Közérdekű adatok


1) Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

1.1. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK:

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ elérhetőségei:

SZÉKHELY: 1066 Budapest,Teréz krt. 62.

Postacím: 1389 Budapest, 62. Pf.: 102

Telefon: +36-1-373-1400

Fax: +36-1-332-6532

Email: office@nkh.gov.hu

Weboldal: www.nkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS: A Nemzeti Közlekedési Hatóság ügyfélfogadási rendjét és elérhetőségét a Kapcsolat menüpont alatt tekintheti meg.

ÜGYFÉLKAPCSOLAT: A Hatóság ügyfélszolgálati és közönségkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.

1.2. A SZERVEZETI STRUKTÚRA

A Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti felépítését az alábbi linken tekintheti meg.

Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti ábra

1.3. A SZERV VEZETŐI

A Hatóság elnökének, valamint szervezeti egységeinek a vezetőit az alábbi linken tekintheti meg: Vezetők 

 

2) A felügyelt költségvetési szervek

 

2.1. A szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs a szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

A közlekedésért felelős miniszter szakmai irányítása alatt álló, a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési hatósági feladatait ellátó szervek elérhetőségeit az alábbi linken tekinthetik meg: Kapcsolat menüpont.

 

3) Gazdálkodó szervezetek

 

3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs a szervezet tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

 

4) Közalapítványok

 

4.1. A szerv által alapított közalapítványok

A szervezet által alapított közalapítvány nincs.

 

5) lapok

 

5.1. lapok

A Hatóság hivatalos lapja: Közlekedésbiztonság magazin

Szerkesztőség elérhetősége: 1067 Budapest, Eötvös u. 20.

Főszerkesztő: Ötvös Nándor

Eddig megjelent lapszámok megtekintése: Közlekedésbiztonság magazin

 

6) Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

6.1. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

A Nemzeti Közlekedési Hatóság felügyeleti szerve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetőségei:

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók: 1440 Budapest, Pf.: 1.

Telefon: +36 1 795 1700

Fax: +36 1 795 0697

Ügyfélszolgálati email: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Ügyfélszolgálati telefon: +36 1 795 6766

WebOLDAL: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

7) Költségvetési szervek

 

Jelenleg nincs feltüntethető adat.

 

8) Szolgálati igazolvány

 

A Hatóság 36404 sorszámú szolgálati igazolványa 2013. augusztus 16-tól érvénytelennek minősül.

A Hatóság érvénytelen igazolványai

Érvénytelen igazolványok_2016.06.15
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.06.15.
Érvénytelen igazolvány_20140116.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.01.16.

 

1) A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Alapító okiratának letöltése: Alapító okirat

A Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölő rendeletének letöltése: Kijelölő rendelet

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK:

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának letöltése: Szervezeti és Működési Szabályzat

A Nemzeti Közlekedési Hatóság elektronikus Információ Biztonsági Politikájának megtekintése: Információ Biztonsági Politika

3/2013 Elnöki utasítás a a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról: 3/2013 Elnöki utasítás

AZ NKH SZAKTERÜLETEIRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalra vonatkozó jogszabályok gyűjteményének megtekintése.

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály, Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály jogszabályai:

Légügyi Hivatalra vonatkozó jogszabályok gyűjteményének megtekintése.

 

Út- és Hídügyi Főosztályra vonatkozó jogszabályok gyűjteményének megtekintése.

Vasúti Főosztályra vonatkozó jogszabályok gyűjteményének megtekintése.

Törvények

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről; 
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról;  
 • 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről;
 • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről;
 • 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti- és a viziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról; 
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről;
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
 • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről;
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről;
 • 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról;
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

Kormányrendeletek

 • 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól;
 • 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól;
 • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól;
 • 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről;
 • 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról
 • 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról;
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól;
 • 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről;
 • 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról;
 • 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról;
 • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról;
 • 146/2014. (V.5.) Korm.rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról;
 • 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről;
 • 275/2013. (VII:16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
 • 14/2010. (II.5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról;
 • 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről;
 • 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről;
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;

Miniszteri rendeletek

 • 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról;
 • 25/2014. (IV. 30.) NFM. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról;
 • 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról;
 • 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól;
 • 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról;
 • 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről;
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól;
 • 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembe-helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és a hatósági nyilvántartásról;
 • 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról;
 • 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról;
 • 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól
 • 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól;
 • 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről;
 • 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról;
 • 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról,
 • 4. számú melléklet a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez
 • ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT;
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról;
 • 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
 • 75/2005. (IX.29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról;
 • 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
 • 11/1984. (VI.27.) KM rendelet a vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről;
 • 26/2003. (IV.29.)GKM rendelet a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról;
 • 8/2010. (VIII.6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról;
 • 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról;
 • 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról;
 • 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről;

Vizsgaszabályzat

 • KTI Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend (Budapest, 2013. augusztus 26.);

Európai Uniós jogszabályok

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 2004/49/EK IRÁNYELVE a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (vasútbiztonsági irányelv);
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE a szakmai képesítések elismeréséről;
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. június 17-i 2008/57/EK IRÁNYELVE a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról;
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. október 23-i 2007/59/EK IRÁNYELVE a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről;
 • A BIZOTTSÁG 402/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és - értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok és kérelemmel benyújtott dokumentáció egységes európai formátumának használatáról és a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kibocsátott biztonsági tanúsítványok érvényességéről;
 • A BIZOTTSÁG 2007/756/EK határozata (2007. november 9.) a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról;
 • A BIZOTTSÁG 2010/36/EU RENDELETE (2009. december 3.) a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról;
 • A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről;
 • A BIZOTTSÁG 1169/2010/EU RENDELETE (2010. december 10.) a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítésének értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről;
 • A BIZOTTSÁG 445/2011/EU RENDELETE (2011. május 10.) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról;
 • A BIZOTTSÁG 1077/2012/EU RENDELETE (2012. november 16.) a nemzeti biztonsági hatóságok által a biztonsági tanúsítvány vagy a biztonsági engedély kiadását követő felügyelet céljára alkalmazandó közös biztonsági módszerről;
 • A BIZOTTSÁG 1078/2012/EU RENDELETE (2012. november 16.) a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről;
 • A BIZOTTSÁG 321/2013/EU RENDELETE (2013. március 13.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról;
 • A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról;
 • A Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról;
 • A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról;
 • A Bizottság 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról;
 • A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj" alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 1305/2014/EU rendelete (2014. december 11.) az Európai Unió vasúti rendszerének a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai elnevezésű alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 62/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A BIZOTTSÁG 2012/757/EU HATÁROZATA (2012. november 14.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról;
 • A Bizottság határozata (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól (2010/713/EU);
 • A Bizottság 402/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2011. szeptember 15.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól (2011/633/EU);
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 8784. számú dokumentummal történt);
 • A Bizottság határozata (2011. március 9.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről (2011/155/EU);
 • A Bizottság 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 2014/881/EU ajánlása (2014. november 18.) a meglévő vasútvonalak és az átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására szolgáló eljárásról;
 • A Bizottság 2014/897/EU ajánlása (2014. december 5.) a strukturális alrendszereknek és járműveknek a 2008/57/EK és a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos kérdésekről;
 • A Bizottság 2015. január 5-i (EU) 2015/14 határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszereire vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról;
 • A Bizottság 2015. június 8-i (EU) 2015/995 rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról.

