Együttműködő partnerek


Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető rendeltetése a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezért az OKF országos hatáskörű rendvédelmi szerv.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezésmegszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az országos közúthálózat vagyonkezelője, elsődleges feladata a közúthálózat finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzatok kezelése és a közlekedési szakma koordinációja. Tudományos igényű szakmai előkészítő és információs hátteret nyújt a minisztériumban, illetve az egyéb háttérintézményekben, kutatóhelyeken folyó munkához.


Közlekedéstudomány Intézet (KTI)

A KTI az Ön lehetősége, mert tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedő személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztés együttesére terjed ki; a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozóan olyan horizontális elemeken keresztül, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és intelligens technológiák alkalmazása. 
A KTI nyújtani tudja mindazon lehetőségeket, amelyre Önnek, mint Partnerünknek a közlekedési K+F terén, helyes döntéseihez szüksége van.

A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.


Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.
Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van.
Az Egyesület nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.
A Közlekedéstudományi Egyesület önálló jogi személy, s mint ilyen a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja.

 Megyei (Fővárosi) Kormányhivatalok Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályai

A fővárosi és megyei közlekedési felügyelőségek  a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési szakigazgatási szervei, amelyek közlekedési hatósági feladatokat látnak el. A közlekedési felügyelőségek illetékességi területe a főváros, illetve az adott megye közigazgatási területére terjed ki. A közlekedési felügyelőségek által első fokon hozott döntés elleni fellebbezéseket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ bírálja el.Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A fejlesztéspolitika kialakításánál meghatározó szempont, hogy a hazai fejlesztéspolitika összhangban legyen az európai uniós fejlesztéspolitikával. Kiemelt cél, hogy az egyes ágazati fejlesztések összehangoltan működjenek, és fontos feladat az idegenforgalmi fejlesztések, a kutatás-fejlesztés illetve a technikai innováció és az űrkutatással kapcsolatos feladatok magas szintű ellátása.

A vagyongazdálkodás, és azon belül az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása és annak tulajdonosi ellenőrzése szintén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik, a közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása mellett.

A minisztérium feladata az infrastrukturális vagyonkezelés körében a lakosság energiaigényeinek biztonságos, gazdaságos, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő kielégítése, az energiapiaci verseny erősítése, valamint az Európai Unió keretében meghatározott közösségi célok megvalósulásának elősegítése. Emellett a közlekedéssel és bányászati ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása is ide tartozik.

Az infokommunikációval kapcsolatos feladatok közé tartozik az informatika és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása, valamint az elektronikus hírközléssel, frekvenciagazdálkodással, információs társadalommal és postaüggyel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Energiaügyért Felelős Államtitkárság gondoskodik az energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtésével és az energiaellátás biztonságával kapcsolatos kormányzati feladatokról, továbbá mindazon állami feladatok ellátásáról, amelyek az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatosak.


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelem célja az, hogy egyensúlyi helyzetet teremtsen a fogyasztó és a terméket értékesítő között annak érdekében, hogy a fogyasztó jogai a legteljesebben érvényesüljenek. Fogyasztónak a mai viszonylatban az a természetes személy tekinthető, akiaz önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB)

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 1992-ben állt a magyarországi baleset-megelőzési tevékenység élére, azóta a prevenció meghatározó szereplőjeként vesz részt a közúti balesetek számának csökkentésében. 

A hazai szervezett keretek között zajló baleset-megelőzés történetében egyedülálló a 20 éves jubileum. Az ORFK-OBB szakmai elődjének tekinthető Országos Közlekedésbiztonsági Tanács 1973. januárjában alakult meg, és 19 év elteltével, 1992-ben fejezte be működését.

Az ORFK-OBB az OKBT által megkezdett baleset-megelőzési tevékenységet továbbfejlesztette,új alapokra helyezte, jól működő országos hálózatot hozott létre és kiszélesítette a társadalmi kapcsolatok körét. Napjainkban az ország valamennyi részén baleset-megelőzési bizottságok működnek, s a több mint 40 területi és helyi bizottság munkájában mintegy 400-450 fő közvetlenül érintett.

A baleset-megelőzés társadalmi bázisának szélesebbé válásában ugyanakkor vitathatatlan szerepük volt a közlekedésbiztonsági tevékenységben érintett állami, valamint társadalmi szerveknek és szervezeteknek, a hatóságoknak, érdekképviseleteknek és a civil kezdeményezéseknek.

Az ORFK-OBB sokrétű, a baleset-megelőzés csaknem valamennyi területére kiterjedő tevékenységet folytat. Munkájának központi eleme az a tájékoztató és felvilágosító jellegű közlekedésbiztonsági kommunikáció, melyet a közlekedők valamennyi rétegére kiterjesztve végez.


PannonRIS

A folyami információs szolgáltatások (RIS) olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogatják, beleértve — ha technikailag megvalósítható — a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást. A RIS nem érinti az érintett vállalatok közötti belső kereskedelmi ügyleteket, ugyanakkor nyitott a kereskedelmi tevékenységekkel való kapcsolat kialakítása irányába. A RIS olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint a hajóutakra vonatkozó információk, forgalmi információk, forgalomirányítás, kárenyhítési támogatás, információk a közlekedésirányításhoz, statisztikai és vámügyi szolgáltatások, valamint hajóútdíjak és kikötői illetékek.

Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) együttműködése keretében kerül sor a PannonRIS rendszer folyamatos fejlesztésére és üzemeltetésre. A PannonRIS honlapon a dunai hajózást támogató információkkal szolgálunk a nap 24 órájában.


Területileg illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség alaptevékenysége körében

- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a Kormány által kijelölt környezetvédelmi és természetvédelmi első fokú hatóságként, illetve első fokú szakhatóságként jár el;

- másodfokú hatóságként jár el a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatósági jogkörébe tartozó ügyekben;

- szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

- elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;

- ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját;

- véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;

- a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

- koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;

- továbbá ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.


Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) az országos intézetek szakmai irányító szerve. 

Az OTH többek között részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.