Út, és Hídügyi Főosztály

Állomáshoz vezető utak

A különböző közlekedési ágak állomásaihoz, pályaudvaraihoz és kikötőihez (autóbusz-pályaudvar, vasútállomás, hajóállomás, kompkikötő, repülőtér stb.) vezető utak, amelyek azok bekötését látják el az országos közúthálózatba.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 1. számú melléklet I. fejezet 8. pont

Autópálya

Jelzőtáblával autópályaként megjelölt osztottpályás út. Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Távolsági - országok, országrészek, illetve régiók közötti -, valamint jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító és azt a legnagyobb közlekedésbiztonságot nyújtva, a legmagasabb minőségi színvonalon kielégítő, irányonként legalább két forgalmi sávval és leállósávval rendelkező osztottpályás utak, fizikai elválasztással. A gépjárművezetők és az utasok tájékoztatása, utazási kényelme magas szolgáltatási színvonalú. Minden keresztezése külön szintű és a forgalmi csomópontokban a gépjárművek fel- és lehajtására külön sávok szolgálnak. Az autópályán szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet, valamint az út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást létesíteni nem lehet. Csak a forgalmi csomópontokban szabad fel- és lehajtani. A környező területektől kerítés vagy más fizikai akadály választja el.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  l) pont

Autóút

Jelzőtáblával autóútként megjelölt út. Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Távolsági forgalmat bonyolítanak le, régiókat kötnek össze és a jelentősebb forgalmi irányokból (gazdasági, idegenforgalmi, kulturális stb. központokból) a forgalomnak az autópályára történő rávezetését biztosítják. Irányonként legalább két sávval rendelkező autóúton csak külön szintű csomópont létesíthető, és a forgalmi irányokat fizikailag is el kell választani. Irányonként egy forgalmi sávval rendelkező autóúton minden keresztezés szabályozott és az autóút átmenő forgalmának elsőbbsége biztosított, valamint leállásra alkalmas padka van mindkét oldalon. Az út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást, szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet létesíteni nem lehet. Csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  m) pont

Bekötőutak

Településeket kötnek be az országos közúthálózatba, biztosítják a település tömegközlekedését, személy- és áruforgalmi megközelíthetőségét.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 1. számú melléklet I. fejezet 7. pont

Belterületi elsőrendű főutak

Az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat levezető közutak. Forgalmi csomópontjai általában szintbeniek (körforgalmúak vagy jelzőlámpával szabályozottak, több egymás utáni jelzőlámpás csomópont esetén lehetőleg a jelzőlámpás csomópontok összehangolásával). A megállás és várakozás általában csak külön várakozósávban engedélyezett. Új út építése, illetve korszerűsítése esetén kapubejáró létesítése (kivéve a településszerkezet és a beépítettség kötöttségeit, történelmi belvárosok adottságait) nem engedélyezett. A tömegközlekedési járatok megállóhelyei a forgalmi sávoktól elkülönítettek.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 1. számú függelék II. fejezet  1.2. pont

Belterületi gyorsforgalmi utak

Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Város- (település-) részek, illetve települési centrumok közötti jelentős forgalmat lebonyolító és azt a legmagasabb minőségi színvonalon kielégítő, irányonként két vagy több forgalmi sávval rendelkező osztott pályás utak. A gépjárművek és az utasok tájékoztatása és ellátása magas színvonalú. A belterületi gyorsforgalmi úton csak külön szintű csomópont létesíthető, és a forgalmi irányokat fizikailag is el kell választani. A forgalmi csomópontokban és a pihenőhelyeknél a gépjárművek fel- és lehajtására gyorsító- és lassítósáv szolgál. Az út menti épületekhez, ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást, szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet létesíteni nem lehet. A környező területektől kerítés vagy más fizikai akadály választja el. Csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani. Irányonként burkolt leállósáv van, kivéve a gyorsító- és lassítósávos szakaszokat.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 1. számú függelék II. fejezet  1.1. pont

Belterületi közutak

A települések településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék II. fejezet  1. pont

Belterületi másodrendű főutak

Az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelentős) forgalmát levezető közutak. Forgalmi csomópontjai szabályozottak. A várakozás általában külön várakozósávban megengedett.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék II. fejezet  1.3. pont

Biztosított vasúti átjáró

A közúti járművek forgalmát teljes sorompó; teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítő berendezés; hangjelző berendezés; fénysorompó; félsorompóval kiegészített fénysorompó; jelzőőr szabályozza.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  r) pont

Egyéb országos közutak (csomóponti ágak, parkolóhelyi utak és kerékpárutak)

Nem gyorsforgalmi utak - minimum 30 méter hosszú - csomóponti ágai, továbbá delta átkötések, parkolóhelyi utak és kerékpárutak.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék I. fejezet  10. pont

Elsőrendű főutak

Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom - állandó vagy időszakos kivételektől eltekintve - tiltott. Távolsági forgalmat bonyolítanak le országrészek, régiók között, illetve azok forgalmának gyűjtő és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése szabályozott, szintbeni vasúti keresztezés (iparvágány kivételével) nem létesíthető. Közúti csomópont létesítése - ha megengedett a balra kanyarodás - az csak a járművek részére külön felálló sáv kialakításával történhet. Külterületen a tömegközlekedési járművek (autóbusz, trolibusz) részére megállóöblök állnak rendelkezésre, az út menti ingatlanokhoz nem létesíthető közvetlen csatlakozás, és csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék I. fejezet  4. pont

Földút

Jármű közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró előtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  sz) pont

Forgalmi sáv

Az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű - akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt - része.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  e) pont

Gyalogút

Jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  o) pont

Gyalogutak és járdák

A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék II. fejezet  4. pont

Gyorsforgalmi utak csomópontelemei

Az autópályák és autóutak csomópontjainak összekötő pályái, összekötő ágai, gyűjtő-elosztó pályái, valamint kiválási és becsatlakozási elemei, amelyek csak a gépjárműforgalom számára szolgálnak. (Az átmenő főpálya - igazgatási szempontból - a gyorsforgalmi út részét képezi.)

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék I. fejezet  3. pont

Gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjai

Az autópályák és autóutak pihenő- és parkolóhelyeihez vezető utak és azok belső útjai, amelyek csak a gépjárműforgalom számára szolgálnak.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék I. fejezet  9. pont

Gyűjtőutak

A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról,  1. számú függelék II. fejezet  1.4. pont

Határhíd

Az államhatáron átnyúló híd.

Forrás: 93/2012. (V. 10.) Korm. Rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről, 2. § 3. pont

Ideiglenes forgalomba helyezés

22. § (1) Amennyiben forgalomszervezési érdekek indokolják, az építtető kérelmére a hatóság az építményt vagy annak egy részét meghatározott időtartamra az építési munka teljes befejezése előtt ideiglenesen forgalomba helyezheti, ha az építmény vagy annak egy része a rendeltetésszerű használatra alkalmas, a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek megfelel.
(2) A hatóság az ideiglenes forgalomba helyezés időtartamát a forgalmi igények és az építés ütemezésének figyelembevételével határozza meg.

Forrás: 93/2012. (V. 10.) Korm. Rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről, 22. § (1)-(2) bekezdések

Járda

Az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  b) pont

Kerékpárutak

Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék II. fejezet  3. pont

Kiszolgáló és lakóutak

A kiszolgáló utak a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak. Idetartoznak: a szervizutak [általában a főutak mellett elhelyezkedő - rendszerint - egyirányú utak, amelyek a mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.) kiszolgálását biztosítják], az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz és lassú forgalmat bonyolítanak le), egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak). 
A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék II. fejezet  1.5. pont alatt az 1.5.1. és 1.5.2. alpontok

Külterületi közutak

A települések területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék II. fejezet  2. pont

Leállósáv

Az útnak az úttesttel azonos szintben levő, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  f) pont

Másodrendű főutak

Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom megtiltható. Régiók és megyék közötti távolsági forgalmat bonyolítanak le, illetve azok forgalmának gyűjtő és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése szabályozott, külterületen az út menti ingatlanokhoz - csak kivételes esetben - létesíthető közvetlen csatlakozás, csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék I. fejezet  5. pont

Nyitott kerékpársáv

Az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármű egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  h/3) pont

Összekötő utak

A településeket egymással és a főúthálózattal kötik össze, illetve forgalmat gyűjtő és elosztó szerepet töltenek be. Biztosítják a forgalomnak a főutakra történő ráhordását.

Forrás: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  1. számú függelék I. fejezet  6. pont

Osztottpályás út

Olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott - két külön úttestje van

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  j) pont

Út

A gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút).

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  a) pont

Úttest

Az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

Forrás: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 1. számú függelék I. fejezet  c) pont