Hajózási Főosztályra vonatkozó jogszabályok gyűjteményének megtekintése.

Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályra vonatkozó jogszabályok gyűjteményének megtekintése

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. október 23-i 1371/2007/EK RENDELETE a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról         
 • 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
 • 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
 • 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 35/2009. (V. 29.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek jogkövetkezmény-alkalmazási gyakorlatának fokozatosságáról
 • 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről
 • 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról
 • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/34/EU IRÁNYELVE (2012. november 21.)  az egységes európai vasúti térség létrehozásáról
 • 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről
 • 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól
 • 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól
 • 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról 
 • 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról 
 • 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról 
 • 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról
 • 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
 • 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról
 • 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
 • 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
 • 261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-ei 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös sza­bályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. február 16-ai 181/2011/EU RENDELETE az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról
 • 56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól
 • 57/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól

 

Egyéb jogszabályok megtekintése és letöltése.

 

2) A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Az egyes szakterületekhez kapcsolódó információk megtekintése:

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal oldala

Légügyi Hivatal oldala

Út- és Hídügyi Főosztály oldala

Vasúti Főosztály oldala

Hajózási Főosztály oldala

Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály oldala

 

3 ) Közszolgáltatások

 

Jelenleg nincs feltüntethető adat.

 

4) A szerv nyilvántartásai

 

A Hatóság szakértői névjegyzéke

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal nyilvántartásai

Légügyi Hivatal nyilvántartásai

Út- és Hídügyi Főosztály nyilvántartásai

Vasúti Főosztály nyilvántartásai

Hajózási Főosztály nyilvántartásai

Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály nyilvántartásai

 

5) NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

 

 • Közlekedésbiztonság

A Nemzeti Közlekedési Hatóság nyilvános kiadványa.

Témája:

Hozzáférés módja: elektronikusan, a Hatóság honlapján, valamint nyomtatott formában.

Megjelent lapszámainak megtekintése: Közlekedésbiztonság magazin

Költségtérítés mértéke: ingyenes

 • Metrófények Budapesten

Témája: a 4-es metró állomásainak fénytechnikája

Hozzáférés módja: nyomtatott formában

Költségtérítés mértéke: 4.890,- Ft 

 • Közlekedésbiztonsági könyvek sorozat

(Motoros fortélyok, Biciklis praktikák, Autós fifikák)

Témája: közlekedésbiztonsági technikákat, taktikákat, tanácsokat fogalmaznak meg

Hozzáférés módja: elektronikusan, a Hatóság honlapján, valamint nyomtatott formában.

Költségtérítés mértéke: ingyenes.

 

6) DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

 

Jelenleg nincs feltüntethető adat.

 

7) A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

 

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2014. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH UVH 2014. évi ellenőrzési terve

NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály 2015. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH PUF 2015. évi ellenőrzési terve

NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály 2016. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH PUF 2016. évi ellenőrzési terve

 

8) PÁLYÁZATOK

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiírt szakmai pályázatok megtekintése: Szakmai pályázatok

 

9) HIRDETMÉNYEK

 

 A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetményeinek megtekintése: NKH hirdetmények

 

10) KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében közérdekű adat : „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;"

Az adatigénylésre irányuló igényt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton terjesztheti elő.

Az adatigénylésre irányuló igényt - az igényelt adatok tárgya szerint - az érintett szakterületi szervezeti egységhez kell benyújtani, vagy az érintett szakterületek tekintetében feltüntetett ügyfélszolgálati időben, szóban előterjeszteni. A szakterületi szervezeti egységek elérhetősége megtalálható a Kapcsolat menüpontban.

A szakterületi egységekhez nem kapcsolódó adatok igénylése esetén az igénylés a Jogi Főosztályon nyújtható be.

A Jogi Főosztály elérhetőségei:

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Levelezési cím: 1389 Bp. 62. Pf. 102.

Telefon: 06 1 373 1475

Email: jogi@nkh.gov.hu

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni:

 • abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be,
 • ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az igény teljesítésére vonatkozó határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

JOGORVOSLAT

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az igénylő az Infotv. rendelkezései szerint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( továbbiakban: Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg (a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint alperes vonatkozásában illetékes bíróság: Fővárosi Törvényszék – 1363 Budapest, Pf. 16, 1055 Budapest, Markó u. 27.)

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A bíróság soron kívül jár el.

Közadatok újrahasznosítása

https://www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok#4

BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐS

A Nemzeti Közlekedési Hatóság belső adatvédelmi felelőse dr. Bots Dénes.

 

11) KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

 

Általános közzétételi lista megtekintése

 

12) Szolgálati titokköri jegyzék

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Szolgálati titokköri jegyzékének megtekintése és letöltése.

 

13) Statisztikai adatszolgáltatás

 

Az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság a 2015. évben nem utasított el egyetlen, az adatigénylő személyes adatai kezelésének megismerésére, vagy közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet sem.

