Közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés


A közúti biztonsági auditor képzéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a közlekedési hatóság jár el. A közlekedési hatóság az engedéllyel rendelkező szervezetekről nyilvántartást vezet.

 

Mit határoz meg az út- és hídügyi szakterület?
 • a közúti biztonsági auditori képzés tantervét;
 • a képzési- és vizsgakövetelményeket a képzéshez, a továbbképzéshez előírt tanterveket, az alkalmazható tansegédleteket, képzési programokat;
 • a vizsgáztatás módszereit, eljárási rendjét és ügyvitelét;
 • a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körét;
 • továbbá ellátja a vizsgáztatás ellenőrzését és szakfelügyeletét.

A közúti biztonsági auditor alapképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatosan a közlekedési hatóság közzétesz  egy általános tájékoztatót, valamint a képzési tantervet, amely alapján a képzőszervek saját tantervüket és képzési programjukat elkészíthetik.

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján, a közúti biztonsági auditor alapképzés és továbbképzésre vonatkozó, letölthető  információk:

Kapcsolódó nyilvántartások

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 16/B. § (5) bekezdése alapján a közlekedési hatóság nyilvántartást vezet a közúti biztonsági auditor alapképzés és továbbképzés tekintetében:

Ügyintézési határidők

Az ügyintézési határidő kezdete a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő beérkezését követő nap, vége pedig az eljárást lezáró döntés postára adásának napja.

Mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe?
 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból történő adatnak a beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

Közúti biztonsági auditori képzés engedélyezési eljárás ügyintézési határideje  

Közúti biztonsági auditori képzés engedélyezése

21 nap