Külföldi gyakorlat - PÁV vizsgálatok Európában


Az Európai Unió Irányelvben határozza meg a gépjárművek vezetéséhez szükséges minimális testi és szellemi képességeket. Az utóbbiak köre lényegesen tágabb az egészségügy kompetenciájába utaltaknál. Olyan szempontokat sorol fel a gépjárművezetéshez szükséges ismeretek, készségek és magatartás meghatározásakor, amelyek egy része egyértelműen a pszichológiai alkalmasság körébe tartozik. Ezek például:

 • képes legyen a közlekedés minden résztvevőjének biztonságát elősegíteni azáltal, hogy tekintettel van a többiekre
 • képes legyen a közúti szabályoknak megfelelő viselkedésre
 • képes legyen a közlekedés többi résztvevőjének tiszteletben tartására is

Az Irányelv emellett megengedi, hogy az egyes nemzeti előírások ezeknél is szigorúbb kötelezettségeket tartalmazzanak.

Az Európai Unió célja - magába foglalva a nemzeti/regionális szabályozások sajátosságait, ugyanakkor azokon túlmutatva – harmonizálni a különböző nemzeti szabályozásokat annak érdekében, hogy a közeljövőben a feltételek, és a követelmények az EU minden gépjárművezetőjére ugyanúgy érvényesek legyenek.

Néhány példa a konkrét gyakorlatra:

Németország

Németországban már 1912-ben vizsgáló állomások működtek mind a polgári mind a katonai célú gépjárművek vezetőinek kiválasztására. Az évtizedek során stabil és jól strukturált rendszer alakult ki.

Joggal beszélhetünk német modellről és annak sikeres exportjáról, hiszen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Törökországban, az USA egyes államaiban (Michigan), és Kanada egy részén is e szerint szerveződött az alkalmasság-vizsgálati tevékenység.

A vizsgálatok túlnyomó többségét a feltűnő közlekedési magatartásúak adják (ittas vezetők, 18 büntetőpontot meghaladók). Diagnosztikai eljárásaik közel azonosak az osztrák eljárásokkal.

A német rendszer stabilitása ellenére - elsősorban EU-s hatásra - jelentős változáson ment át az elmúlt években, és ezek közül talán legfontosabb a fogalmak szintjén bekövetkező változás, nevezetesen az alkalmasság fogalmának határozott módosulása. Az osztrák rendszerhez hasonlóan itt is kibővült a közlekedési jogszabályok és büntetőtörvény kiemelkedő vagy ismételt megsértésének hiányával, amit a karakter alkalmatlansága jeleként kezelnek, s mint ilyeneket ki kell zárni a közlekedésből.

Franciaország

Franciaországban alakult ki – Németország mellett - leghamarabb a kötelező előzetes és időszakos vizsgálatok rendszere. Ez az ország ugyanakkor a pszichotechnika egyik nagy bölcsője, ahol a pszichotechnikai vizsgálatok az élet szerves részei.

Így a nagy közlekedési vállalatok - különösen a személyszállításra specializáltak-számára teljesen természetes, hogy a felvételi eljárás részeként minden esetben pszichológiai szempontból is megvizsgáltatják a jelölteket.

Ezen felül kötelező az orvosi és pszichológiai vizsgálat minősített közlekedési szabálysértések elkövetőinél:

 • ittas vezetés esetén,
 • ha a vezetői engedélyt egy évre vagy annál hosszabb időre érvénytelenítették vagy függesztették fel (ez az egyes kategóriákra is vonatkozik).
 • hivatalosan kórházba utalt gépjárművezetők.  Ebben az esetben a vezető elsőfokú orvosi bizottság előtti megjelenése előtt kikérik a másodfokú bizottság pszichiáterének véleményét.
 • a törvény által megengedettnél magasabb véralkoholszint mellett vezetőknél. Ebben az esetben, egy második vizsgálat válhat szükségessé, miután a vezetői engedélyt visszaadták.
 • azon vezetők esetében, akik jogosítványa be lett vonva, vagy több mint 1 hónapra szabálysértés (az alkoholfogyasztás esetein kívül) miatt érvénytelenítették (ld. előző szakasz)
 • felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező vezetők esetében (jogi döntés vagy büntetőpontok miatt történt bevonás).  Ebben az esetben egy akkreditált központban elvégzett pszicho-technikai vizsgálat szükséges.
 • vezetők, akik fizikai állapotát illetően a rendelkezésére álló információ (például, családtag által írt levél) alapján a rendőrségi vezetőnek oka van azt hinni, hogy vezetésre nem alkalmasak.