 

 

 

1) a működés törvényessége, ellenőrzések

 

1.1. vizsgálatok, ellenőrzések listája

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2014. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH UVH 2014. évi ellenőrzési terve

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2015. évi ellenőrzési tervének letöltése:  NKH UVH 2015. évi ellenőrzési terve

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2016. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH UVH 2016. évi ellenőrzési terve

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2014. évi ellenőrzési jelentésének letöltése: NKH UVH 2014. évi ellenőrzési jelentése

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2015. évi ellenőrzési jelentésének letöltése: NKH UVH 2015. évi ellenőrzési jelentése

NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály 2015. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH PUF 2015. évi ellenőrzési terve

NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály 2016. évi ellenőrzési tervének letöltése: NKH PUF 2016. évi ellenőrzési terve

1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

ÁSZ ellenőrzések

1. Jelentés A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Nemzeti Közlekedési Hatóság

Közzététel dátuma: 2016.06.01.

2. „Összefoglaló a sajtó számára a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Nemzeti Közlekedési Hatóság" (16067).  

Közzététel dátuma: 2016.06.01.

3. Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2013.08.30

4. Jelentés a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi zárszámadásának ellenőrzési tapasztalatairól

Közzététel dátuma: 2013.06.13

5. Jelentés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2012.08.31

6. Jelentés az állami közutak felújítását, javítását, karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2012.08.14

7. Jelentés a Budapesti Közlekedési Zrt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2012.01.19

8. Vélemény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról

Közzététel dátuma: 2010.11.08

9. Jelentés a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2011.10.25

10. Kísérőlevél a 1118. sz. jelentéshez

Közzététel dátuma: 2011.10.25

11. Összefoglaló a sajtó számára a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2011.10.25

12. Jelentés a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2010.10.01

13. Jelentés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2010.09.01

14. Függelék a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez

Közzététel dátuma: 2010.09.01

15. Jelentés a gyorsforgalmi úthálózattal kapcsolatban állami feladatot ellátó szervezetrendszer működésének ellenőrzéséről

Közzététel dátuma: 2010.04.14

1.3. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

1.4. A MŰKÖDÉS EREDMÉNYESSÉGE, TELJESÍTMÉNY 

 Jelenleg nincs adat.

1.5. MŰKÖDÉSI STATISZTIKA

 Jelenleg nincs adat.

 

2) Költségvetések, beszámolók

 

2.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

2.2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

2.3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

Lásd 2.2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK pont alatt

 

3) KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

 

3.1. A FOGLALKOZTATOTTAK

3.2. TÁMOGATÁSOK

Jelenleg nincs adat.

3.3. SZERZŐDÉSEK

Szerződések

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 5 millió Forint feletti szerződései:

Szerződések - megrendelések 2016.01-2016.10
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.11.17.
Szerződések - megrendelések 2016.01-2016.08
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.09.21.
Szerződések - megrendelések 2016.01-2016.07
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.07.04.
Szerződések - megrendelések 2016.01-2016.04
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.05.02.
Szerződések - megrendelések 2015.01-2016.03
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.03.29.
Szerződések - megrendelések 2015.01-2016.02
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.01.08.
Szerződések - Megrendelések 2014
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2015.12.30.
Szerződések 2015_01- 08
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.09.18.
Szerződések 2015 01 - 2015 06
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2015.07.21.
Szerződések 2015 01 - 2015 05
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2015.05.19.
Szerződések_2014_05
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.11.06.
Szerződések_2014_04
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.11.06.
Szerződések_2013_10.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.08.11.
Szerződések_2013_11.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.08.11.
Szerződések_2013_12.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.08.11.
Szerződések_2014_02.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.08.11.
Szerződések_2014_03.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.08.11.
Szerződések_2014_01.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2014.08.11.
Szerződések_2013_09.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.10.08.
Szerződések_2013_04.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.07.30.
Szerződések_2013_03.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.07.30.
Szerződések_2013_05.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.07.30.
Szerződések_2013_06.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.07.30.
Szerződések_2013_07.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.07.30.
Szerződések_2013_02.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2013.03.19.
Szerződések 2012.12.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.12.12.
Szerződések 2012.11.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.12.12.
Szerződések 2012.10.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.12.12.
Szerződések 2012.09.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.10.11.
Szerződések 2012.08.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.09.04.
Szerződések 2012.07.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.08.07.
Szerződések 2012.06.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.07.05.
Szerződések 2012.05.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.06.19.
Szerződések 2012.04.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.05.10.
Szerződések 2012.03.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.04.12.
Szerződések 2012.02.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.03.07.
Szerződések 2011.12-2012.01.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2012.01.11.
Szerződések 2011.10.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.11.07.
Szerződések 2011.08.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.10.04.
Szerződések 2011.09.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.10.04.
Szerződések 2011.07.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.08.04.
Szerződések 2011.06.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.07.05.
Szerződések 2011.05.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.06.02.
Szerződések 2010.11.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.05.06.
Szerződések 2010.12.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.05.06.
Szerződések 2011.01.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.05.06.
Szerződések 2011.02.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.05.06.
Szerződések 2011.03.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.05.06.
Szerződések 2011.04.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2011.05.06.

3.4. BÉRLETI SZERZŐDÉSEK

Bérleti szerződések

Aquarial Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Kft. - bérleti szerződés 2012.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Aquarial Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Kft. - bérleti szerződés 2013.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Diófa Ingatlan Befektetési Alap - bérleti szerződés 2015.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Diófa Ingatlan Befektetési Alap - bérleti szerződés 2016.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. - bérleti szerődés 2015.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
HungaroControl Ingatlan bérleti szerződés 2013
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.04.19.
HungaroControl Ingatlan bérleti szerződés 2014
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.04.19.
HungaroControl Ingatlan bérleti szerződés 2015
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.04.19.
HungaroControl Ingatlan bérleti szerződés 2016
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.04.19.
Rufusz Computer Informatikai Zrt - bérleti szerződés 2014.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
South Airport Park Duo - The Quadrum - bérleti szerződés 2015.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Volán Egyesülés - bérleti sz. kiegészítés módosítás 2010.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Volán Egyesülés - bérleti szerződés 2008.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Volán Egyesülés - bérleti szerződés 2010.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.
Volán Egyesülés - bérleti szerződés 2011.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2016.10.19.

3.5. KONCESSZIÓK

Jelenleg nincs adat.

