Együttműködő partnerek


Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Az Igazgatóság a belügyminiszter irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv.

Az Igazgatóság feladatait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Belügyminisztérium általános és az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Az igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait az illetékességi területén végzi. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csaknem teljes egészére kiterjed, kis részben érintve Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyét is.

A működési területén ellátja a jogszabályban rögzített vízgazdálkodási operatív feladatokat. 


Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a dél-alföldi régióban a Sebes-Körös bal parti, a Berettyó és Hortobágy-Berettyó közötti, valamint a Fehér-, Fekete-, Kettős- és Hármas-Körös menti területeken 4108 km² működési területen látja el az állami vízgazdálkodási feladatokat.
Az alapfeladatokat a területi vízgazdálkodás összhangjának felelőssége határozza meg, melynek érvényesítése elsősorban az állami tulajdonú vízilétesítmények működtetésével, a területi jelenléttel, és a szakismeretek átadásával történik. Az igazgatóság gondoskodik a térség árvízvédelmi és belvízvédelmi biztonságáról, a környezeti és vízminőségi kárelhárítási feladatok ellátásáról. Üzemelteti, fenntartja és fejleszti a kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítményeket. Ellátja az ivóvízbázisok védelmével, a vízrajzi tevékenységgel, a vizek szabályozásával, a vízi- és hajóutakkal kapcsolatos feladatokat.

Működteti a kezelői feladatok ellátásához szükséges laboratóriumokat és információs rendszereket. Közreműködik a határvízi feladatokban, a települési ivóvízminőség javításával és szennyvizek tisztításával kapcsolatos programokban, valamint a környezetvédelmi és vízügyi ismeretterjesztési tevékenységben. A vízügyi hatósági munkát szakértéssel és területi felügyeleti jelenléttel segíti.


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

A KDVVIZIG  alaptevékenysége

a) a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területekre veszély- és kockázati térképet, valamint kockázatkezelési tervet kell készítenie;

b) feladata a folyók vízkár-elhárítási célú szabályozása, a kettőnél több települést szolgáló vízkár-elhárítási létesítmények — az árvízvédelmi fővédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek (a továbbiakban: védművek) építése, ezek, valamint az állam kizárólagos tulajdonában lévő védművek fenntartása és fejlesztése, azokon a védekezés ellátása, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatainak ellátása;
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósága belügyminiszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv.

Alaptevékenysége

Szakértőként közreműködik vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban, a vízügyi felügyeleti tevékenységben.
Foglalkozik a területen folytatott vízgazdálkodási tevékenység - a vízkészletgazdálkodás, vízrajz, vízkárelhárítás, környezeti és vízminőségi kárelhárítás, vízrendezés, vízhasznosítás, tószabályozás, vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás -  összehangolásával.
Általános feladatain kívül kiemelten foglalkozik az önkormányzati kapcsolattartással a víziközművek s a helyi vízkárelhárítás területén is.
Az éghajlati és domborzati viszonyok, a sűrű vízfolyáshálózat szükségessé teszi, hogy hangsúlyosan kezelje a dombvidéki vízrendezést és vízkárelhárítást.
A működési területre jellemző aprófalvas települések miatt jelentős feladat a vízellátás, csatornázás és szennyvízelvezetés.
Az Igazgatóság területén helyezkedik el az épülő Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, melynek legfontosabb célja a Balaton vízminőségének védelme. Kiemelt feladat a beruházás megvalósítása, az eddig elkészült létesítmények üzemeltetése, működtetése, szem előtt tartva a természetvédelmi szempontokat is.
Államközi egyezmények alapján határvízi együttműködést folytat az Igazgatóság Ausztria, Horvátország és Szlovénia illetékes vízügyi szervezeteivel.
Igazgatóságunk Keszthely-Fenékpusztán működő Fenntartó Üzemegysége vállalkozói tevékenységet is végez, vízrendezési, területrendezési, közúti járműjavítási és karbantartási feladatokat vállalva.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkája során mindig arra törekszik, hogy működése, tevékenysége minél eredményesebb és sikeresebb legyen. Fontos számunkra, hogy 225 munkatársunk hivatástudattal, példaértékű elkötelezettséggel végzi munkáját.


Országos Vízügyi Főigazgatóság

A Kormány 300/2011. (XII. 22.) rendeletével átalakította a vízügyi igazgatási szervek irányítását. A korábbi Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból különválással jött létre az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet. (NeKI) 2012. január 1-jén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest. Az OVF-et főigazgató vezeti. Munkáját gazdasági és műszaki főigazgató-helyettes segíti.

Az OVF működése az ország egész területére kiterjed. Jelenleg kb. 80 főt foglalkoztat. Szakembergárdájának jelentős részét továbbra is az egyes vízügyi szakmák képviselői és a vízügyi projektek lebonyolítását ellátó projektiroda munkatársai adják, kiknek tevékenységét természetesen a szokásos háttérfunkcióban dolgozó kollégák támogatják. Így a mérnöktől és a hidrológustól kezdve a közgazdászon át az informatikusig számos szakma és szakterület együttműködése biztosítja a Főigazgatóság tevékenységének kereteit. A szervezeti felépítés és a működési feltételek kialakítása lezárult. Ezekről és feladatainkról kaphatnak bővebb tájékoztatást oldalainkon.


Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) több mint 30 éves múltra tekint vissza. Jelenleg, mint kiemelten közhasznú szervezet az Egyesült kormányzati szervekkel, illetve az irányításuk alá tartozó szervezetekkel együttműködésben látja el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozü jogszabályok és megállapodások szerint folyamatosan segíti az állami szféra munkáját. Az RSOE kiemelt figyelmet fordít Magyarország európai uniós tagságából eredő feladataira, ezért nemzetközi partnereivel folyamatosan részt vesz különböző hazai, illetve EU által társ-finanszírozott projektekben is.

Az RSOE tevékenységeit a következő területeken fejti ki:

  • Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése.
  • Vízi információs és segélyhívó, illetve katasztrófavédelmi információs rendszerek üzemeltetése és fejlesztése.
  • PR tevékenység.
  • Projektmenedzsment


Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területe 6370 km2. Magába foglalja Komárom-Esztergom- és Győr-Moson-Sopron megye egészét, illetve Vas- és Veszprém megye északi részeit. Igazgatóságunk területén négy szakaszmérnökség működik: a Hansági, a Rábai, a Szigetközi és a Tatai.

Legfontosabb tevékenységeink

Igazgatóságunk meghatározó szerepet tölt be a vizek kártétele elleni védelemben. Ennek keretében kezeli és fenntartja a kizárólagos állami tulajdonban lévő vízfolyásokat, védelmi létesítményeket és szakmailag irányítja a vizek kártétele elleni védekezést. A vízfolyások és állami művek fenntartását a központi irányítása mellett a szakaszmérnökségek végzik. Igazgatóságunk határvízi tevékenysége során részt vesz a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság és a Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság munkájában. Igazgatóságunk közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő koncepciók készítésében és koordinálja az EK Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítését, működési területén végzi vízállapot értékelést.


Észak-magyaroszági Vízügyi Igazgatóság

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) a belügyminiszter irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, költségvetési, vízügyi igazgatási szerv.

Az Igazgatóság működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészére és Heves megye területének nagy részére terjed ki.

Az Igazgatóság központja Miskolcon van. Területi szervei a Szakaszmérnökségek, Sárospataki, Tokaji, Miskolci, Egri és Gyöngyösi székhellyel, valamint a miskolci székhelyű Műszaki Biztonsági Szolgálat, a tokaji székhelyű Hajózási Szolgálat és a Tiszalöki Vízlépcső.