Ausztria

Ausztriában egy központi egységgel és nyolc területi egységgel rendelkező hálózat működik. Magukénak mondhatják Európa legerősebb, exportképes közlekedéspszichológiai módszerfejlesztő központját. Több mint húsz éves fejlesztés eredményeként hozták létre azt a komputervezérelt vizsgálati műszercsaládot (ART2020), ami a közlekedés-specifikus képességek és a kérdőívek segítségével feltárható személyiségjellemzők azonosítását szolgálja. Tevékenységükbe folyamatosan épültek be a különböző utánképzési kurzusok.

Mind a pszichológiai alkalmasságvizsgálatok, mind az utánképzés szempontjából döntő fordulatot jelentett az 1997-98-as jogszabály-módosítás, amely kötelezővé tette a pszichológiai vizsgálatokat olyan esetekben, mint:

 • az 1.6 ezrelék fölötti ittas vezetés,
 • aki kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt vezetett, de nem kábítószer illetve gyógyszerfüggő,
 • akiknél az orvosi vizsgálat során a szellemi érettség nem kielégítő szintje, vagy időskori teljesítményleépülés vélelmezhető,
 • "D" kategóriás vezetői engedélyt szerezni kívánók,
 • korengedménnyel "B" kategóriát vagy a 16. életév betöltése előtt moped engedélyt szerezni kívánók,
 • öt alkalommal elméleti, vagy négy alkalommal gyakorlati vizsgán vettek részt sikertelenül, és akiknél az emiatt elvégzett hatósági orvosi vizsgálat kétséget ébresztett a közlekedés-specifikus teljesítményt, különösen az intelligenciát és az emlékezeti kapacitást illetően.

Spanyolország

Spanyolországban a vezetőknek egy kötelező orvosi és pszichológiai vizsgálaton kell részt venniük, ha új vezetői engedélyt akarnak szerezni vagy egy lejárt vezetői engedélyt akarnak megújítani. 1982-ben egy Királyi Rendelet közzétételét követően nyitották meg az első speciális vizsgálati központot a még csak hivatásos vezetői engedélyt szerezni kívánok részére, majd az 1986-ban közzétett második Királyi Rendelet kiterjesztette ezt a kötelezettséget a nem hivatásos vezetői engedélyt szerezni kívánókra is.

Az alkalmasság érvényességi ideje életkor függő, de lerövidülhet a vizsgálatok eredményeitől függően.  

Olaszország

Olaszországban az 1989 előtti időszakban is végeztek előzetes és rendkívüli gépjárművezetői vizsgálatokat, azonban a pszichológusi és pszichiáteri státusz összemosottsága miatt egészen 1992-ig a "pszichológus vagy pszichiáter" szerepelt a közlekedési alkalmassági előírásokban. Az 1992-ben megalkotott Közlekedési Törvény azonban előírta, hogy a pszichológiai vizsgálatot hivatásának gyakorlására engedéllyel bíró pszichológus végezze el. A módszertan a spanyol modellből került át.

Az olasz pszichológusok - az osztrákokkal és németekkel közösen - fokozottabb figyelmet fordítanak a szociális alkalmazkodást befolyásoló személyiségi jellemzők, valamint az alkohollal és kábítószerrel szembeni attitűdöt meghatározó karaktersajátosságok vizsgálatára.

Svájc

A svájci rendszerben a pszichológia a rendkívüli vizsgálatokban kap jelentős szerepet.

Jelenleg hat csoportra irányulnak a vizsgálatok:

 • drog, vagy gyógyszer hatása alatt vezetők,
 • gyakorlati vizsgán háromszor megbukottak,
 • elméleti vizsgán négyszer megbukottak,
 • három, vagy több alkalommal veszélyes közlekedési kihágást, kiemelten gyorshajtást elkövetők,
 • alkohol hatása alatt vezetők, ha három alkalommal 0,8 ezrelék, vagy ha egyszer 2,5 vagy a feletti értéket állapítottak meg,
 • akiknél hatósági eljárás során a vezetésre való alkalmatlanság gyanúja merült fel.

Belgium

Belgiumban a célcsoport a speciális igényű emberek, illetve, a 65 év feletti vezetők, akik orvosi állapota hatással van, vagy lehet vezetői alkalmasságukra. A leggyakoribb ok az orvosi beutalás (leginkább az egészségügyi állapotban bekövetkezett változás után), de biztosító társaságok ugyancsak kérhetik a kivizsgálást. Néhány esetben az emberek maguk kérik a vizsgálatot, mivel ugyanakkor tanácsot is kapnak pl. az autó lehetséges átalakítása a motorikus problémák kompenzálása érdekében.