Hajók, úszó létesítmények engedélyezése

Hogyan határozhatom meg a névleges vitorlafelületet?

A névleges vitorlafelület (S): a vitorlák rögzítésére szolgáló szerelvények által bezárt olyan területek összessége, amely vitorlával borítható. Meghatározása a lenti ábrák figyelembevételével az alábbi képlettel történik: S (m2) = 0,5 * (B*H+G*D+I*J)

Mely hajók, úszó létesítmények lajstromkötelesek?

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények:

 • a tengeri és belvízi nagyhajók,
 • úszómunkagépek,
 • kompok,
 • úszóművek,
 • kishajók és ezen belül a motoros vízi sporteszközök.

Mi a teendő abban az esetben, ha a motorcsere mellett a hajó okmányának műszaki érvényessége is lejárt, hol kell a kérelmet benyújtani?

Amennyiben az üzemképesség megállapításával összekötött a motorcsere, mert lejárt az okmány érvényessége, ez esetben  üzembe helyezési szemle során ellenőrzi a hajózási hatóság a hajó és a motor együttesének műszaki megfelelőséget és az üzemképességet, a motor megfelelő felszerelését/beépítését, működését és azonosító adatait.

A Szemlekérelmet, valamint a lajstromadat módosítás átvezetésére irányuló kérelmet egy helyen, az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál nyújthatják be, mert ezeket a vizsgálatokat és a lajstromozással kapcsolatos eljárásokat országos illetékességgel hatóságunk végzi, ennek megfelelően a megváltozott motoradatoknak a lajstromba történő bejegyezésre vonatkozó ügyeket is központilag, a Hajózási Főosztály Hajóüzembiztonsági és Regiszteri Osztálya kezeli és adja ki az új okmányt.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a hajózási hatóság a hajó egészére vonatkozóan vizsgálja és állapítja meg az üzemképességet! Az eljárás díja a fentieknek megfelelően két részből áll: üzembe helyezési szemledíj, amely a hajóhossztól függően változó érték, továbbá a lajstromadat átvezetésének és az új okmány kiállításának díja (ez utóbbi díjtétel egységesen: 17.000,- Forint).

Az üzembe helyezési vizsgálat díja, hosszkategória alapján a 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja szerint. Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, leggyakoribb eljárási díjakat a Szemlekérelem és Kérelem lapok alsó részén feltüntettük.

A lajstrommal kapcsolatos adatváltozás átvezetési eljárások eredményeként új okmány kiállítására kerül sor, ezért kérjük Ügyfeleinktől a régi állapot szerinti hajóokmány benyújtását.

A motorcseréhez kötődő lajstromozási eljárás kérelemre indul, amelyhez a Kérelem lap nyomtatvány felhasználható, nyomtatvány ügyfélfogadási időben osztályunkon átvehető, illetve honlapunkról letölthető.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a szükséges kellékek szempontjából hiányos dokumentumok alapján adatváltozást nem teljesíthetünk!

Mi a teendő motorcserét követően?

A motorcserék túlnyomó többsége üzemképességi szemlével jár együtt, amely üzembe helyezési vizsgálatnak minősül.

Üzembe helyezési vizsgálatot során kell a hajó és a motor együttes, működés közbeni bemutatni, ha nem a fenti 1.) és 2.1) pontban ismertetett eset áll fenn, azaz:
- nem volt a hajóban még motor beépítve, vagy
- átépítést történt, megváltozott a hajtás módja, (példaként: a korábbi külmotort beépített motor váltotta fel, illetve a korábban a fartükörre szerelt külmotor elhelyezését a hajótestben történő beszereléssel megváltoztatták), vagy a motor rendszere változott (belsőégésű motort elektromotor, illetve fordítva az elektromotort belsőégésű motorral váltották fel).

Az üzemképességi vizsgálatot, továbbá a módosult lajstromadatok átvezetését és az okmányok kiadását az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, és ezen belül a Hajózási Főosztály, Hajóüzembiztonsági és Regiszteri Osztálya végzi.
A motorcsere üzemképességi szemlére a hajót üzemkészen, felszerelten, rendeltetésszerű használatra felkészített állapotban kell bemutatni.

* Az eljárási díjakat részletesen a a Kérelem és a Szemlekérelem lapok alsó részén tüntettük fel.

A vizsgálat megkérésére rendszeresített nyomtatvány, a Szemlekérelem, - amely az üzemképességi vizsgálat helyszínének és időpontjának megjelölésére szolgál, - valamint a kijelölt vizsgahelyszínek és időpontok jegyzéke ügyfélfogadási időben osztályunkon beszerezhető, illetve honlapunkról (www.nkh.hu) letölthető. A Szemlekérelmet legalább 10 nappal a vizsgálat kért időpontja előtt kérjük benyújtani, csatolva a vizsgálati díj befizetésének igazolását. Ha az előzőleg bejelentett vizsga lemondására kényszerül és új időpontot vagy helyszínt választ, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentését, az eredetileg kiválasztott vizsga időpontot megelőző minimum 2 munkanappal, írásban kérjük megküldeni.

A vizsgálat során a hajózási hatóság ellenőrzi a motorcsere kivitelezését, a berendezések, felszerelések üzembiztos működését, továbbá, hogy a motorral ellátott kishajó rendeltetésére való műszaki alkalmassága mellett megfelel-e a tűz- az egészség- és a környezetvédelmi előírásoknak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzemképességi szemlén az előírt felszerelések is ellenőrzésre kerülnek. Hatóságunk hiánytalanul benyújtott kérelmet tud érdemben elbírálni. Hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt - határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívjuk fel. A hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak el kell utasítania.

Hatósági eljárásaink eljárási díj kötelesek, amelyet minden esetben a kérelem benyújtásakor, az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni. Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban, kézpénzben megfizethető. A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „HF/HR/75" kód, továbbá a hajó azonosító és/vagy lajstromszámát és a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: üzembe helyezés, motorcsere). A kérelem benyújtásával egyidejűleg az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát mellékelni szükséges.

Mi a teendő új, megfelelőség tanúsítással és eredetigazolással rendelkező motor esetében?

Amennyiben a felszerelt, eredete tekintetében igazolt, új motor teljesítménye nem haladja meg az érintett hajó érvényes okmányban korábban bejegyzett motor teljesítményét, illetve: 
- a típus jóváhagyási eljárás során az adott hajótípushoz megállapított legnagyobb motorteljesítmény és tömeg adatot, vagy 
- ha a kishajón még nem volt motor felszerelve és a hajó nem típus-jóváhagyott, azonban a hajó megfelelőségi tanúsítványában, az írásos deklarációban, és a hajó megfelelőségi jelölést is tartalmazó gyártmánytáblában a hajóépítő által megadott legnagyobb teljesítménynél és tömegnél nem nagyobb a felszerelt új motor teljesítménye és súlya, akkor a műszakilag érvényes Hajólevél mellett:

 az eljárás a megváltozott lajstromadatok átvezetése, azaz kérelemre, az ide vonatkozó eljárási díj (17.000,-Ft.) befizetésének igazolásával és a bejegyzéshez szükséges mellékletek benyújtásával, - amely a motorra vonatkozó tulajdonjog és a megfelelőség tanúsításának igazolása, - a hivatalos nyilvántartásban átvezetjük a módosult adatokat és ennek tanúsításaként új okmányt állítunk ki.
Ebben az esetben azonosítás céljából dokumentálni szükséges az új motor típus és gyártási számát a motoron feltüntetett „CЄ" jelöléssel, és a hajó gyártmánytáblájában szereplő maximális motorteljesítmény és a külmotornál megengedett legnagyobb motortömeg adatot.

 

Mi a teendő, ha nincs mód a kérelem személyes benyújtására?

Hatósági eljárásaink az esetek legnagyobb többségében kérelemre idulnak. Ha a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, illetve postai úton levélben nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor az iratok átadása, a kishajó szemlén történő bemutatása céljából mellékletként csatolják az ide vonatkozó megbízási szerződést, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előirtaknak feleljen meg.

Mi NEM számít bele a hajózási ügyintézések határidejébe?

Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból történő adatnak a beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Milyen dokumentumok fogadhatók el igazolásként a megfelelőség tanúsításával és a motor származásával kapcsolatban?

A „CЄ" matricával ellátott motor megfelelősége tanúsított, függetlenül attól, hogy a tanúsítvány papíralapon rendelkezésére áll-e vagy sem. A hajózási hatóság feladata az ellenőrzés, amely bármely megfelelőség tanúsítására alkalmas és a jogszabályban rögzített megjelenési formában igazolást nyerhet. Ha nem áll rendelkezésre az írásos deklaráció, a motoron feltüntetett és jól azonosítható „CЄ" megfelelőségi jelölés is elegendő igazolásként.

A megfelelőség tanúsítása mellett a motor eredetét kell igazolni, amely belföldi forgalmazó által kibocsátott számla vagy adásvételi szerződés, illetőleg annak a hajólevélnek a másolata, amelyen a motor már szerepelt és a motor korábbi tulajdonosával kötött adásvételi szerződés; vagy

 • EGT országban kiállított forgalmazói számla
 • a Közösségen kívüli országból származó motornál a forgalmazói számlán túlmenően a közösségi közteher megfizetésének igazolása

és további okiratként elfogadható minden olyan dokumentum, amely a bejegyzés alapját képezheti az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet alapján.

 

Milyen engedélyek kellenek az elektromos hajtással és belső égésű motorral is rendelkező hajóm használatához? Használhatom azt a Balatonon?

Mint egy belsőégésű motorral rendelkező vízijármű,  csak üzemeltetési engedély birtokában használható, és csak az engedélyben megjelölt céllal futhat ki.

Milyen engedélyre van szükségem vitorlás kishajó bérbeadásához?

Hajózási engedélyre, ami úszólétesítmény egyéb gazdasági célból való üzemeltetését engedélyezi.

Milyen esetben nincs szükség üzemképességi szemlére a motorcsere átvezetéséhez?

Ha az új motor teljesítménye azonos vagy kisebb a bejegyzettnél, továbbá azonos a hajtásmódja és a rendszere (pl.: az Ottó rendszerű négyütemű külmotort, négyütemű Ottó rendszerű külmotorra cserélik) és a hajóokmány műszakilag érvényes, akkor lajstrom adatváltozás keretében jegyezzük be az új motort, változatlan műszaki érvényesség mellett, az eredetet és a megfelelőséget igazoló dokumentumok alapján.