Különleges szállítás


A szokványostól eltérő (eredetileg más célra szolgáló elemekből kialakított) úszólétesítmény a vízi közlekedésben önállóan akkor vehet részt, ha az hajózásra alkalmas és közlekedését a hajózási hatóság engedélyezi.

Mi minősül különleges szállításnak?

ha a hajózási tevékenység:

 • üzemképességi bizonyítvánnyal nem rendelkező, vagy
 • úszómű bizonyítvánnyal rendelkező úszólétesítmény továbbítása,
 • a vízi út paramétereinek nem megfelelő rakomány szállítása, illetve
 • olyan szállítás, amely egyébiránt vízi közlekedési korlátozás alá esik, továbbá
 • az úszólétesítmény rendeltetésétől eltérő, ideiglenes alkalmazása.

A fentieken túlmenően különleges szállításnak tekintendő, amennyiben:

 • a hajó, kötelék és úszó testek köteléke hossza, szélessége, magassága, merülése és sebessége nem felel meg a vízi út és a vízi úton lévő  műtárgyak jellemzőinek;
 • valamely okból a hajó és az úszó testek köteléke szerkezete és felszerelése – akár időlegesen is - nem biztosítja a rajta tartózkodó személyek  és a hajózás biztonságát, a vízi közlekedés rendjét megállapító Hajózási Szabályzat előírásai maradéktalan megtartását;
 • a hajó nem rendelkezik a biztonságos hajózáshoz elegendő létszámú és képesített személyzettel (kivéve a tolt kötelékben részét képező  gépnélküli hajót);
 • a hajó nem rendelkezik üzemképességét igazoló hajóbizonyítvánnyal, valamint szerkezete, felszerelése és személyzete nem felel meg a hajó bizonyítványban rögzítetteknek.
 • a személyszállító hajó nem rendelkezik a hajóbizonyítványban megállapított, utasok számára alkalmas mentőeszközökkel;
 • a szokványostól eltérő, vagy eredetileg más célra szolgáló elemekből kialakított úszólétesítmény részvétele a vízi közlekedésben;

Az eljárás menete

Az egyedi engedély iránti kérelmet különleges szállításra vonatkozó engedély esetén legalább 30 nappal az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt kell írásban a hajózási hatósághoz benyújtani.

Mit kell feltüntetni a különleges szállítás iránti kérelemben?
 • a kivitelező nevét, székhelyét (telephelyét) vagy lakóhelyét, továbbá telefonszámát, (a kivitelezőnek rendelkeznie kell érvényes Hajózási Engedéllyel),
 • a szállításban résztvevő úszólétesítmény(ek) fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét,
 • az úszólétesítmények milyen lobogó alatt közlekednek (magyar, szlovák stb.).
Mit kell csatolni a különleges szállítás iránti kérelemhez?
 • a szállítás időtartamát és földrajzi viszonylatát (pl. indulási és rendeltetési kikötő, folyamkilométer, azonosítási pontok, azonosítási   koordináták),
 • a továbbító vagy a szállítást végző hajó fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, összes vízkiszorítását és főgépteljesítményét,
 • úszómű továbbítása esetén az úszómű nyilvántartási számát,
 • az okmánnyal nem rendelkező úszólétesítmény fő műszaki paramétereit,
 • rakománytovábbítás esetén a rakomány tömegét, megnevezését, elhelyezését, méretét,
 • a korlátozás alóli felmentési kérelem indokát,
 • ha a szállítást nem a magyar lajstromban nyilvántartott úszólétesítmény végzi, az üzemeltető részére az úszólétesítmény lobogója szerinti   államban kiadott tevékenységi engedély másolatát,
 • a kérelmében szereplő létesítmények tervrajzát, dokumentációját,
 • az adott tevékenységhez más jogszabály által megkövetelt engedélyt.
 • az eljárási díj befizetése személyesen a pénztárban, vagy a kérelem benyújtását követően átutalással történhet,
 • a mellékelt adatlapot értelemszerűen kitöltve.

 

Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a Hatóság további adatokat kérhet be.

Egyedi esetek

Az érvényes üzemképességet tanúsító okmánnyal rendelkező úszómű helyváltoztatása különleges szállításnak minősül és külön engedély alapján végezhető ha a továbbított úszómű, illetve úszóművek:

 • együttes vízkiszorítása meghaladja a továbbító géphajó vízkiszorításának kétszeresét, vagy
 • együttes méretei meghaladják a szállítással érintett vízi útra, vízterületre meghatározott kötelékméreteket, vagy
 • együttes mérete (hossz, szélesség) a hajóokmány szerint - az úszóművet, illetve úszóműveket - továbbító géphajóval szállítható, engedélyezett   kötelékméretet túllépi,
 • nem szerepelnek a magyar lajstromban,
 • szállítása külföldi vízi utat is érint.

Jogszabályi vonatkozás

A kérelem benyújtására a 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 13.§ (3) bekezdése vonatkozik.

Eljárási díj

A hatósági eljárási díj befizetését ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlaszámra történő átutalással - a közleményben a „HE/" jelzés után a tevékenység pontos tárgyára (pl: HE/ XY úszómű különleges szállítás a „KÖRÖS" motorossal) hivatkozva - az átutalás megtörténtét igazoló terhelési bizonylat másolatának hatóságomnak történő megküldésével igazolhatja.

 

Vízi rendezvény engedélyezési eljárással összefüggő díjak 

(Forint/db)

Különleges szállítás, valamint radioaktív anyag belvízi szállításának engedélyezése

87 000

 

Az eljárási díj nem tartalmazza az esetlegesen szükséges állapotvizsgálati díjat.