Part-M Subpart G (CAMO) - Folyamatos légi alkalmasság fenntartó szervezet


A 2042/2003/EK rendelet I. Melléklete (Part-M) G Alrészének értelmében Folyamatos légialkalmasság fenntartó szervezet Jóváhagyási Bizonyítvány (EASA Form 14) adható ki azon szervezet részére, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate) rendelkező légijárműve(ke)t kíván üzemben tartani engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység (AOC), vagy ettől eltérő engedélyhez kötött légi tevékenység (AOP) végzésére, továbbá kereskedelmi tevékenységet nem végző légi járművek esetében folyamatos légialkalmasság fenntartási feladatokat kíván ellátni az M.A.711(a) és (b) pontokban meghatározott engedélyezési területeken.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

A légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet I. Melléklet (Part-M) G Alrész M.A.701 – M.A.716 pontjai.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

A jóváhagyás kiadását magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy (szervezet) kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

Kérelem

Útmutató a kérelem kitöltéséhez

Fejléc

A nyomtatvánnyal kérelmezhető működési fajták közül aPart-M Subpart G szerinti folyamatos légi alkalmasság fenntartásmegjelölése, valamint annak megadása, hogy a kérelem a megjelölt működési fajta szerinti engedély első megszerzésére vagy egy meglévő engedély módosítására irányul.

1. mező

A kérelmező nevének megadása. Abban az esetben, ha a kérelmező jogi személy, a nevét úgy kell megadni, ahogyan az a cégbírósági bejegyzésben szerepel.

2. mező

A vállalat kereskedelmi megnevezése, amennyiben az eltér az 1. mezőben megadott névtől.

3. mező

Az összes olyan telephely felsorolása, ahol a folyamatos légi alkalmasság fenntartási tevékenységet végezni kívánják. Csak azon helyszíneket kell megadni, amelyek a kérelmező közvetlen felügyelete alatt állnak.

4. mező

A vállalat elérhetőségeinek feltüntetése.

5. mező

Itt kell felsorolni a Part-M Subpart G szerinti folyamatos légi alkalmasság fenntartó szervezet engedélyében szerepeltetni kívánt légi jármű típusokat. Lehetőség van az egyes típusokat magukba foglaló sorozatok vagy típuscsoportok megadására is, ha a kérelmező egy adott típus alkalmassági bizonyítványhoz (type certificate) vagy azonos jellemzőkkel rendelkező típusokat magába foglaló csoporthoz tartozó összes légi jármű típusra igényli az engedély kiadását.

Az engedély első megszerzésére irányuló kérelem esetén az összes igényelt légi jármű típust (sorozatot, típuscsoportot) fel kell sorolni. Egy már meglévő engedély módosítására irányuló kérelem esetén elegendő a tervezett változással érintett légi jármű típusok (sorozatok, típuscsoportok) megnevezése (engedély kibővítése új légi jármű típussal, vagy szűkítése légi jármű típus törlésével).

6. mező

A tervezett felelős vezető nevének és a szervezetben betöltött pozíciójának megadása. Meglévő engedély módosítása esetén értelemszerűen a munkában álló felelős vezető adatait kell feltüntetni.

7. mező

A 6. mező szerinti felelős vezető aláírása.

8. mező

A nyomtatvány kitöltésének helyszíne.

9. mező

A nyomtatvány kitöltésének dátuma.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az EASA Form 2 nyomtatvánnyal egyidejűleg?
 • Folyamatos Légi alkalmasság Fenntartási Kézikönyv (CAME/CAMOE) magyar, angol vagy angol/magyar nyelven.(A kézikönyvet az M.A.704szerint kell megalkotni.)
 • jogi személy esetén a Cégbírósági bejegyzés hiteles másolata a cég, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
 • jogi személy esetén a cég vezető személyeinek aláírási címpéldánya
 • EASA Form 4 nyomtatványok és az AMC M.A.706 4. pontja szerinti elméleti/gyakorlati ismereti/tapasztalati követelmények teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumok az M.A.706(b), (c), (d) és M.A.712 (a) szerinti vezető beosztású személyekre, az M.A.707 szerinti légialkalmasság felülvizsgáló személyekre (ARS), továbbá az M.A.711 (a) 4 és M.A.901 (f) alapján légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány meghosszabbítását végző személyekre (ARC extension)
 • jogi személy esetén a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
 • a tervezett tevékenység helyszínére vonatkozó földhivatali tulajdonlap és egyéb, az ingatlan(ok) használati jellegét (pl. bérleti viszony) bizonyító szerződések másolata
 • Karbantartási Program(ok) (MP) a tevékenységi körhöz megadott, üzemben tartani kívánt, vagy folyamatos légi alkalmasság fenntartási tevékenységre szerződött légi jármű(vek)re az M.A.302 szerint
 • a légi jármű(vek) műszaki napló (Technical Log System) rendszere az M.A.306(a) szerint
 • a Part-145 és/vagy Part-M F Alrész szerint jóváhagyottkarbantartó szervezetekkel kötött Karbantartási Szerződések (Line/Base/Engine/Component Maintenance Contract(s)) és a kapcsolódó közös eljárások az M.A.708(c) szerint, meghatározva a tervezett bázis és forgalmi karbantartások végrehajtásának helyét
 • az alvállalkozásba adott folyamatos légi alkalmasság fenntartási feladatok ellátására vonatkozó alvállalkozói szerződés(ek);
 • a szervezet minőségügyi rendszere által a folyamatok, eljárások ellenőrzésére, érvénybe helyezésére lefolytatott belső audit jelentése, javító intézkedés terve
 • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 84 - 99.

Hatósági eljárás Díj
5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy légijárműtípusra 46 000 Ft
5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése légijárműtípusonként 28 000 Ft
5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja 23 000 Ft
5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 46 000 Ft
5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy légijárműtípusra 414 000 Ft
5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése légijárműtípusonként 368 000 Ft
5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja 138 000 Ft
5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 276 000 Ft
27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy légijárműtípusra 690 000 Ft
27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése légijárműtípusonként 644 000 Ft
27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja 276 000 Ft
27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 552 000 Ft
5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése légijárműtípusonként 46 000 Ft
5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése légijárműtípusonként 138 000 Ft
27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése légijárműtípusonként 276 000 Ft
Folyamatos légialkalmasság felügyelő szervezet kézikönyvének (CAMOE) jóváhagyása abban az esetben, ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik tevékenységi kör megváltozása, a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a

 

A jóváhagyás érvényessége

A jóváhagyás határozatlan érvényességi idővel kerül kiadásra és mindaddig érvényben marad, amíg az illetékes hatóság folyamatos felügyelete keretében a szervezet megfelel a vonatkozó követelményeknek.