Hajózási engedély


A hajózási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt - a továbbiakban: hajózási engedély - a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály (a továbbiakban: hajózási hatóság) az úszólétesítmény üzemben tartójának kérelmére adja ki. Ha az üzemben tartó nem azonos az úszólétesítmény tulajdonosával, a kérelem benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

A hajózási engedélyben meg kell határozni azt a tevékenységet és területet, amelyre az engedély vonatkozik, továbbá a tevékenység folytatásának feltételeit.

Az eljárás menete

A kérelmet - az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal - írásban kell a hajózási hatósághoz benyújtani. A tulajdonos hozzájárulását - amennyiben ilyen hozzájárulás szükséges - ugyancsak írásban kell a kérelemhez csatolni.

Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyű jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható, aki, illetve amelynek a vezetője vagy hajózási üzemeltetési vezetője (a továbbiakban együtt: vezető) igazolja a személyes megbízhatóságát, és a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságát.

Gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére engedélyt kérő jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban együtt: hajózási vállalkozás) igazolnia kell a pénzügyi teljesítőképességét is.

Milyen esetben nem kell hajózási engedély?
  • a nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszólétesítményekkel végzett tevékenységhez,
  • központi költségvetési szervek jogszabályban előírt feladatainak saját eszközökkel való ellátásához,
  • természetes személy vagy sportegyesület kizárólag kedvtelési célból folytatott hajózási tevékenységéhez, kivéve az oktatási céllal folytatott hajózási tevékenységet,
  • úszómű szálláshelyként vagy kikötő, hajózási létesítmény elemeként történő üzemeltetéséhez, kivéve a gazdasági célból történő üzemeltetést,
  • az EGT-államok hajózási hatóságai által kiállított hajózási engedély alapján végzett hajózási tevékenységhez.

 

Különleges esetek

Ha a hajózási vállalkozás vezetője meghal, munkaképességét elveszíti, vagy munkaképessége jelentősen csökken, illetve a személyes megbízhatóság követelményének (5. §) nem felel meg, és emiatt tevékenységét folytatni nem tudja, a hatóság a hajózási vállalkozás vezetésére kijelölt új személy részére - legfeljebb 6 hónapi időtartamra - felmentést adhat a szakmai alkalmasság igazolása alól. Ebben az esetben ki kell jelölni a hajózás biztonságáért átmenetileg felelős – 28/2000 KöViM rendelet 1. számú melléklet A. részének 1.5. pontjában megjelölt ismeretekkel, illetve B. részének 4.3., 4.9. pontjában, valamint 4.5. pontjában a vízi utakra és a vízi közlekedés rendjére vonatkozóan megjelölt ismeretekkel rendelkező - személyt.

Jogszabályi vonatkozás

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 51 § (1) szerint hajózási tevékenység hajózási engedély birtokában végezhető.

A hivatkozott törvény 52. § (1) Hajózási engedély az EGT-államban lajstromozott úszólétesítményt üzemben tartó, magyarországi székhelyű jogi személy és gazdálkodó szervezet részére adható.

Amennyiben az engedélyes az engedélyt közforgalmú hajózási tevékenység megvalósításához kérte a 2000. évi XLII. törvény 53. § szolgáltatásait külön jogszabályban foglalt feltételekkel bárki igénybe veheti és köteles szolgáltatását nyílvános internetes felületen meghírdetni, továbbá közforgalmú személyszállítási szolgáltatás esetén az általa igénybe vett kikötőkben - külön jogszabályban meghatározott tartalommal és módon - meghirdetni. (261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 4§ és 5§ a vízi személyszállításról)

 

Hajózási engedélyhez kapcsolódó eljárási díjak Ft/darab

a) hajózási engedély kiadásának alapdíja

 

aa) Magyarország államhatárain belüli vizekre 

86 000

továbbá vízkiszorítás tonnánként

20

ab) Magyarország államhatárain belüli és kívüli vizekre

86 000

továbbá vízkiszorítás tonnánként

20

b) hajózási engedély meghosszabbítása esetén

3 000

továbbá vízkiszorítás tonnánként

20

c) a hajózási engedély módosítása

83 000

továbbá vízkiszorítás tonnánként

20

d) harmadik országos/lobogós és kabotázs engedélyezéssel kapcsolatos eljárás megkezdett eljárásonként

152 000

   

f) különleges szállítás, valamint radioaktív anyag belvízi szállításának engedélyezése

87 000

g) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (hajózási engedélyköteles tevékenységhez)

41 000

h) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (sportegyesületek)

36 000

i) zsilipszabályzat jóváhagyása

38 000

j) rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiállítása

84 000