3.6. EGYÉB KIFIZETÉSEK

3.7. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

3.8. KÖZBESZERZÉS

Jelen pontban a közbeszerzésekről szóló, a mindenkor hatályos Közbeszerzési Törvényben meghatározott dokumentumok érhetők el.

Előzetes vitarendezési kérelmek 

ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELEM_OPTEN
Elektronikus jogszabálygyűjtemény

Szerződések 

SHKONSA0422016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.08.16.
NKH részére épülettakarítási szolgáltatások beszerzése
SHKONSA3302016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.08.10.
A Közlekedésbiztonság című szakmai lap három lapszámának kiadása, gondozása
SHKONSA3602016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.06.21.
Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SH KO NS A 32 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.06.16.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015
SH KO NS A 19 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.06.13.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (KKBAP) rendezvényeihez kapcsolódó rendezvénytámogatási eszközök beszerzése két (2) részben
SH KO NS 19 2 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.06.13.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (KKBAP) rendezvényeihez kapcsolódó rendezvénytámogatási eszközök beszerzése két (2) részben
SHKONSA2802016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.05.02.
Orcale vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SHKONSA2702016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.05.02.
Orcale vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SH KO NS A 18 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.29.
KKBAP
SH KO NS A 31 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.29.
Konvoj, CEMT rendszer fejlesztése
SH KO NS A 30 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.29.
BUSZ programmodul fejlesztése
SH KO NS A 29 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.26.
Pallasz program fejlesztése
SH KO NS A 21 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.20.
IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SH KO NS A 22 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.18.
A Poszeidon rendszer éles, teszt és oktató környezetben meghatározottak szerinti működése során a keletkezett adatok rendszeres tisztítása, és karbantartása, a rendszer monitorozásának finomhangolásában való folyamatos részvétel
SH KO NS A 20 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.04.13.
Engedélyezés 2012 program jogkövetési, fejlesztési és support feladatainak ellátása
SH KO NS A 12 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.03.04.
Novell vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SH KO NS A 6 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.03.04.
Mobiltelefonok beszerzése 2014
SH KO NS A 9 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.03.03.
Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SH KO NS A 10 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.03.01.
Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SH KO NS A 16 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.03.01.
Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SH KO NS A 11 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.03.01.
Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása
SH KO NS A 13 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.02.23.
Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SH KO NS A 14 0 2016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.02.23.
Formaruha beszerzése a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére
SH KO NSA A 107 0 2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.02.23.
Formaruha beszerzése a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére
SHKONSA602016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.02.11.
Mobiltelefonok beszerzése 2014
SHKONSA502016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.02.11.
Energoline szerződés
SHKONSA102016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.01.28.
Irattári szerződés
SHKONSA302016
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.01.26.
IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SHKONSA10602015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.01.26.
Meghatározott fejlesztői platform szerinti (vagy azzal egyenértékű) adatbázis-kezelő szoftverlicencek, valamint fejlesztőeszközeik beszerzése, bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SHKONSA10302015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2016.01.11.
Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése
SHKONSA8512015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.12.08.
NKH Hajózási Információs Rendszer (HIR) alkalmazás támogatási és jogszabály követési feladatainak ellátása
SHKONSA9902015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.12.08.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013
SHKONSA9502015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.10.19.
Gépjárművek szervizelése
Szerződés Konferenciasorozat
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2015.10.09.
Iktatószám: SH_KO_NS_A_84_1_2015
ELSHNSA26112014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.30.
Szünetmentes eszközök felmérése, nyomtató konszolidáció felmérés készítése
EL/SH/NS/A/192/8/2013
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.29.
doIT Informatikai Betéti Társaság
SHKONSA6812015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.16.
Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SHKONSA87102015
Közlekedési Hatóság    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2015.09.16.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8762015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8772015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8792015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8742015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8752015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8722015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8732015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8712015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8782015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SHKONSA8702015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SH/KO/NS/A/88/0/2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.09.15.
Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszer beszerzése 2015
SH_KO_NS_A_62_2_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, Napi Gazdaság Kiadó Zrt.
SH_KO_NS_A_62_4_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, Diplomata Magazin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
SH_KO_NS_A_62_5_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, Hekus Kiadó és Kereskedelmi Kft.
SH_KO_NS_A_62_8_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, X-TRAME Studio Kft.
SH_KO_NS_A_62_9_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, X-TRAME Studio Kft.
SH_KO_NS_A_65_1_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, Fórum Média Kiadó Kft.
SH/KO/NS/A/53/4/2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.06.01.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH/KO/NS/A/53/1/2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.06.01.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH/KO/NS/A/53/0/2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.06.01.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SHKONSA7502015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.05.27.
Klíma berendezések tulajdonba adása
SHKONSA6702015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.05.27.
Üdülőgondnoki tevékenységek ellátása
SH_KO_NSA_60_02_015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.05.08.
Jármű környezetvédelmi tulajdonságát jelölő plakett, valamint forgalmi engedély és hatósági jelzés érvényesítéséhez szükséges címkekészlet beszerzése
SH_KO_NS_A_64_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.29.
Weboldal SZERZŐDÉS
SH_KO_NS_A_8_2_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.29.
Informatikai esz besz, szerződés, 3.rész
SH_KO_NS_A_8_1_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.29.
Informatikai esz besz, szerződés, 2.rész
SH_KO_NS_A_8_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.29.
Informatikai esz besz, szerződés, 1.rész
SH_KO_NS_A_65_6_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.29.
Tartalomközlés a médiában szerződés, Zsaru Magazin
SH_KO_NS_A_66_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.04.21.
Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében
SH_KO_NS_A_62_3_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, Közlekedéstudományi Egyesület
SH_KO_NS_A_62_10_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.17.
Vállalkozási szerződés, StudioVino Szolgáltató Kft.
SH_KO_NS_A_62_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.15.
Irattári rendezés
SH_KO_NS_A_53_5_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.15.
Hardver eszközök beszerzése 6. rész
SH_KO_NS_A_56_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.04.14.
Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SH/KO/NS/A/40/0/2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.10.
Vizsgatermi bérlések 1. rész
SH/KO/NS/A/40/0/2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.10.
Vizsgatermi bérlések 1. rész
SH /KO/NS/A/53/2/2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.10.
Hardver eszközök beszerzése 3. rész
SH/KO/NS/A/40/1/2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.10.
Vizsgatermi berendezések 2. rész
SH/KO/NS/A/53/3/2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.10.
