Vasúti pálya megszüntetési eljárás


A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak.

Mit kell mellékelni a megszüntetési eljárás iránti kérelemhez?
 • tervezői nyilatkozat a hatósági előírások megtartásáról és a tervezői jogosultságról;
 • amennyiben a bontás engedélyese és az üzemeltető nem azonos, a tervdokumentáció üzemeltetői záradéka és szöveges hozzájárulás;
 • amennyiben a bontás a meglévő vasúti építményhez, berendezéshez csatlakozik, a csatlakozó vasúti pálya, berendezés átalakítási terve;
 • az érintett közművekről tervezői nyilatkozat és a közműkezelők 6 hónapnál nem régebbi hozzájáruló nyilatkozatai;
 • a hatásterület ügyfeleinek kimutatása;
 • a terveket a létesítési engedélyezési eljárásoknál meghatározott méretarányokban kell benyújtani.
 • helyszínrajz, saját célú vasúti pálya esetén a csatlakozást biztosító vasút üzembentartójának záradékával;
 • műszaki leírás;
 • területrendezésre és újrahasznosításra vonatkozó tervek.

Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó vasúti építmények megszüntetése akkor kérelmezhető, ha előzetesen megváltoztatásra került a megszüntetni kívánt építmény kormányrendelet szerinti besorolása.

A vasúti építmény megszüntetéséről szóló határozat - a Ket.-ben foglaltakon túlmenően - tartalmazza:

 • a megszüntetni kívánt vasúti építmény területének rekultivációjára irányuló kötelezést, vagy a megszüntetés iránti kérelemben foglalt hasznosítására vonatkozó engedélyt,
 • a megszüntetni kívánt vasúti építményhez kapcsolódó vasúti építményen szükségessé váló átalakítási intézkedéseket, valamint az átalakítási intézkedések nem teljesítése esetén alkalmazható hatósági intézkedéseket,
 • a megszüntetni kívánt vasúti építmény kérelemben foglalt - a vasúti kiszolgálást lehetőségét nem biztosító - megmaradó szerkezeteinek, különösen műtárgyak, pályatartozékok, pályaszakasz átminősítését nem vasúti célú építménynek,
 • a vasúti létesítmény fennmaradásáról és a nem vasúti funkciót ellátó létesítmények közé történő átsorolásáról szóló rendelkezést,
 • a vasúti létesítmény megszüntetését követően a területének ingatlan-nyilvántartási rendezésére irányuló kötelezést,
 • a vasúti létesítmény megszüntetésének bejelentését követő 30 napon belül az ingatlan vonatkozásában bekövetkezett változás átvezetésére irányuló kérelem, valamint a megvalósult állapotról készült változási vázrajz földhivatalhoz történő benyújtására irányuló kötelezést.

Megszüntetni kívánt vasúti létesítményekkel érintett vasúti átjáró esetében a megszüntetési engedély jogosultja a helyreállítás keretében a csatlakozó úttal azonos minőségű utat köteles építeni.