Árufuvarozási /CEMT engedélyek


Közúti közlekedési szolgáltatás gyakorlásához, kevés kivételtől eltekintve, engedély szükséges. A közúti árutovábbítási (fuvarozói) engedély, az autóbuszos személyszállítói engedély (e kettő együtt: tevékenységi engedély) iránti kérelem ügyintézési határideje három hónap. A közösségi engedély, továbbá a személygépkocsival végezhető személyszállításokra vonatkozó engedélyek és a közúti közlekedési szolgáltatás bejelentése esetén az ügyintézési határidő  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott  21 nap.

Tevékenységi engedély iránt – az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK Rendelete (2009. október 21.), továbbá a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, továbbá a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (12. 07.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. Rendelet) foglaltakra tekintettel (a felsorolt igazolásokat mellékelve) – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában megnevezett gazdálkodó szervezet (vállalkozó/vállalkozás, stb.), a Korm. rendeletben részletezett feltételekkel nyújthat be kérelmet.

A közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés – a vállalkozás székhelye szerint területi illetékesség alapján – a megyei vagy fővárosi kormányhivatalánál lehetséges.

A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint, továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra vagy személyszállításra   az utóbbin belül pedig azt is, hogy csak különjárati személyszállításra, különcélú menetrend szerinti személyszállításra, vagy közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra   kéri.

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a vezető és a szakmai irányító megfelel-e a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság követelményének is, továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket.

A kérelemhez csatolni kell
  • a társasági szerződés, az alapító okirat, illetve   egyéni vállalkozó esetén  a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány,
  • a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány,
  • a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok,
  • az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélye, valamint
  • ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló   a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó   szerződés vagy nyilatkozat

másolatát.

A Tevékenységi engedély két féle lehet, az vagy közúti árutovábbítási (fuvarozói) engedély vagy autóbuszos személyszállító engedély. A feltételeket külön szükséges teljesíteni.

Közúti árutovábbítási (fuvarozói) engedély

Közúti árufuvarozás, a gazdálkodó szervezet székhelye szerint területileg illetékes, a Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: megyei (fővárosi) kormányhivatal) által kiadott közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonat birtokában végezhető.

Az engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges alapvető feltételeket, az alábbi engedélykérő nyomtatvány is tartalmazza, mely a megyei (fővárosi) kormányhivataltól kérhető.

Nincs szükség engedélyre

A megengedett legnagyobb össztömegtől függetlenül, nincs szükség tevékenységi illetve közösségi engedélyre a következő tevékenységek végzéséhez:

  • sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása,
  • gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély miatt szükséges sürgős szállítása.

Tevékenységi engedély a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel (speciális eset kivételével) végzett közúti árutovábbítási tevékenység esetén szükséges.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet   akár csak részben is   3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, nyerges vontatóval, valamint a hozzájuk csatolt pótkocsival, félpótkocsival, továbbá mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel és általuk vontatott pótkocsival, félpótkocsival is végezni kíván díj ellenében a közúti árutovábbítási tevékenységet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységéhez használt minden teherjárműve tekintetében, az engedélyezés terén a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel végzett tevékenységre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Autóbuszos személyszállító engedély

Autóbuszos személyszállítás a megyei (fővárosi) kormányhivatal által kiadott autóbuszos személyszállító engedély és engedélykivonat birtokában végezhető. A tevékenységi engedélyt a végezni kívánt járatok típusának megjelölésével, az árutovábbítási engedélyre vonatkozó feltételek értelemszerű teljesítésével szükséges megkérni. 

Engedélyezési eljárási díjak

Az autóbuszos személyszállítás és a közúti árufuvarozás engedélyezésével kapcsolatos eljárási díjakat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól,
  • 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól.

A díjrendeletek egyes részeinek kiemelése félreértéseket okozhat, ezért valamely tételes díjat, a jogszabály teljes szövege alapján célszerű megkeresni.

Letölthető tájékoztató:

Személygépkocsival végezhető szolgáltatások

A személygépkocsival és személytaxival végzett személyszállítói tevékenységek alapvető szabályait, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, egyes kérdéseket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a tevékenység engedélyezését és gyakorlásának feltételeit, a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet tartalmazzák.

A helyi önkormányzat - a Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat – rendeletében, a 2012. évi XLI. törvény keretei között a közigazgatási területén végzett személytaxi-szolgáltatató működését, ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is, meghatározott feltételekhez kötheti.

Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető.