Hardver eszközök beszerzése 4. rész
SH/KO/NS/A/58/0/2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.04.10.
KKBAPMeserajz szerződés
SH_KO_NS_A_57_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.04.01.
Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_54_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.04.01.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_34_2_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.30.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_34_1_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.30.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_39_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.26.
KGR IKM modul support szolgáltatás
SH_KO_NS_A_33_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.26.
Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SH_KO_NS_A_34_3_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.26.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_27_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.26.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_280_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.03.23.
SH_KO_NS_A_70_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.03.23.
SH_KO_NS_A_18_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.19.
Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése A vírusirtó és tűzfal licensz hosszabbítás
SH_KO_NS_A_38_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.19.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_26_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.19.
Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
SH_KO_NS_A_29_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.19.
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013
SH_KO_NS_A_32_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.19.
Vállalkozási keretszerződés - MEDICINA B.M. Kft.
SH_KO_NS_A_9_1_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.17.
Szállítási szerződés "E-útdíj eszközök beszerzése 1." 1 rész
SH_KO_NS_A_9_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.17.
Szállítási szerződés "E-útdíj eszközök beszerzése 1." 1 rész
SH_KO_NS_A_22_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.17.
Közlekedésbiztonság témájú időszaki kiadványok
SH_KO_NS_A_23_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.17.
A Közlekedésbiztonság című szakmai lap három lapszámának kiadása, gondozása
SH_KO_NS_A_10_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.17.
Interneten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása érdekében
SH_KO_NS_A_21_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.03.17.
A 2015-ös évben a Művészetek Palotája - Cifra Palota elnevezésű rendezvénysorozatában 5 alkalommal 5 különböző témában megszervezendő közlekedésbiztonsági családi program lebonyolítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint
EL_SH_NS_A_45_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.03.05.
Kliens infrastruktúra szerződés
EL_SH_NS_A_45_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Utolsó frissítés 2015.03.05.
Kliens infrastruktúra szerződés
EL SH NS A 35 1 2015 2rész
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.02.23.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
EL SH NS A 35 0 2015 1rész
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.02.23.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
EL_SH_NS_A_34_0_2015
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.02.18.
TÜSZ Nyomda Aláírt Szerződés
EL_SH_NS_A_187_4_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2015.01.20.
eHivatal - Légügyi Modul
EL_SH_NS_A_255_2_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.12.22.
Vállalkozási szerződés - 2014-2016-os évek során esedékes továbbképzés megtartása
EL_SH_NS_A_173_2_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.10.30.
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
EL_SH_NS_A_172_4_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.10.16.
Szállítási szerződés 2. rész - Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szólgáltatások teljesítése - 2013
Nógrád
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.30.
Plakett szerződés
GH_ME_151_A_168_1_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Keretszerződés - Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek beszerzése tárgyában
GH_ME_149_95_3_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Vállalkozási keretszerződés-Rendezvénytámogatási eszközök beszerzése
GH_ME_146_A_71_3_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Nemzeti Közlekedési Hatóság weboldalának funkcionális fejlesztése és tartalmi szerkezetének átalakítása
GH_ME_145_A_72_5_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
HIR szerződés
GH_ME_NS_A_125_4_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Gépjárművek szervizelés szerződés
KH_BO_75_A_45_0_2010
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH vizsgasorainak átalakítása a közlekedésbiztonságot szolgáló jogszabályi előírásoknak megfelelően
GH_ME_153_A_134_2_2014
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Digitális tachográf kártyák gyártása, megszemélyesítése és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
Aláírt vállalkozási szerződés SZGR1
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Vállalkozási szerződés SZGR1
Aláírt vállalkozási szerződés_ NETÁ
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Vállalkozási szerződés NETÁ
Zala
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Veszprém
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Vas
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Tolna
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Szabolcs
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Somogy
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Pest megye
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
NKH
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Komárom
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
KEKKH
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Jász
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Heves
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Hajdú
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Győr_Moson_Sopron
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Főváros
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Fejér
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Csongrád
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Borsod
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Békés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Baranya
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
Bács
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Plakett szerződés
ITBT_szerződés_3_rész
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
ITBT_szerződés_3
ITBT_szerződés_2_rész
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
ITBT_szerződés_2
Szerződés_Exicom_notebook
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
80 notebook
Szerződés_Exicom_munkaállomás
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
100 munkaállomás
Szerződés_MandS Informatikai Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Számítógépek
Szerződés Selectrade 2. rész
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Toner 2. rész
Szerződés Delta
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Toner 3. rész
Szerződés Kvint
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Toner 1. rész
IT szerződés_05
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
IT szerződés 5. rész
IT szerződés_04
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
IT szerződés 4. rész
IT szerződés_02
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
IT szerződés 2. rész
IT szerződés_01
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
IT szerződés 1. rész
Szerződés_Xcopy
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Toner 4. rész
Szerződés_Absolutone
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
közlekedésbiztonsági kiadvány
Szerződés_MasterClean
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Takarítás
Szerződés_Bestseller
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közlekedésbiztonsági meserajz pályázat és kiállítás teljeskörű lebonyolítása
Szerződés_IFUAHorváthPartners Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
ÁROP 1.2.18
Szerződés_Magyar Közlekedési Kiadó
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A Közlekedésbiztonság című szakmai lap három lapszámának kiadása, gondozása
Szerződés_JETMEDIA
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 3. rész
Szerződés_Wolters Kluwer Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
elektronikus jogszabálygyűjtemény
Szerződés_7_X-Trame Studio Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 7. rész
Szerződés_6_Studio Vino Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 6. rész
Szerződés_5_X-Trame Studio Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 5. rész
Szerződés_4_X-Trame Studio Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 4. rész
Szerződés_1_Fórum Média Kiadó Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 1. rész
Szerződés Nemzet
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közcélú média tartalomközlés 2. rész
Szerződés Universitas
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Tengelysúly projekt megvalósíthatósági tanulmány
Szerződés_Oracle
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Support
Szerződés_Szintézis
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Eszközbeszerzés (50)
Szerződés Microsoft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
MS Premier Support
Szerződés mobiltelefonok
