Repülőterekre, leszállóhelyekre vonatkozó engedélyek

A zajgátló védőövezet kijelölése kérelemre, vagy hivatalból indul?

A zajgátló védőövezet kijelölését a repülőtér üzembentartójának kell kérelmeznie a légiközlekedési hatóságnál.

A zajgátló védőövezet kijelölése során kell-e szakhatósági díjat fizetni?

Igen, az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a szakhatósági állásfoglalásáért 18. 000 Ft eljárási díjat kell fizetni. A légiközlekedési hatósághoz a befizetésről szóló igazolás másolatát meg kell küldeni.

Hova kell befizetni az eljárási díjakat?

A hatósági eljárási díjat a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, a Környezetvédelmi Felügyelőség és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság eljárási díját a területileg illetékes szerv számlájára kell befizetni.

Meddig érvényes a zajgátló védőövezet kijelölés?

A zajgátló védőövezet 10 évig érvényes, amennyiben a repülőtér működési feltételeiben a 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint jelentős mértékű változás nem áll fenn. Tíz év után a repülőtér üzemben tartójának a zajgátló védőövezet újbóli kijelölését kell kérelmeznie a légiközlekedési hatóságnál.

Mekkora az építéshatósági eljárások díja és hova kell befizetni?

A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 1. § (2) alapján a díjat (9000 Ft) az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénz átutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát.

Mennyi a leszállóhely létesítési eljárás hatósági díja?

"A" osztályú leszállóhely esetén a Hatóság eljárási díja: 32.000 Ft, "B" osztályú leszállóhely esetén 18.000 Ft. A szakhatóságok eljárási díjai a leszállóhely osztályától függetlenül változatlanok.

Mikor kell zajgátló védőövezetet kijelölni?

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet értelmében, ha a repülőteret rendszeresen használják, illetve ha egy naptári éven belül a motoros üzemnapok száma meghaladja a 30 napot.

Milyen díjtétel vonatkozik a zajvédelmi program jóváhagyására?

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárási díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 202. díjtétele.

Milyen díjtételek vonatkoznak a zajgátló védőövezet kijelölésére?

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárási díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 193.-197. díjtételei az irányadók.

Milyen dokumentumok szükségesek az "A" és "B" osztályú leszállóhelyek létesítéséhez?

1) A dokumentumok, nyomtatványok menüpontban letölthető, az igényelt leszállóhely osztályának megfelelő kitöltött formanyomtatvány

2) Tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a formanyomtatványon nincs kitöltve)

3) Létesíteni kívánt leszállóhely helyszínrajzának másolata

4) Hatósági és szakhatósági eljárási díjak befizetésének igazolása

Milyen jogszabályok alkalmazandóak az építéshatósági eljárások során?

 • A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. Rendelet
 • Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 10. pontja
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 6. pontja
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 18. és 19. pontja
 • a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet
 • A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002 (III.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontja
 • A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.4
 • A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete 3. pontja
 • A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A § (1) bek., 2. sz. mellékletének 7. pontja
 • Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
 • A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010 (XII. 27.) Korm. rendelet 5. melléklete 3. pontja
 • Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. számú melléklet
 • Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

Milyen jogszabályok vonatkoznak a zajgátló védőövezet kijelölésére?

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet, a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X.11.) KHVM-KTM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet.

Milyen rendeletek alapján folynak a repülőterek/leszállóhelyek létesítési eljárásai?

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. Rendelet alapján, azonban a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 139/2014/EU rendelet alkalmazásának bevezetése is folyamatban van.

Milyen repülőtérosztályok vannak Magyarországon?

Magyarországon jelenleg 6 repülőtérosztály van, melyek a következőek:

I. osztály: Nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér

II. osztály: Kereskedelmi repülőtér

III. osztály: Polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről vállalati célú légiközlekedési tevékenység végezhető

IV. osztály: polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről légi jármű szabadidős alkalmazása, illetve légi járművel folytatott munkavégzés végezhető

V. osztály: polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető.

VI. osztály: polgári célú nem nyilvános repülőtér melyen a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)-j) pontjában meghatározott légi jármű szabadidős alkalmazása végezhető.

Milyen szakhatóságok járnak el a leszállóhely létesítési eljárásban, és ezeknek mi a díja?

A leszállóhely létesítési eljárásnál az eljáró Hatóságon kívül három szakhatóság működik közre. A Honvédelmi Minisztérium (díjmentes), Katasztrófavédelmi Igazgatóság (díja: 13.000 Ft.), Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (díja: 18.000 Ft.)