A személygépkocsival végezhető szolgáltatásokhoz, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában megnevezett gazdálkodó szervezet (vállalkozó/vállalkozás, stb.) a megyei (fővárosi) kormányhivataltól kérhet engedélyt. 

Személytaxik esetén, a megyei (fővárosi) kormányhivatal az illetékességi területén kívül eső működési területet, csak e működési terület szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal egyetértése alapján jegyezhet be az engedélybe.

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a megyei (fővárosi) kormányhivatal engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető. A kérelmezőnek, a fenti speciális szolgáltatási kört, feltételt, a tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel szükséges igazolnia.

A személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira nem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít.

Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás keretében járművet vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal szabad.

Az igazolványt a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkező vállalkozás által benyújtott - személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító jármű vezetésére képesített személy adatait tartalmazó - kérelemre a megyei (fővárosi) kormányhivatal adja ki. 

A szolgáltatáshoz a személygépkocsinak a megyei (fővárosi) kormányhivatal által, minősítést követően kiadott, alkalmasságot bizonyító igazolólappal kell rendelkeznie.

Egyebek mellett, a személytaxis és a személygépkocsis személyszállító engedélyt érintő szabályokat, a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet hatályos szövege tartalmazza.

A járművek megfelelősségére vonatkozó feltételeket a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet tartalmazza.

Szolgáltatás tudomásulvételi okmány

Egyes közúti közlekedési szolgáltatások gyakorlását, a megyei (fővárosi) kormányhivatal részére be szükséges jelenteni. 

Tevékenység bejelentése

Aki rendszeres gazdasági tevékenységként, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet hatálya alá tartozó, nem engedélyhez kötött közúti közlekedési szolgáltatást kíván végezni, köteles azt a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal területileg illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalnak bejelenteni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használni kívánt jármű (járművek) jellegét, telephelyét (tárolásának helyét). A megyei (fővárosi) kormányhivatal a tevékenység megkezdését megtiltja, ha az annak végzéséhez előírt feltételek hiányoznak.

A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, ha a szolgáltatást végző az előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett.

A közúti forgalomban a jármű vezetője köteles a gépjárművön, illetve magánál tartani - a külön jogszabályokban meghatározott egyéb okmányokon kívül - a tevékenység bejelentéséről szóló (vissza)igazolást. 

A bejelentés alapján végezhető közúti közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó alapvető előírásokat a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet hatályos szövege tartalmazza.

Betegszállítás

A jogszabályban meghatározott betegszállítás, nem közúti közlekedési szolgáltatás.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény felhatalmazása alapján, a fogalmi meghatározást, szabályokat, elszámolást, engedélyezést, a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (továbbiakban NM rendelet) tárgyalja.

Az engedélyezési eljárás az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik.

Az NM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint, a betegszállítási tevékenységre jogosító működési engedély alapján nem végezhető közúti közlekedési szolgáltatás, tehát a betegszállítás sem közúti közlekedési szolgáltatás.  Fentiek alapján a megyei (fővárosi) kormányhivatalnál nem kell a betegszállítást bejelenteni, vagy a tevékenység gyakorlásához ott engedélyt kérni.

Engedélyezési eljárási díjak

A személygépkocsival végezhető személyszállítás tevékenységgel kapcsolatos engedélyezés eljárási díját a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet tartalmazza.

CEMT engedély

Az Európai Unió tagállamain kívüli államban magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (járműszerelvény) a kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott engedéllyel, vagy a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott és az illetékes magyar hatóság által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: CEMT engedély) közlekedhet.

Az Európai Unión kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (járműszerelvény) a Magyar Köztársaság területén a kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott engedéllyel vagy a jármű bejegyzése szerinti állam illetékes hatósága által kiadott CEMT engedéllyel közlekedhet.

A CEMT engedélyeket az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal adja ki. Minden, a magyar közlekedési hatóság által kiadott, a közúti árufuvarozás végzésére jogosító engedély az illetékes szakmai érdekképviselet javaslatára visszavonható.

CEMT kézikönyv

A CEMT multilaterális engedélyek használatának feltételeit és követelményeit részletesen a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet hatályos szövege tartalmazza.

Díjak

A CEMT engedélyek díját, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet tartalmazza.

CEMT jelentés

A CEMT engedélyek használatáról - mind az éves, mind pedig a havi tördelésű engedélyek esetében - meghatározott időszakonként jelentést kell készíteni és eljuttatni a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Módszertani Főosztály részére.

Jelentés készítéséhez, kitöltési útmutató és az egyes nyomtatványok innen tölthetők le: 

 

 CEMT engedélyre első körben sikeresen pályázók névsora