Szakhatósági közreműködés


Más hatóságok (pl. építésügy, környezetvédelem) engedélyezési eljárásában a közlekedési érdekeket a közlekedési hatóság szakhatósági eljárás során érvényesíti. Az eljáró hatóság megkeresése alapján szakhatósági nyilatkozatot tesz, az abban foglaltak az eljáró hatóságot kötik. A szakhatósági nyilatkozatban foglaltak ellen csak az eljáró hatóság döntése elleni jogorvoslattal lehet élni.

A közlekedési hatóság bevonását, annak feltételeit az eljáró hatóság sajátos jogszabályai állapítják meg.

Jogorvoslat

Az adott engedélyezési eljárás során az ügyfeleket- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján - fellebbezési jog illeti meg. A fellebbezést minden esetben a másodfokú útügyi hatósághoz kell címezni, de az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés benyújtásával együtt a megtámadott határozatban előírt fellebbezési díjat is be kell fizetni, és a díjfizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezési díj visszatérítésére az elsőfokú határozat megállapított jogszabálysértése esetén van lehetőség.

Az elsőfokú hatóság - amennyiben a fellebbezésben foglaltakkal egyetért - saját hatáskörben módosíthatja a határozatot, és intézkedik a befizetett fellebbezési díj visszatérítésére.

Amennyiben az elsőfokú eljárás során szakhatósági közreműködés volt, akkor a jogorvoslati eljárásban a másodfokú szakhatóságok bevonásra kerülnek. A jogorvoslati eljárás érdemi lefolytatásához a másodfokú szakhatósági eljárások díjainak megfizetését is igazolni szükséges.

Az elsőfokú döntés elleni fellebbezés határidejére és módjára a döntésben külön rendelkeznek. A jogorvoslati kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a döntés közlését követő: 15. nap

Eljárási díjak

Ha útügyi hatósági eljárásban jogszabály a közlekedési hatóság szakhatósági közreműködését írja elő, az eljárási díjat a szakhatóságként eljáró közlekedési hatóságnak kell megfizetni.

Az útügyi engedélyezésre eljárási díjaira és illetékeire vonatkozó jogszabályok:

Ügyintézési határidők

Az ügyintézési határidő kezdete a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő beérkezését követő nap, vége pedig az eljárást lezáró döntés postára adásának napja.

Mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe?
  • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból történő adatnak a beszerzéséhez szükséges idő,
  • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  • a szakhatóság eljárásának időtartama,
  • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
  • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
  • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
  • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
  • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

 

Szakhatósági közreműködés eljárás ügyintézési határideje  

Útügyi szakhatósági állásfoglalás kiadása 

15 nap