Járművek bontása, forgalomból történő végleges kivonása


Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgáló állomások, okmányirodák

A járművek bontását a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyilvántartásba vett gépjárműfenntartó szervezetek végzik.

A Kormányrendelet szerint a gyártó - az érintett gazdasági szereplőkkel együttműködve – köteles

a) a forgalomból kivont vagy kivonni szándékozott hulladékká vált gépjárművet az utolsó tulajdonostól visszavenni;
b) az elérhető legjobb technika alkalmazásával olyan begyűjtő-hálózatot szervezni, kialakítani és üzemeltetni, amely a hulladékká vált gépjárművek visszavételét - közúton legfeljebb 50 km-en belül - biztosítja.

Az a) és b) pontok szerinti visszavételi kötelezettséget a gyártó teljesítheti:
a) saját telephelyén;
b) szerződés alapján

ba) a forgalmazónál,
bb) a bontónál,
bc) a bontó nevében eljáró gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: átvevő), illetve begyűjtőnél.

A bontó a hulladékká vált gépjármű visszavételét az átvett gépjármű tulajdonosának a „Bontási átvételi igazolás" kiállításával igazolja.

A bontók csak a személygépkocsik és a 3,5 tonna össztömeg alatti tehergépkocsik tekintetében adnak ki „Bontási átvételi igazolás"-t.

A bontóra, a tulajdonosra és a járműre vonatkozó részek kitöltéséért, az adatok valóságtartalmáért a bontó büntetőjogilag felelős. A „Bontási átvételi igazolás"-on javítás nem lehet. A bontó a jármű átvételét az általa veszélyes hulladék begyűjtésre megbízott gépjárműátvevő (képviselő) szervezettel is végeztetheti. Ez esetben az átvevő a bontó nevében jár el, átvételi tevékenységéért a bontó teljes felelősséggel tartozik. A megbízott átvevő a járművön bontási tevékenységet nem végezhet, az átvett járművet, valamint a kapcsolódó iratokat köteles a bontó telephelyére eljuttatni.

A „Bontási átvételi igazolás"-t- a közlekedési hatóságinformatikai rendszere útján - a járműbontó közreműködésével állítja ki. A járműbontó a kiállítást megelőző vizsgálatban akkor működhet közre, ha rendelkezik agépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott személyi és dologi feltételekkel, és vele a megyei (fővárosi) kormányhivatalok a közreműködés tárgyában megbízási szerződést kötöttek.

A járműbontó a „Bontási átvételi igazolás" kiállítását megelőző vizsgálatban megállapítja, hogy

a) a jármű azonosítható-e,
b) az alvázszám eredeti gyártóművi beütésű-e,
c) a motorblokk típusára és származására jellemző módon azonosító jellel (számmal) ellátott-e,
d) a jármű azonos-e a kérelmező által átadott okmányon szereplő járművel,
e) a fődarabok és a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, különválasztható külső burkolólemez elemei milyen mértékben hiányoznak.

 

Amennyiben a jármű vizsgálatát követően a közlekedési hatóság  a bontó közreműködésével megállapítja, hogy a jármű bontásra átvehető, kiállítja a „Bontási átvételi igazolás"-t.

A kitöltés után a járműtulajdonos vagy meghatalmazottja a „Bontási átvételi igazolás" első példányával igazolja az közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) a jármű forgalomból kivonásához a bontásra történő átadást.

A nyilvántartásba vett bontók

Regisztrált gépjármű bontók listája
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Jármű Módszertani Szakterület, Közúti Gépjármű-közlekedés |   Utolsó frissítés 2019.02.05.
A nyilvántartásba vett bontókról itt,  a járműfenntartó szervezetek térképes keresőjében tájékozódhat, az „Összes kategóriára" kattintva, a járműbontó tevékenységet kiválasztva.

Kapcsolódó jogszabályok

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM, a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI.23.) KHEM, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII.29.) Korm., a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet