Hajózási tevékenység engedélyezése

Hogyan fizethetem be banki átutalással a hajózási eljárási díjat?

A hajózási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai megfizetését, banki átutalással a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára teljesíthetik: 10032000-00290713-38100004 A közlemény rovatba fel kell tüntetni az iktatószámot (HR/...), vagy az Iktatószám hiányában az úszólétesítmény nyilvántartási (lajstrom) számát és a kérelem tárgyát. Az átutalási igazolást vagy annak másolatát kérjük, szíveskedjenek a kérelemhez mellékelni!

Mi NEM számít bele a hajózási ügyintézések határidejébe?

Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból történő adatnak a beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Milyen biztonsági szabályokat kell betartanom hajózási munka közben?

A legfontosabb és belvízi utakon, illetve a tengeren magyar lobogó alatt üzemelő úszólétesítményekre és az azokkal végzett tevékenységre vonatkozó alapvető biztonsági rendelkezéseket a Hajózási Munkák Biztonsági Szabályzata ismerteti.

Milyen engedélyek kellenek ahhoz, hogy megkaphassam a különleges szállítási engedélyt, ha a hajóm gépereje alkalmas arra, hogy az adott úszólétesítményt A-ból B-be szállítsam?

Amennyiben a továbbító hajó gépereje lehetővé teszi, és a hajóbizonyítvány 15. rovatába bejegyezték azt az alakzatot, amely alakzatban a továbbítást tervezik, továbbá a továbbító hajó üzemeltetője rendelkezik érvényes hajózási engedéllyel, amelybe a továbbító hajó is be van jegyezve, akkor a különleges szállítási engedély megadható, ha az engedélyezési eljárás során más kizáró tényező nem merül fel.

Milyen engedélyek kellenek az elektromos hajtással és belső égésű motorral is rendelkező hajóm használatához? Használhatom azt a Balatonon?

Mint egy belsőégésű motorral rendelkező vízijármű,  csak üzemeltetési engedély birtokában használható, és csak az engedélyben megjelölt céllal futhat ki.

Milyen esetben minősül az érvényes üzemképességet tanúsító okmánnyal rendelkező úszómű helyváltoztatása különleges szállításnak?

Ha a továbbított úszómű, illetve úszóművek:

 • együttes vízkiszorítása meghaladja a továbbító géphajó vízkiszorításának kétszeresét, vagy 
 • együttes méretei meghaladják a szállítással érintett vízi útra, vízterületre meghatározott kötelékméreteket, vagy 
 • együttes mérete (hossz, szélesség) a hajóokmány szerint - az úszóművet, illetve úszóműveket - továbbító géphajóval szállítható, engedélyezett kötelékméretet túllépi, 
 • nem szerepelnek a magyar lajstromban, 
 • szállítása külföldi vízi utat is érint.

Milyen esetekben nincs szükség hajózási engedélyre?

 • a nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszólétesítményekkel végzett tevékenységhez,
 • központi költségvetési szervek jogszabályban előírt feladatainak saját eszközökkel való ellátásához,
 • természetes személy vagy sportegyesület kizárólag kedvtelési célból folytatott hajózási tevékenységéhez, kivéve az oktatási céllal folytatott hajózási tevékenységet,
 • úszómű szálláshelyként vagy kikötő, hajózási létesítmény elemeként történő üzemeltetéséhez, kivéve a gazdasági célból történő üzemeltetést,
 • az EGT-államok hajózási hatóságai által kiállított hajózási engedély alapján végzett hajózási tevékenységhez.