Közlemények, tájékoztatók


Törökországba fuvarozók figyelmébe - felfüggesztve

2015. február 15-től hatályba lépő új rendelet értelmében, a közúti fuvarozást végzőknek Törökország határain lévő vámterületre történő áruk beléptetése előtt, illetve vámhivatalokra történő érkeztetés előtt legkevesebb 1 órával biztonsági adatokra vonatkozó tájékoztatást kell küldeniük a vámhivatal részére.

https://uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/ linken keresztül, mielőtt a gépjármű megérkezne a vámhivatalhoz, legkevesebb egy órával előtte tájékoztatót kell küldeni! Kivéve az alábbi esetekben:

-A közös tranzit szabályozás keretein belül, Törökországban lefolytatandó tranzit eljárás, vagy a nemzeti tranzit szabályozás szerint, a török beléptető vámhivatalnál kezdeményezendő tranzit eljárás esetében, amennyiben már az  „NCTS" –en keresztül a biztonsági adatokra vonatkozó részeket kitöltve, a belépés előtti nyilvántartásba vétel miatt a tranzit nyilatkozat megküldésre került, illetve amennyiben

-TIR igazolvánnyal ( TIR Carnet ) történő szállítmányozás esetén „TIR-EPD" –n keresztül az előzetes bejelentés megtörtént.

A linken található oldalon akinek van „BILGE" felhasználói neve és kódja ezáltal beléphet, akinek nincs ezen az oldalon regisztrálva elkészítheti!

Amennyiben a fentiekben említett nyilatkozat, vagy tájékoztató nem kerül megküldésre meghatározott időn belül, a személyt közigazgatási eljárás alá vonják.

2015. 02. 12.

 

Tájékoztató a közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2014. (IV.3.) Kormányrendelet által a felrakó-helyekre és lerakó-helyekre rótt kötelezettségekről

A módosítás által a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendeletben beiktatott új, 4/A.§. (3)-(5) bekezdéseiben foglalt engedély-ellenőrzési, -kezelési és -megőrzési kötelezettség a tevékenységi engedélyen felül további engedély meglétéhez kötött fuvarfeladatokra vonatkozik. Ezek az engedélyek lehetnek kétoldalú egyezmény alapján, vagy multilaterális egyezmény alapján kiadott engedélyek (utóbbi jellemzően a CEMT-engedély).

Nem vonatkozik azonban a tevékenységi engedélyre, azaz az árutovábbítási engedélyre és a közösségi engedélyre, ezekkel kapcsolatosan tehát semmilyen új kötelezettséget nem keletkeztet (noha más okokból, pl. rakománylopások megelőzése érdekében célszerű ezek meglétének és érvényességének ellenőrzése is).

A felrakás illetve lerakás során tehát az alábbiak szerint határozható meg, hogy a 2014. május 4-től hatályos rendelkezés alapján ellenőrzési, kezelési és tárolási kötelezettség keletkezik-e egyáltalán, és ha igen, akkor mire:

Az eddigiekhez képest nincs új teendő, amennyiben:
  • A fuvarfeladat belföldi viszonylatú;
  • A fuvarfeladatot magyar honosságú jármű (vontató) végzi EGT (Európai Gazdasági Térség: Az Európai Unió tagállamai, továbbá Norvégia, Izland és Liechtenstein)
  • A fuvarfeladatot EGT honosságú jármű végzi és a fuvarokmányok alapján a fuvarfeladat Magyarország és az EGT     valamelyik tagállama közötti, tekintet nélkül arra, hogy a cél/kiinduló ország azonos-e a jármű honos országával.
  • A fuvarfeladatot olyan honosságú jármű végzi, amelyre Magyarország kétoldalú egyezményben foglalt mentességet adott.
  • A fuvarfeladatot 3,5 tonna megengedett együttes tömeg alatti járművel végzik.

Engedéllyel kell rendelkezni a fuvarozónak minden olyan esetben, ami a fentebbieken kívül esik, fő szabályként:

  • A fuvarozó az EGT-n kívüli ország fuvarozója. Ekkor amennyiben a honos országába vagy onnan szállít, ún. „loco" engedéllyel (Loco engedély: Az engedélyt kiadó állam és a fuvarfeladatot végző jármű honos országa közötti fuvarozásra érvényes)  kell rendelkeznie. Ha egyéb országba/ból, akkor ez harmadik országos fuvarozás és erre használható engedélyt kell tudni felmutatnia;
  • A fuvarozó (tekintet nélkül arra, hogy uniós vagy nem) olyan harmadik országos fuvart végez, ahol a célország vagy kiinduló ország az EGT-n kívüli állam, ilyenkor harmadik országos engedély szükséges;
  • Fenti, engedélyköteles fuvarok bármelyike végezhető a CEMT-engedéllyel, ekkor csak ennek, illetve az ehhez kapcsolódó fuvarnaplónak a megléte szükséges.

 

Táblázat: Engedély-kötelezettség magyarországi felrakó vagy lerakó esetén

Jármű honossága

Fuvarfeladat másik végpontja

Milyen engedély kell?

magyar

EGT tagállam

NEM KELL

EGT-n kívüli állam KELL

egyéb EGT tagállam

bármelyik EGT-tagállam (beleértve a honos államot is)

NEM KELL

EGT-n kívüli állam

3. országos

nem EGT tagállam

honos ország

loco

honos országon kívül bármelyik ország (EGT, vagy azon kívüli, mindegy)

3. országos

 

A Magyarország által átadott engedélyek mintáit a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján lehet elérni a Dokumentumtárban.

(A letölthető pdf-formátumú dokumentumok nevei a fuvarozó honos ország betűjelével kezdődnek. Amennyiben a fuvarozó honos országa nem szerepel, valószínűleg nem kell engedéllyel rendelkeznie.)

A feladó illetve címzett teendői az engedélyekkel

Amennyiben az adott fuvarfeladathoz szükséges a fentebb taglalt engedélyek valamelyike, külföldui fuvarozó esetén a feladó illetve a címzett köteles:

  • Felvezetni az engedélyre (vagy CEMT fuvarnaplóra) a rakodás helyét, időpontját (dátum, óra, perc), valamint a fuvarfeladatot végző jármű kilométerórájának állását.
  • Az így kitöltött engedélyről (CEMT esetén az engedélyről és a fuvarnapló aktuális oldaláról) egy másolatot (lehet kinyomtatott, olvasható fénykép is) a fuvarlevél ott maradó példányához csatolni és azt egy évig megőrizni.

Mi a teendő, ha a fuvarozónál nincs engedély, nem óhajtja azt megmutatni, az engedély nem érvényes, nem hajlandó megmutatni a kilométeróra állásását (általában nem közreműködő), nem teszi lehetővé a feladó/címzett kötelezettségének betartását?

Ilyen esetekben a felrakó megtagadhatja a felrakást (annak rá nézve terhelő jogi következményei nélkül). Mind felrakás esetén a feladónak, mind lerakás esetén a címzettnek bejelentési kötelezettsége van ilyen esetben a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a területileg illetékes közlekedési hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Rendőrség valamelyikénél.

Elérhetőségek táblázat
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2014.09.12.

 

A kötelezettségek elmulasztása esetén a feladó illetve a címzett elmarasztalható!

A 261/2011. Kormányrendelet 4/A.§-ban foglalt engedély-ellenőrzési, -kezelési és –megőrzési kötelezettségek elmulasztása esetén –többek között- a feladó illetve a címzett 300.000 Ft bírsággal sújtandó.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 87. § (3) bekezdése értelmében, van lehetőség a járművek tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére, abban az esetben is, ha a járművek műszaki érvényességi ideje lejárt.

A Korm. rendelet 87. §-a , többek között az alábbi szabályozást tartalmazza:

„87. § (1) A tulajdonjog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, amelyről törzskönyvet állít ki, ha kérelem és a csatolt illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek az e rendeletben előírtaknak.

(+) A Közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések" rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani."

A hivatkozott (3) bekezdésben írtak értelmében, a tulajdonjog változás járműnyilvántartásba történő bejegyzésnek nem feltétele a műszaki alkalmasság, és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fedezetének megléte.

Ha az új tulajdonos nem tudja igazolni a jármű műszaki érvényességét, a jármű tulajdonosa részére csak törzskönyv kiállítást kezdeményezi az ügyintéző a jármű tulajdonjogának átírása során. Ebben az esetben, tehát nem kell igazolni a jármű műszaki alkalmasságát, nem kerül kiállításra forgalmi engedély, így a forgalmi engedély kiállításának illetékét (6000 forint) sem kell megfizetni és az ügyintézéshez, a benyújtandó egyéb más iratok esetében, pedig a Korm. rendelet 19. melléklete III. részében meghatározottak az irányadóak a továbbra is.

Amennyiben a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentése előtt a jármű ki van vonva a forgalomból és a kérelmező nem tudja igazolni a jármű műszaki alkalmasságát, a Korm. rendelet 87. § (3) bekezdés értelmében csak a törzskönyvkiállításának kezdeményezésre kerül sor és a gépjármű továbbra is forgalomból kivont állapotban lesz.