Időszakos műszaki vizsgálat


Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgálóállomások.

Az időszakos vizsgálat a forgalomba helyezett jármű meghatározott időközönkénti műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének egy eljárás keretében történő ellenőrzése.

Időszakos műszaki vizsgálaton a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet értelmében a segédmotoros kerékpár kivételével minden forgalomba helyezett járműnek rendszeresen, meghatározott időközönként át kell esnie, amennyiben azzal a közúti közlekedésben részt kívánnak venni.

Az időszakos vizsgálatokat a megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló tanúsító szervezetek a szerződésükben rögzített feltételek szerint végzik.

Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet

a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,

c) a közlekedési hatóság vizsgálatra rendelte,

d) átalakították,

e) átalakításnak nem minősülő módon:

  • amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas és a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése útján;
  • részecske kibocsátást csökkentő rendszer („részecskeszűrő) utólagos beépítésével;
  • fejlesztési célú járművé minősítése miatt;

megváltoztatták,

  • a járművet olyan módon vagy mértékben megváltoztatták, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít,

f) versenyjárműnek minősítették,

g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy

h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.

Kizárólag vizsgáló állomás (szerződésben álló tanúsító szervezetek) közreműködésével végezhető el a közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata. 

Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított −

a) az autóbusznál, a trolibusznál a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, valamint a személy taxinál és a személymentő gépkocsinál egy évben,

b) a motorkerékpárnál, a T5. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a „méhesházas" különleges felépítményű gépkocsi és pótkocsi, továbbá a motorkerékpár, a személygépkocsi és a T5. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál

ba) új jármű esetében négy évben,
bb) használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, három naptári éven túl két évben,

c) a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult járműnél egy évben,

d) minden egyéb járműnél a jármű első használatba vételének évét követő

da) 4 naptári éven belül két évben,
db) 4 naptári éven túl egy évben,

e) „OT" betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1., a T2., a T3. és a T4. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassújárművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,

f) versenyjármű esetében 1 évben kell meghatározni.

Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély időbeli hatályának (műszaki érvényességi idejének) lejárta előtt legfeljebb 30 napon belül végzik, a forgalmi engedély hatályának megállapításánál a meghatározott időtartamot nem az időszakos vizsgálat napjától, hanem a forgalmi engedély időbeli hatályának lejárta napjától kell számítani.

Amennyiben az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérik, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzik ki, akkor a vizsganapról szóló „Igazolás" a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig, de legfeljebb 30 napra meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérik, akkor az időpontról szóló „Igazolás" csak a vizsga napján a vizsgahelyre történő közlekedésre jogosít fel.

Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedélye érvényesítésre kerül. Ezzel egy időben a hátsó rendszámtáblára is felragasztják a kör alakú érvényesítő címkét valamint annak elhasználódása esetén a jármű környezetvédelmi besorolásának vizuális megjelenítésére szolgáló hatszög alakú környezetvédelmi plakettet is.

Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedélye érvényesítése mellett Műszaki vizsgálati bizonyítvány kerül kiadásra. Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett, de a forgalmi engedély nem érvényesíthető (mert pl. betelt) vagy a járműnek nincs forgalmi engedélye, vagy a járműnyilvántartásba vett adataiban változás következett be, akkor az időszakos vizsgálat után a kiállított Műszaki adatlappal fel kell keresni a területileg illetékes közlekedési igazgatási hatóságot (okmányirodát) az új forgalmi engedély kiállítása céljából.

Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, akkor a vizsgabiztos a forgalmi engedély érvényességi idejét nem hosszabbítja meg, illetve a forgalmi engedélyt - ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár - érvényteleníti, és amennyiben a rendszámtáblán még van  érvényesítő címke azt eltávolítja.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet.

Vizsgáló állomások

 

Műszaki vizsgáló állomások megtekintése térképen.