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Mobiltelefonok beszerzése 2013_2
Szerződés e_utdij_16 mobiltelefon
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Mobiltelefonok beszerzése 2013
Szerződés Groupama
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Teljes körű biztosítási szolgáltatás
Szerződés NKH-E-learning
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Interneten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus , célzott tananyagok biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása érdekében
Energoline_Szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A kormányhivatalok műszaki vizsgálóállomásain működő ENERGOLINE vizsgasori szoftver követési szolgáltatásai, az azokhoz köthető help desk szolgáltatás
Trium-Itech Zrt szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Elektronikus nyilvántartások HU-EU összekapcsolását biztosító ERRU fejlesztés támogatása
Szerződés NKH_MEDICINA B_M Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Foglalkozás-egészségügyi alap és emelt szintű szolgáltatás nyújtása
Szerződés NKH_Régens Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Engedélyezés 2012 program jogkövetése, fejlesztése és supportja
Szerződés_NKH_Papirosz kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek beszerzése
Vállalkozási szerződés_NKH_Pénzjegynyomda Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Digitális tachográf kártyák gyártása, megszemélyesítése és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
Vállalkozási szerződés NKH_E-Educatio és Max
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közoktatási intézmények közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelési tevékenységének szakmai támogatása
Vállalkozási szerződés NKH-M and S Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH Hajózási Információs Rendszer (HIR) alkalmazás támogatási és jogszabály követési feladatainak ellátása
Vállalkozási szerződés NKH-Trium-Itech Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A közúti fuvarozói szolgáltatást végző vállalkozásokra vonatkozó adatok nemzetközi cseréjét biztosító ERRU-HNCP alkalmazás fejlesztése, és az ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Vállalkozási szerződés NKH-Régens Informatikai Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Engedélyezés 2004 rendszer központosítása, a felhasználói interfész technológiai megújítása, jogszabályváltozások miatti módosítása, valamint a fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Vállalkozási szerződés NKH_EuroGé Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH gépjárműveivel kapcsolatos szervizelési feladatok ellátása
Szállítási szerződés melléklete
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság irodaszer beszerzéseihez kapcsolódó szerződés melléklete
Szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Környezetvédelmi felülvizsgálat igazolólap, gépkocsi környezetvédelmi tulajdonságának és a környezetvédelmi felülvizsgálatának érvényességét jelző plakett, valamint forgalmi engedély érvényesítéséhez szükséges címkekészlet beszerzése
Rail-Graphic szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH által használt Rail-Graphic vasúti informatikai nyilvántartó szoftver továbbfejlesztése
Szállítási szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság irodaszer beszerzéseihez kapcsolódó szerződés
Szállítási szerződésmódosítás
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Környezetvédelmi felülvizsgálat igazolólap, gépkocsi környezetvédelmi tulajdonságának és a környezetvédelmi felülvizsgálatának érvényességét jelző plakett, valamint forgalmi engedély érvényesítéséhez szükséges címkekészlet beszerzése
Szállítási szerződés MET Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közlekedésbiztonságot támogató mobil ellenőrző egység felállításához szükséges, joghatályos mérésekre szolgáló eszközök, műszerek és szolgáltatások beszerzése
Szállítási szerződés Energotest Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közlekedésbiztonságot támogató mobil ellenőrző egység felállításához szükséges, joghatályos mérésekre szolgáló eszközök, műszerek és szolgáltatások beszerzése
Pénzjegynyomda szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH és a Pénzjegynyomda Zrt. közötti szerződés módosítása
Szállítási szerződés vizsgázatás
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH gépjármű vizsgáztatásával kapcsolatos, a közlekedésbiztonságot támogató eszközök, műszerek és szolgáltatások beszerzése eljárás lezárása
Szállítási szerződés módosítása
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közlekedésbiztonságot támogató mobil ellenőrző egység felállításához szükséges, joghatályos mérésekre szolgáló eszközök, műszerek és szolgáltatások beszerzése
Üzemanyag beszerzés szerződés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH részére üzemanyagkártyával történő üzemanyag beszerzés
NKH-Allianz szerződés 2011
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére különféle biztosítási szolgáltatások beszerzése
Vállalkozási szerződés Energoline
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH telephelyein lévő vizsgasorokon ENERGOLINE vizsgasori szoftver követése
Vállalkozási szerződés szoftverfrissítés
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH meglévő mérősorainak átalakítása és szoftverfrissítése a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően
szerződés NKH-PMG Építőipari Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH Baross utcai épület tetőfelújítási munkáinak elvégzése
Szerződés NKH-Domatim
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
"Az NKH Baross utcai 76. szám alatti épület energiafelhasználásának optimalizálása" második rész: Nyílászárók cseréje
Szerződés NKH-Merkapt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
"Az NKH Baross utcai 76. szám alatti épület energiafelhasználásának optimalizálása" első rész : Fűtésredszer felújítás
Szerződés NKH-Centrop
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
"Az NKH Baross utcai 76. szám alatti épület energiafelhasználásának optimalizálása" harmadik rész : Irodahelyiségek klimatizálása
szerződés NKH-Groupama Garancia Biztosító Zrt. GH_ME_106_B_279_6_2011
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére teljes körű biztosítási szolgáltatások beszerzése
Szerződés Baross homlokzat lépcsőház kapualj
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH Baross utcai épület homlokzatának, lépcsőházának és kapualjának felújítása
Szerződés NKH-INFO-SZOLG Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére takarítási szolgáltatások beszerzése
Szállítási_szerződés_módosítása_2012
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH állománya részére étkezési utalványok szállítása
Szerződés_Közlekedésbiztonság_CreVision
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Közlekedésbiztonság folyóirat
Vállalkozási szerződés NKH-PMG Építőipari Kft (B76 udvari nyílászárók cseréje)
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH Baross utcai épület elektromos hálózatának, udvari nyílászáróinak és nyomdaépületének felújítása
Vállalkozási szerződés NKH-Hungary Smart Kft. (B76 elektromos felújítás)
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH Baross utcai épület elektromos hálózatának, udvari nyílászáróinak és nyomdaépületének felújítása
Vállalkozási szerződés NKH-PMG Építőipari Kft. (B76 nyomdaépület felújítása)
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Az NKH Baross utcai épület elektromos hálózatának, udvari nyílászáróinak és nyomdaépületének felújítása
Vállalkozási szerződés NKH-Rail Navigator Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
VIKI Rendszer alkalmazás támogatási és jogszabály követési feladatainak ellátása
Vállalkozási szerződés III. számú módosítása NKH-SECTOR Hungary Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Őrzés-védelmi és pénzszállítási szerződés módosítása 20120716
Vállalkozási szerződés NKH-Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Energoline vizsgasori szoftverkövetés
Microsoft licensz szállítási szerződés - KFKI Zrt
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH-nál meglévő Microsoft EA szerződés szállítóváltás és licensz mennyiség módosítása (true up)
Plakett szerződésmódosítás2
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
Környezetvédelmi felülvizsgálat igazolólap, gépkocsi környezetvédelmi tulajdonságának és a környezetvédelmi felülvizsgálatának érvényességét jelző plakett, valamint forgalmi engedély érvényesítéséhez szükséges címkekészlet beszerzése-szerződésmódosítás 2.
Szerződés-digitális tachográf kártyák
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére digitális tachográf kártyák gyártása, megszemélyesítése és kapcsolódó szolgáltatások végzése
Vállalkozási szerződés (2011.04.11)
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás igazgatásszervezési, informatikai rendszertervezési és kapcsolódó dokumentációs feladatainak ellátása
Szerződés diákmunka
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére diákszövetkezeten keresztül történő diák-munkaerő közvetítés
Vállalkozási szerződés 20110527
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
A folyami információs szolgáltatások üzemeltetése érdekében – a 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – megkötött szerződésben meg¬határozott feladatok kiegészítése, bővítése.
Vállalkozási szerződés - GHMENSB_16502011
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére országos rendszer informatikai eszközeinek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
Vállalkozási szerződés - GHME98B5652011
Közlekedési Hatóság    |   Közbeszerzés |   Utolsó frissítés 2014.07.28.
NKH részére Poszeidon ügyiratkezelő program jogkövetése és supportja

Szerződések teljesítésének adatai 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI TONER2015 10RÉSZ EUROPROFIL
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI TONER2015 9RÉSZ EUROPROFIL
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI TONER2015 5RÉSZ SELECTRADE
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI TONER2015 1RÉSZ DANKA
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI AJÁNDÉKTÁRGYAK
Szerződés teljesítésének adatai Ajándéktárgyak
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI NKH BIZTOSÍTÁSOK GROUPAMA
Szerződés teljesítésének adatai NKH Biztosítások Groupama
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_IRODASZER_20140929
Rendezvénytámogatási eszközök szállítása
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_POSZEIDON130728_140728
Poszeidon ügyiratkezelő program jogkövetése és supportja
NETÁ SZERZ TELJ_20140724
Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013- Vírusírtó és tűzfal licensz meghosszabításához a NETÁ13 keretmegállapodás 2. részéből beszerezhető termékek beszerzése
KÖZLBIZT CÍMŰ SZAKMAI LAP SZERZ TELJ_20140724
A Közlekedésbiztonság című szakmai lap három lapszámának kiadása, gondozása
KKBAP TARTALOMKÖZLÉS 7RÉSZ SZERZ TELJ_20140724
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram éves Intézkedési Tervével, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági célkitűzéseivel összhangban közérdekű, közcélú tartalomszolgáltatás nyújtása a nyomtatott és vizuális médiában - 7. rész
KKBAP TARTALOMKÖZLÉS 5RÉSZ SZERZ TELJ_20140724
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram éves Intézkedési Tervével, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági célkitűzéseivel összhangban közérdekű, közcélú tartalomszolgáltatás nyújtása a nyomtatott és vizuális médiában - 5. rész
KKBAP TARTALOMKÖZLÉS 4RÉSZ SZERZ TELJ_20140724
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram éves Intézkedési Tervével, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági célkitűzéseivel összhangban közérdekű, közcélú tartalomszolgáltatás nyújtása a nyomtatott és vizuális médiában - 4. rész
KKBAP TARTALOMKÖZLÉS 2RÉSZ SZERZ TELJ_20140724
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram éves Intézkedési Tervével, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági célkitűzéseivel összhangban közérdekű, közcélú tartalomszolgáltatás nyújtása a nyomtatott és vizuális médiában - 2. rész
KKBAP TARTALOMKÖZLÉS 1RÉSZ SZERZ TELJ_20140724
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram éves Intézkedési Tervével, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági célkitűzéseivel összhangban közérdekű, közcélú tartalomszolgáltatás nyújtása a nyomtatott és vizuális médiában - 1. rész
KKBAP MESERAJZ SZERZ TELJ_20140724
Közlekedésbiztonsági meserajz pályázat és kiállítás teljes körű lebonyolítása
IT-BIZTONSÁGTECHNIKAI MEG ÉS KAPCS SZOLG SZERZ TELJ_20140724
IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
IDŐSZAKI KIADVÁNYOK SZERZŐDÉS TELJESÍTÉS_20140724
közlekedésbiztonsági támájú időszaki kiadványok szerkesztése, nyomdai előkészítése, nyomdai kivitelezése
ERRU FEJLESZTÉS TÁMOGATÁS_20140724
Elektronikus nyilvántartások HU-EU összekapocslását biztosító ERRU fejlesztés támogatása
E-LEARNING SZERZŐDÉS TELJESÍTÉS_20140724
Interneten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok biztosítása a közúti balesetek csökkentése és a közlekedési kultúra javítása érdekében
SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT- INF ESZK KELL BESZ 2RÉSZ_20140707
Informaikai eszközök és kellékanyagok beszerzése II. - 2.rész
MS INFORMATIKAI ZRT- INF ESZK KELL BESZ 5RÉSZ_20140707
Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése II. - 5.rész
MS INFORMATIKAI ZRT - 20GÉP 80 LAPTOP 1RÉSZ_20140707
20 új munkaállomás és 80 db új notebook beszerzése operációs rendszerrel - 1.rész
PC TRADE KFT- INF ESZK KELL BESZ 1RÉSZ_20140707
Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése II. - 1.rész
MS INFORMATIKAI ZRT- INF ESZK KELL BESZ 4RÉSZ_20140707
Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése II. - 4. rész
EXICOM RENDSZERZHÁZ -20GÉP 80LAPTOP 2RÉSZ_20140707
20 db új munkaállomás és 80 db új notebook beszerzése operációs rendszerrel - 2. rész
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE- RSOE_20140612
Folyami információs szolgáltatások érdekében megkötött szerződésben meghatározott feladatok kiegészítése, bővítése
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE INOF-SZOLG KFT, TAKARÍTÁS
NKH részére takarítási szolgáltatások beszerzése
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE EXICOM
Munkaállomások beszerzése
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_ENERGOLINE_2012
Az NKH telephelyein lévő vizsgasorokon ENERGOLINE vizsgasori szoftver követése
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_DIÁKMUNKA
A Nemzeti Közlekedési Hatóság részére diákszövetkezeten keresztül történő diák-munkaerő közvetítése vállalkozási keretszerződés keretében.
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI ERRU-HNCP
ERRU-HNCP alkalmazás fejlesztése, és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI VIKI
Vasút Igazgatási Központi Informatikai Rendszer (VIKI) alkalmazás támogatási és jogszabály követési feladatainak ellátása
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI POSZEIDON.PDF
Poszeidon ügyiratkezelő program jogkövetése, fejlesztése és supportja
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_KÖZOKT_INT_KÖZÚTI_KÖZL_ BIZT_PROG.PDF
Közoktatási intézmények közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelési tevékenységének szakmai támogatása szerződés teljesítése
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG C LAP DOC.PDF
"Közlekedésbiztonság című lap 6 lapszáma gyártásának koordinálása, nyomdai előkészítése és nyomása"
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_ENGEDÉLYEZÉS2004 RENDSZER.PDF
Engedélyezés 2004 rendszer központosítása, a felhasználói interfész technológiai megújítása, jogszabályváltozások miatti módosítása, valamint a fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ADATAI_FOLYAMI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK.PDF
"Folyami információs szolgáltatások érdekében megkötött szerződésben meghatározott feladatok kiegészítése, bővítése"
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE INFO-SZOLG KFT.PDF
Az NKH épületeiben takarítási feladatok teljes körű ellátása
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE PÉNZJEGYNYOMDA ZRT.PDF
NKH részére digitális tachográf kártyák gyártása, megszemélyesítése és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.PDF
Teljes körű biztosítási szolgáltatások beszerzése

