Közúti járművek forgalomba helyezése


Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgáló állomások

A gépjármű a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija – kivéve a forgalmazó által értékesített járművet, amelynek típusára vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala a vonatkozó rendelet függelékeinek alkalmazásával lefolytatott típusjóváhagyási eljárásban „Megfelelőségi nyilatkozat" alkalmazásával történő forgalomba helyezést engedélyezett – a megyei (fővárosi) kormányhivatalok által végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján helyezhető forgalomba.

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)KöHÉM rendelet alapján általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedélyalapján kell kérni a megyei (fővárosi) kormányhivataloktól. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható.

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősített M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi (személygépkocsi és kistehergépkocsi), valamint L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében meg kell állapítani, és a „Műszaki adatlap"-on rögzíteni kell, hogy a jármű a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti személygépkocsi vagy motorkerékpár-e.

A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a szükséges feltételek fennállása esetén a megyei (fővárosi) kormányhivatalok kérelemre, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás alkalmazásával végzik.

A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott

a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá
b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.

 

A közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki megvizsgálását követően a  „Műszaki adatlap" alapján a területileg illetékes vámhatóságnál kell a regisztrációs adót megfizetni – amennyiben arra kötelezett a jármű.

Ezt követően a jármű okmányok, a tulajdonjogot igazoló okmányok, a  „Műszaki adatlap" és a regisztrációs adó befizetését igazoló okmány alapján (amennyiben szükséges) a területileg illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) helyezi forgalomba és látja el forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel a járművet.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM-, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény.