Közúti közlekedési szolgáltatások


Közúti közlekedési szolgáltatás gyakorlásához, kevés kivételtől eltekintve, engedély szükséges. A Közúti árutovábbítási (fuvarozói) engedély, az autóbuszos személyszállítói engedély (e kettő együtt: tevékenységi engedély) iránti kérelem ügyintézési határideje három hónap. A közösségi engedély, továbbá a személygépkocsival végezhető személyszállításokra vonatkozó engedélyek és a közúti közlekedési szolgáltatás bejelentése esetén az ügyintézési határidő - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott - 21 nap.

Tevékenységi engedély iránt – az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.), továbbá a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, továbbá a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (12. 07.) korm. rendeletben foglaltakra tekintettel (a felsorolt igazolásokat mellékelve) – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában megnevezett gazdálkodó szervezet (vállalkozó/vállalkozás, stb.), a Korm. rendeletben részletezett feltételekkel nyújthat be kérelmet.

A közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés – a vállalkozás székhelye szerint területi illetékesség alapján – a megyékben vagy a fővárosban lehetséges.

A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint, továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra vagy személyszállításra - az utóbbin belül pedig azt is, hogy csak különjárati személyszállításra, különcélú menetrend szerinti személyszállításra, vagy közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra - kéri.

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a vezető és a szakmai irányító megfelel-e a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság követelményének is, továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket.

A kérelemhez csatolni kell
  • a társasági szerződés, az alapító okirat, illetve - egyéni vállalkozó esetén - a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány,
  • a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány,
  • a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok,
  • az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélye, valamint
  • ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló - a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó - szerződés vagy nyilatkozat

másolatát.

A Tevékenységi engedély két féle lehet, az vagy Közúti árutovábbítási (fuvarozói) engedély vagy Autóbuszos személyszállító engedély. A feltételeket külön szükséges teljesíteni.

Közúti árutovábbítási (fuvarozói) engedély

Közúti árufuvarozás, a gazdálkodó szervezet székhelye szerint területileg illetékes, a Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonat birtokában végezhető.

Az engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges alapvető feltételeket, az alábbi engedélykérő nyomtatvány is tartalmazza, mely a Kormányhivataltól kérhető.

 

Milyen esetben nincs szükség engedélyre?

A megengedett legnagyobb össztömegtől függetlenül, nincs szükség tevékenységi illetve közösségi engedélyre a következő tevékenységek végzéséhez:

  • sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása,
  • gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély miatt szükséges sürgős szállítása.

Tevékenységi engedély a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel (speciális eset kivételével) végzett közúti árutovábbítási tevékenység esetén szükséges.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet - akár csak részben is - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, nyerges vontatóval, valamint a hozzájuk csatolt pótkocsival, félpótkocsival, továbbá mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel és általuk vontatott pótkocsival, félpótkocsival is végezni kíván díj ellenében a közúti árutovábbítási tevékenységet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységéhez használt minden teherjárműve tekintetében, az engedélyezés terén a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel végzett tevékenységre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Autóbuszos személyszállító engedély

Autóbuszos személyszállítás a Kormányhivatal által kiadott autóbuszos személyszállító engedély és engedélykivonat birtokában végezhető. A tevékenységi engedélyt a végezni kívánt járatok típusának megjelölésével, az árutovábbítási engedélyre vonatkozó feltételek értelemszerű teljesítésével szükséges megkérni.

Engedélyezési eljárási díjak

Az autóbuszos személyszállítás és a közúti árufuvarozás engedélyezésével kapcsolatos eljárási díjakat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól,
  • 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól.

Közösségi engedélyek

Általános szabályok

Nemzetközi közúti árufuvarozás, nemzetközi korlátozást nem tartalmazó közúti árutovábbítási (fuvarozói) és közösségi engedély birtokában végezhető.

Nemzetközi forgalomban - ideértve a kabotázst is - autóbusszal személyszállítás, nemzetközi korlátozást nem tartalmazó autóbuszos személyszállító engedély, és közösségi engedély birtokában végezhető.

A közösségi engedélyt a gazdálkodó szervezet kérésére, annak székhelye szerint illetékes Kormányhivatal, legfeljebb 10 éves időtartamra, egy eredeti példányban és a kérelmező által nemzetközi forgalomban üzemeltethető járművek számának megfelelő hiteles másolatban - adja ki. 

Kérelmek

Az árufuvarozói közösségi engedély iránti kérelem alapvető feltételeit a kérelem nyomtatvány is tartalmazza, mely innen is letölthető:

Árutovábbítási, közösségi engedély, áruszállítási igazolvány iránti kérelem 2016
Gépjárműves szakterület    |   Nyomtatvány, Jármű Módszertani Szakterület |   Utolsó frissítés 2016.03.11.

 

A legfontosabb feltételek és szabályok

Az árufuvarozói és az autóbuszos engedélyezés részletes feltételeit és az engedélyeket érintő alapvető előírásokat, az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,  az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.), az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.), és a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól, továbbá a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (12. 07.) korm. rendeletek tartalmazzák.

Új engedély és az engedély megújítása

Az új engedély iránti kérelem és a meglevő engedélyek megújítása gyakorlatilag azonos eljárás.

Mindkét esetben ugyanazokat az adatokat és feltételeket szükséges a kérelem benyújtásakor közölni illetve igazolni. Mindkét esetben új engedély kerül kiállításra. A korábban kiadott engedélyt, legkésőbb az új okmány átvételekor le kell adni. 

Érvényes engedélyek

Az Európai Unió Bizottsága részére is jelentett, az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal nyilvántartása alapján, az érvényes közösségi engedélyek (vállalkozás) és közösségi engedély hiteles másolatok (gépes jármű) száma (2015. 12. 31.)

 

Árufuvarozás 

közösségi engedélyek:

6.628

közösségi engedély hiteles másolatok:

47.804
Autóbuszos személyszállítás

közösségi engedély:

              1.259

közösségi engedély hiteles másolatok:

5.2017

 

Engedélyezési eljárási díjak

A  közösségi engedéllyel kapcsolatos díjakat, a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet tartalmazza.

Az árutovábbítás és az autóbusszal személyszállítás engedélyezését illetően, a megyei/fővárosi közlekedési hatóság honlapján, további kiegészítő tájékoztató található.

Személygépkocsival végezhető szolgáltatások

A személygépkocsival és személytaxival végzett személyszállítói tevékenységek alapvető szabályait, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, egyes kérdéseket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a tevékenység engedélyezését és gyakorlásának feltételeit, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet tartalmazzák.

A helyi önkormányzat - a Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat – rendeletében, a 2012. évi XLI. törvény keretei között a közigazgatási területén végzett személytaxi-szolgáltató működését, ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is, meghatározott feltételekhez kötheti.

Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető.

A személygépkocsival végezhető szolgáltatásokhoz, a vállalkozás a székhelye szerint illetékes Kormányhivataltól kérhet tevékenységi engedélyt

A közlekedési hatóság a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít.

A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető.

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a Kormányhivatal engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető.

Ugyanarra a személygépkocsira csak egyféle - tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó - engedélykivonat állítható ki.

Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás keretében járművet vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal szabad.

Az igazolványt a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás során a járművet vezető személy által benyújtott - személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító jármű vezetésére képesített személy adatait tartalmazó - kérelemre a Kormányhivatal adja ki. 

A szolgáltatáshoz a személygépkocsinak a Kormányhivatal által, minősítést követően kiadott, alkalmasságot bizonyító igazolólappal kell rendelkeznie.

Betegszállítás

A jogszabályban meghatározott betegszállítás, nem közúti közlekedési szolgáltatás.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény felhatalmazása alapján, a fogalmi meghatározást, szabályokat, elszámolást, engedélyezést, a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (továbbiakban NM rendelet) tárgyalja.

Az engedélyezési eljárás az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik.

Az NM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint, a betegszállítási tevékenységre jogosító működési engedély alapján nem végezhető közúti közlekedési szolgáltatás, tehát a betegszállítás sem közúti közlekedési szolgáltatás.  

Engedélyezési eljárási díjak

A személygépkocsival végezhető személyszállítás tevékenységgel kapcsolatos endedélyezés eljárási díját a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet tartalmazza.

Szolgáltatás tudomásulvételi okmány

Egyes közúti közlekedési szolgáltatások gyakorlását, a Kormányhivatal részére be szükséges jelenteni. 

Tevékenység bejelentése

Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen - díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként - nem autóbusszal vagy személygépkocsival (pl.: lassújármű, vagy lassújármű és pótkocsi, stb.) személyszállítást kíván gyakorolni, az köteles az illetékes közlekedési hatóságnak, a Kormányhivatalnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét.

A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását a járművön kell tartani.