Egyebek

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL
Az NKH részére környezetvédelmi mérésekhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉSHEZ
Az NKH részére környezetvédelmi mérésekhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS -DIÁKFOGLALKOZTATÁS
Az NKH részére diákszövetkezeten keresztül történő diák-munkaerő közvetítése
EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓ KÉ
Az NKH részére üzemanyagkártyával történő üzemanyag beszerzés
SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
Az NKH részére üzemanyagkártyával történő üzemanyag beszerzés
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Szállítási szerződés közlekedésbiztonságot támogató mobil ellenőrző egység egyéb eszközeinek beszerzésére
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Szállítási szerződés közlekedésbiztonságot támogató mobil ellenőrző egység felállításához szükséges, joghatályos mérésekre szolgáló eszközök, műszerek és szolgáltatások beszerzésére
RAIL-GRAPHIC EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓ
NKH által használt Rail-Graphic vasúti informatikai nyilvántartó szoftver továbbfejlesztése
ELJÁRÁS EREDMÉNYEIRŐL KÉSZÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Hatóság irodaszer beszerzéseire kiírt eljárás eredményeiről.
TÁJÉKOZATATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYEIRŐL KÉ
Tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Hatóság irodaszer beszerzéseire kiírt eljárás eredményeiről.
EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓ INFORMATIKA
Nemzeti Közlekedési Hatóság vasúti igazgatási engedélyezési, monitoring, piacfelügyeleti és piacelemzési tevékenységének informatikai támogatása
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYIRŐL
Közlekedésbiztonságot támogató mobil ellenőrző egység felállításához szükséges, joghatályos mérésekre szolgáló eszközök, műszerek és szolgáltatások beszerzése

3.9. INTEGRITÁS 

Az integritással kapcsolatos adatok az Integritás menüpont alatt érhetőek el.


 

1) Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei​

www.nkh.gov.hu/kapcsolat

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai​​

www.nkh.gov.hu/dokumentumtar/pdf-elonezet/-/p/175318

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)​

www.nkh.gov.hu/a-vezetoseg

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend​

www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok#2

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve​

www.nkh.gov.hu/kozlekedesbiztonsag

www.nkh.gov.hu/impresszum

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok

2) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok#2

www.nkh.gov.hu/dokumentumtar/pdf-elonezet/-/p/175318

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven​

www.nkh.gov.hu/a-szervezet

www.nkh.gov.hu/en/web/english/

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai​

Nincs ilyen az NKH-nál

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal oldala

Légügyi Hivatal oldala

Út- és Hídügyi Főosztály oldala

Vasúti Főosztály oldala

Hajózási Főosztály oldala

Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály oldala

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei​

www.nkh.gov.hu/dokumentumtar/nyilvantartasok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke​

www.nkh.gov.hu/kozlekedesbiztonsag

www.nkh.gov.hu/impresszum

 • Metrófények Budapesten

Témája: a 4-es metró állomásainak fénytechnikája

Hozzáférés módja: nyomtatott formában

Költségtérítés mértéke: 4.890,- Ft 

 • Közlekedésbiztonsági könyvek sorozat

(Motoros fortélyok, Biciklis praktikák, Autós fifikák)

Témája: közlekedésbiztonsági technikákat, taktikákat, tanácsokat fogalmaznak meg

Hozzáférés módja: elektronikusan, a Hatóság honlapján, valamint nyomtatott formában.

Költségtérítés mértéke: ingyenes.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza​

Nincs ilyen az NKH-nál

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények​

www.nkh.gov.hu/dokumentumtar/hirdetmenyek

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk​

www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok#2

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai​

Lásd Gazdálkodási Adatok 1.2. pontja

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve​

www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok#2

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

www.nkh.gov.hu/web/vasuti-foosztaly1/nyilvantartasok

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

www.nkh.gov.hu/kozerdeku-adatok#2

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél​

Nincs ilyen az NKH-nál.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista​

Nincs ilyen az NKH-nál

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével​

Nincs ilyen az NKH-nál

"A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma" pont​ szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata​

Nincs ilyen az NKH-nál

"A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma" pont​ szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nincs ilyen az NKH-nál

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás​

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredmén