Hajólajstrom, lajstromozás


A lajstrom a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett, magyar lobogó alatt üzemelő úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása.

A lajstrom tartalmazza a bejegyzett úszólétesítmény azonosításához szükséges adatokat, a tulajdonos, az üzemben tartó és egyéb jogosult adatait, az úszólétesítmény tulajdoni lapján szereplő tulajdoni korlátozásokat, valamint egyéb az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján bejegyezhető jogokat, illetőleg feljegyezhető tényeket.

Az eljárás menete

Az eljárás a jogosult (tulajdonos) kifejezett kérelmére indul, a nyilvántartási adatok bejelentésére a kitöltött Kérelem lap nyomtatvány is felhasználható.

Kérelem lap ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll, illetve honlapunkról letölthető.

Mit kell csatolni a lajstromozási kérelemhez?
 • gazdálkodó szervezet esetében az aláírási címpéldányt és az 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
 • az úszólétesítmény eredetét bizonyító okiratokat, forgalmazótól vagy gyártótól történő vétel esetében is.
 • belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a tulajdonjog megszerzését igazolja, amennyiben a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet, a jogtanácsos ellenjegyzése is elfogadható (a tulajdonjog keletkezésének, módosulásának, megszűnésének lajstromba történő bejegyzése közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történhet, de a bejegyzés alapjául szolgálhat bíróság ítélete, vagy hatóság határozata).
 • külföldön készített magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az magyar külképviseleti ellenjegyzéssel vagy közjegyzői hitelesítéssel, közokiratként vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott (amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik).
 • külföldről behozott úszólétesítmény esetében a nyilvántartásból történő törlés igazolását. Ha az úszólétesítmény külföldi nyilvántartásban nem szerepelt, akkor azt kell igazolni, hogy az illető ország törvényei szerint nem kötelezett nyilvántartásra, azaz nem áll fenn lajstromozási kötelezettség. A törlési igazolást minden esetben a hivatalos nyilvántartást vezető szervezet állítja ki, a külföldi eladó nyilatkozata e célból önmagában nem elegendő!
 • az úszólétesítmény hajtómotorjának eredetigazolásához kérjük benyújtani a forgalmazó által kiállított számlát, illetve a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt adásvételi szerződést, az első kereskedelmi forgalomba hozatal időpontjától.
 • az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát.

 

Egyedi esetek

A lajstromozási eljárások az esetek döntő többségében kérelemre indulnak, amennyiben a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg.

Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.

A hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívjuk fel.

Hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 50. §-a figyelembe vételével el kell utasítania.

Jogszabályi vonatkozás

A lajstromozási eljárásban benyújtandó okiratok elkészítésére, formai és tartalmi elemeinek előírásaira vonatkozóan az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI.29.) Korm. rendelet 41. §, 44. §, valamint a 47. § és a 48. §, 49. § az irányadó kérjük, ezeket a rendelkezéseket figyelembe venni szíveskedjenek, a szükséges kellékek szempontjából hiányos okirat alapján bejegyzést/törlést nem teljesíthetünk!

A nyilvántartásra kötelezett úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása, a lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk:

Kérelemre vagy hatósági határozat alapján bejegyzi vagy törli a lajstromba bejegyezhető jogokat, úgy mint, tulajdonjog, üzembentartói jog, bérleti- és jelzálogjog, önálló zálogjog, haszonélvezeti jog, elő- és visszavásárlási jog, vételi- és végrehajtási jog.

Kérelemre vagy hatósági határozat alapján feljegyzi vagy töröli a lajstromba feljegyezhető tényeket, úgy mint, felszámolás-végelszámolás ténye, tulajdoni korlátozás, fellebbezés, bírósági jogorvoslati kérelem, elidegenítési és terhelési tilalom, árverés, zár alá vétel, tulajdonjog fenntartással történő eladás, kérelem elutasítása, önálló és törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, jelzálog ranghelyéről való lemondás, jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása.

Lajstromadat változásakor átvezeti a megváltozott adatokat a lajstromban.

Mit kell benyújtani lajstromadat változásakor?

A jellemző lajstromadatok, mint: elnevezés/név, székhely/lakcím változásának esetén a változást tanúsító okiratokat be kell nyújtani:

 • gazdálkodó szervezet esetében az aláírási címpéldányt,
 • 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
 • magánszemély esetén a személyi igazolvány/lakcímkártyát szükséges bemutatni, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát benyújtani.

 

Mit kell benyújtani a tulajdonjogban bekövetkezett változás átvezetésére irányuló lajstromozási eljárás elindításához?
 • A szükséges adatok bejelentésére a kitöltött és aláírt Kérelem lapot. (amely osztályunkon beszerezhető, illetve honlapunkról letölthető)
 • A tulajdonos létezését igazoló okiratokat.
 • gazdálkodó szervezet esetén: az aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi cégmásolat,
 • társadalmi szervezet esetén: a képviselő aláírási címpéldánya és a bejegyzés tényét igazoló bírósági végzés - eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
 • A tulajdonjog megszerzését bizonyító okiratot, forgalmazótól, vagy gyártótól történő vétel esetén is!
 • belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a tulajdonjog megszerzését igazolja (ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet, a jogtanácsos ellenjegyzése is elfogadható).

 

A tulajdonjog keletkezésének, módosulásának, megszűnésének lajstromba történő bejegyzése közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történhet, de a bejegyzés alapjául szolgálhat bíróság ítélete, vagy hatóság határozata.

A szükséges kellékek szempontjából hiányos okirat alapján bejegyzést / törlést nem teljesíthetünk!

Egyedi esetek

A lajstromozási eljárások az esetek döntő többségében kérelemre indulnak, amennyiben a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg.

Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.

A hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívjuk fel.

Hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 50. §-a figyelembe vételével el kell utasítania.

Jogszabályi vonatkozás

A lajstromozási eljárásban benyújtandó okiratok elkészítésére, formai és tartalmi elemeinek előírásaira vonatkozóan az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 41. §, 44. §, valamint a 49. § az irányadó kérjük, ezeket a rendelkezéseket figyelembe venni szíveskedjenek.

A nyilvántartásra kötelezett úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása, a lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk kérelemre az úszólétesítményt törli a nyilvántartásból.

A tulajdonosnak a nyilvántartott úszólétesítmény lajstromból történő törlésére irányuló kérelme, a törlés kérelmének indoklásával - pl.: eltűnt, megsemmisült, magyarországi üzemeltetését véglegesen megszüntették, stb. - okirati alakiságú, ellenjegyzéssel ellátott vagy közokiratba foglalt lehet.

Mit kell benyújtani az úszólétesítmény hivatalos nyilvántartásból történő törlésére irányuló lajstromozási eljárás elindításához?
 • A kitöltött és aláírt Kérelem lapot. (amely osztályunkon beszerezhető, illetve honlapunkról letölthető)
 • A törlés indoklását okiratban
  • belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a indokolja, illetőleg alátámasztja a törlési kérelmet (ha a kérelmező jogtanácsos által képviselt szervezet, a jogtanácsos ellenjegyzése is elfogadható).
 • Az eljárási díj megfizetésének igazolását

 

A megszűntetés lajstromból történő törlése közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történhet, de a bejegyzés alapjául szolgálhat bíróság ítélete, vagy hatóság határozata.

A szükséges kellékek szempontjából hiányos okirat alapján törlési kérelmet nem teljesíthetünk!

Egyedi esetek

A lajstromozási eljárások az esetek döntő többségében kérelemre indulnak, amennyiben a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg.

Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.

A hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívjuk fel.

Hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 50. §-a figyelembe vételével el kell utasítania.

Jogszabályi vonatkozás

A lajstromozási eljárásban benyújtandó okiratok elkészítésére, formai és tartalmi elemeinek előírásaira vonatkozóan az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 41. § és 44. § az irányadó kérjük, ezeket a rendelkezéseket figyelembe venni szíveskedjenek.

A nyilvántartásra kötelezett úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása, a lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk kérelemre vagy hatósági határozat alapján feljegyzi vagy töröli a lajstromba feljegyezhető tényeket, úgy mint felszámolás-végelszámolás ténye, tulajdoni korlátozás, fellebbezés, bírósági jogorvoslati kérelem, elidegenítési és terhelési tilalom, árverés, zár alá vétel, tulajdonjog fenntartással történő eladás, kérelem elutasítása, önálló és törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, jelzálog ranghelyéről való lemondás, jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása.

Mit kell benyújtani az egyéb lajstromozási eljárások elindításához?
 • A megváltozott adatokat igazoló okiratokat.
  • gazdálkodó szervezet esetén: az aláírási címpéldány és 1 hónapnál nem régebbi cégmásolat,
  • társadalmi szervezet esetén: a képviselő aláírási címpéldánya és a bejegyzés tényét igazoló bírósági végzés - eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
 • A feljegyzendő vagy törlendő tényt bizonyító okiratot.
  • belföldön ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített okirat, mely a tulajdonjog megszerzését igazolja (ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet, a jogtanácsos ellenjegyzése is elfogadható).
 • Az eljárási díj megfizetésének igazolását.

 

A feljegyezhető tény keletkezésének, módosulásának, megszűnésének lajstromba történő bejegyzése közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történhet, de a bejegyzés alapjául szolgálhat bíróság ítélete, vagy hatóság határozata.

A szükséges kellékek szempontjából hiányos okirat alapján feljegyzést / törlést nem teljesíthetünk!

Egyedi esetek

A lajstromozási eljárások az esetek döntő többségében kérelemre indulnak, amennyiben a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg.

Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.

A hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívjuk fel.

Hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 50. §-a figyelembe vételével el kell utasítania.

Jogszabályi vonatkozás

A lajstromozási eljárásban benyújtandó okiratok elkészítésére, formai és tartalmi elemeinek előírásaira vonatkozóan az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 41. §, 44. §, valamint a 49. § az irányadó kérjük, ezeket a rendelkezéseket figyelembe venni szíveskedjenek.

A lajstromozási eljárások díj kötelesek, az eljárási díjat minden esetben a kérelem benyújtásakor, az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni!

A hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet rendelkezik, a lajstromozási eljárások díjait e rendelet 2. számú melléklete tételesen tartalmazza.

Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a  Kérelem lap  nyomtatvány alsó részén feltüntettük.

 

Eljárás új úszólétesítmény lajstromozásakor vagy a tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzésekor

Ft/darab

a) tengeri hajó esetében a hajó minden bruttó tonnája után

1 000

b) belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél

88 000

c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál

5 000

d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél

31 000

a lajstromba bejegyezhető jogok, és feljegyezhető tények [198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet IV. és V. fejezet]; bejegyzésre kerülő jogonként és feljegyezhető tényenként, külön-külön be- vagy feljegyzési, módosítási és törlési eljárásonként, valamint bejegyzési ranghely előzetes biztosítási kérelemmel kapcsolatos eljárás díja

 

a) tengeri hajó esetében

128 000

b) belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél

68 000

c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál

25 000

d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél

31 000

ideiglenes lajstromba vétel

33 000

tulajdonilap igazolás kiadása úszólétesítményenként

33 000

lajstromozási okmány kiállítása

25 000

a lajstrom adataiban igazolt változás miatti módosítás, lajstromból és ideiglenes lajstromból történő törlés és a változás bejegyzésének tanúsítása

17 000

 

Hogyan fizethetem be a lajstromozási eljárás díját?

Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn 12.30-15.30, szerdán 08.30-12.00 és 12.30-15.30, pénteken 08.30-12.00 óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik.

A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „KU/HR/75" kód, továbbá az úszólétesítmény azonosító- és/vagy építési számát és a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: nyilvántartásba vétel).