Kikötőkkel kapcsolatos hatósági eljárások


Elvi létesítési engedély

Új kikötő létesítési, illetve meglévő kikötő esetében, annak rendeltetés megváltoztatására irányuló szándék esetén elvi létesítési engedély kérhető.

Üzemelő, vagy építés alatt álló – a Rendelet hatálya alá tartozó – kikötő és átkelőhely 1000 méteres körzetében megvalósítani kívánt kikötőre minden esetben elvi engedélyt kell kérni a hajózási hatóságtól.

Mit kell tartalmaznia a kikötő elvi létesítési engedély iránti kérelemnek?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
 • a tervezett műszaki megoldás elő tervét (koncepció tervét) és a Rendelet mellékletei szerinti tartalommal összeállított műszaki leírását, átnézetes helyszínrajzokat, a kikötőt használó hajók főbb típusainak főméreteit;
 • az eljárási díj befizetési igazolását;
 • tervezői jogosultság igazolását.

Létesítési engedély

A kikötő létesítésének engedélyezése iránti kérelmet – a létesítmény egészére vonatkozóan - írásban (a szükséges mellékletekkel) kell benyújtani.

Mit kell tartalmaznia a kikötő létesítési engedély iránti kérelemnek?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot (ha a tervezett kikötő nem rendelkezik elvi létesítési engedéllyel, illetve az elvi létesítési engedélyhez képest az adatlapon feltüntetett adatokban változás következett be);
 • szükség szerint jogerős hatósági engedélyeket (környezetvédelmi-, építéshatósági-, vízjogi engedély);
 • a kérelmező építési jogosultságát igazoló okiratot;
 • a műszaki tervdokumentációt az építési előírásokban meghatározott általános követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, a létesítmény jellegétől függően:
 • kikötőnél a Rendelet 1. számú mellékletében, míg
 • csónakkikötőnél a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal 3 példányban;
 • a tervezett kikötő üzemeltetési formájára (országos közforgalmú, közforgalmú vagy saját használatú) vonatkozó nyilatkozatot;
 • a tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezői nyilatkozatot;
 • vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezetnek, eljárásnak vagy számítási módszernek a szabványossal való legalább egyenértékűségét igazoló építésügyi szakértői véleményt arról, hogy az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek;
 • a létesítménnyel érintett ingatlanon üzemelő vagy tervezett közművek üzemben tartóinak a szolgáltatás biztosításáról szóló nyilatkozatát, illetve elutasító nyilatkozat esetén a közműkiváltó műszaki megoldás leírását;
 • termőföld vagy belterületi, de mezőgazdasági művelés alatt álló föld felhasználásával járó építési tevékenység esetén a földhivatal más célú hasznosításhoz adott engedélyét;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.

Kivitelezési munka (illetőleg munkafázisok) megkezdésének bejelentése

A létesítési engedély jogerőre emelkedését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a hajózási hatóságnak bejelenteni a kivitelezési munka (illetőleg munkafázisok) megkezdésének (tényleges) időpontját, valamint a felelős műszaki vezetőjének és műszaki ellenőrének nevét, címét, telefon-, telefaxszámát és/vagy e-mail címét, szakmai képzettségét, illetve jogosultságát.

Jogszabályi vonatkozás

Kikötők engedélyezésével kapcsolatban a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folytatja le a hajózási hatóság a kikötőkkel kapcsolatos eljárásokat folytatja le.

 

A létesítési engedély alapján megvalósított kikötő használatbavételi engedély alapján vehető használatba és annak alapján üzemeltethető. Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépített – rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas – létesítményrészekre szakaszonként, külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérni.

Mit kell tartalmaznia a kikötő használatbavételi engedély iránti kérelemnek?
 • létesítmény helyének és rendeltetésének megjelölését, illetőleg megnevezését;
 • a létesítési engedély számát és keltét;
 • kivitelezési munka végzését irányító felelős műszaki vezető (ellenőr)
 • nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki terveknek, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek (módosításnak) megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, valamint azt, hogy az építmény rendetetésszerű használatra alkalmas, illetve
 • ha a hajózási létesítményt a jogerős és végrehajtható létesítési engedélytől, valamint a jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól eltérően alakították ki, de az eltérés nem engedélyhez kötött, az eltérést ismertető nyilatkozatát;
 • létesítmény által érintett területen üzemelő közmű(vek) üzemben tartójának nyilatkozatát;
 • a megvalósulási tervdokumentációt 3 (a közreműködő szakhatóságok számának megfelelően + 1-1) példányban;
 • a kikötő üzemeltetési szabályzat tervezetét;
 • eljárási díj befizetési igazolását.

Rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése

Hajózási hatósági engedélyhez kötött építési munkával járó – rendeltetés megváltoztatására irányuló – engedélyezési eljárásra a létesítési engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Mit kell mellékelni a kikötő rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése iránti kérelemhez?
 • a műszaki tervdokumentációt az építési előírásokban meghatározott általános követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, a létesítmény jellegétől függően:
 • kikötőnél a Rendelet 1. számú mellékletében, míg
 • csónakkikötőnél a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal 3 példányban,  valamint az eljárásban részt vevő szakhatóságok számától függően további 1-1 példányt;
 • nyilatkozatot a tervezett üzemeltetési formáról;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.

Jogszabályi vonatkozás

Kikötők engedélyezésével kapcsolatban a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folytatja le a hajózási hatóság a kikötőkkel kapcsolatos eljárásokat folytatja le.

 

Ha a kikötőt (kikötő-részt) engedély nélkül vagy az engedélyezettől eltérő módon (szabálytalanul) létesítették és a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy megteremthetők, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Mit kell csatolni a kikötő fennmaradási engedély iránti kérelemhez?

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez – a létesítési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentáción kívül – csatolni kell:

 • ha az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője (ellenőre) – annak hiányában szükség esetén szakértő – szakvéleményét arról, hogy a kikötő a vonatkozó szakmai, minőségi előírások megtartásával, szakszerűen építették meg, és az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
 • a tulajdonos nyilatkozatát a kikötő üzemeltetési formájáról;
 • ha a kikötő rendelkezett jóváhagyott kikötőrenddel, szükség szerint a kikötőrend módosítására vonatkozó kérelmet;
 • ha a kikötő nem rendelkezett kikötőrenddel, a kikötőrend tervezetet;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.

Jogszabályi vonatkozás

Kikötők engedélyezésével kapcsolatban a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folytatja le a hajózási hatóság a kikötőkkel kapcsolatos eljárásokat folytatja le.

 

A kikötő a használatbavételi (és a rendelet hatálybalépése előtt kiadott üzemeltetési) engedélyben meghatározott időszak lejáratát követően csak üzemben tartási engedély birtokában üzemeltethető. Ha az üzemben tartási engedély érvényessége lejárt, illetőleg az ellenőrzés során a hajózási hatóság az üzemben tartást megtiltotta, a kikötő üzemét mindaddig szüneteltetni kell, amíg a hatóság – újabb vizsgálat eredményeként – a további üzemeltetést engedélyezi.

Mit kell tartalmaznia a kikötő üzemben tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelemnek?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
 • a használatbavételi, illetve – ha ilyen már kiadásra került – a legutóbbi üzemben tartási engedély kiadása óta elvégett engedélyhez és bejelentéshez nem kötött munkálatok leírását;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.

Adatváltozás

A kikötő üzemeltetése alatt bekövetkezett változások az üzemben tartási engedélyben átvezetésre kerülnek.

Mit kell mellékelni az adatváltozás átvezetéséhez?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
 • a megváltozott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat;
 • az eljárás díjának befizetési igazolását.

Jogszabályi vonatkozás

Kikötők engedélyezésével kapcsolatban a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folytatja le a hajózási hatóság a kikötőkkel kapcsolatos eljárásokat folytatja le.

 

A hajózási hatóság kikötő megszüntetésére irányuló eljárást akkor folytatja le, ha a tulajdonos, illetve az üzemben tartó tevékenységével fel kíván hagyni.

Mit kell mellékelni a kikötő megszüntetésére vonatkozó kérelemhez?
 • a megszüntetés indoklását;
 • a megszűnő kikötő hiányában bekövetkező helyzet hajózásbiztonsági elemzését;
 • a megszűnő kikötő elbontás utáni helyszínrajzot;
 • az elbontott kikötőből származó maradványok, anyagok elhelyezésének tervét;
 • a területnek a kikötő létesítése előtti állapotára történő helyreállításának tervét vagy az attól eltérő megoldás tervét és indoklását;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.

Jogszabályi vonatkozás

Kikötők engedélyezésével kapcsolatban a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folytatja le a hajózási hatóság a kikötőkkel kapcsolatos eljárásokat folytatja le.

 

Az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján olyan kérelemre induló eljárás, melynek során a víziközlekedésről szóló 2000. XLII. törvényrendelkezései alapján a hajózási hatóság a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak figyelembevételével az üzemben tartó javaslata alapján jóváhagyja a hajózási létesítmény használatának rendjére vonatkozó szabályzatokat.

Mit kell tartalmaznia az üzemeltetési szabályzat jóváhagyása vonatkozó kérelemnek?
 • a hajózási létesítmény üzemben tartójának és a hajózási létesítmény adatait;
 • a hajózási létesítmény tervezett üzemeltetési szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell a Rendeletben meghatározott adatokon kívül a kikötő helyszínrajzát, feltüntetve valamennyi hajózásbiztonsági, környezetvédelmi és kommunális szolgáltatás, kikötőhelyek, hajóállások, mentőeszközök, berendezések, tájékoztató táblák helyét;
 • a hajózási hatósági eljárási díj befizetési igazolását.

Meghirdetés, közzététel

A hajózási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat hajóforgalmat érintő részét hajósoknak szóló hirdetményben is közzé kell tenni.

A közforgalmú kikötő kikötőrendjét a kikötő üzemben tartójának a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is meg kell hirdetnie.

Jogszabályi vonatkozás

A "hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességről" szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó részletes szabályok jóváhagyásával kapcsolatos hatósági jogkört a hajózási hatóság gyakorolja.

Hajózási létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások díjai Ft/darab
kikötő létesítésének vagy a fennmaradásának engedélyezése  

a kikötő létesítési terv felülvizsgálati, engedélyezési eljárásának alapdíja

 

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötő, valamint ferde pályás hajókiemelő berendezés, hajóállomás, úszóműves kikötőhely esetében

153 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötő esetében

80 000

az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5 szerese alapján méterenként

 

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötőnél

2 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötőnél

1 000

a kikötő fennmaradásának engedélyezési díja a 8/A.-8/B. pont és 12. pont a) alpontjában megállapított eljárási díj összegének kétszerese

 

a kikötő létesítési terv módosításának engedélyezési díja, illetve a létesítési engedély meghosszabbításának díja

89 000
komp- és révátkelőhely  

a) létesítésének engedélyezése

138 000

b) fennmaradásának engedélyezése

203 000
hajóhíd létesítésének használatba vételének engedélyezése, a létesítési vagy üzemben tartási engedély kiadása eljárásonként  

a) nemzetközi vízi úton

164 000

b) egyéb belvizeken

155 000
hajózási létesítmény elhelyezésének elvi engedélyeztetési díja 80 000
a kikötő használatbavétele során  

a) a használatbavétel engedélyezése

 

aa) a használatbavétel engedélyezése a kikötő part élének hossza alapján

1 000

ab) a használatbavétel engedélyezése úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként

1 000

b) hajózási létesítmény üzemelési szabályzat megállapítása

32 000

c) kikötőrend jóváhagyása

29 000

ca) medencés kikötő esetében

34 000

cb) egyéb kikötő, kikötőhely esetében

7 000
komp- és révátkelőhely használatba vételi eljárásának díja 140 000
kikötők üzemben tartásának engedélyezése a kikötők part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hossza alapján méterenként 10 000
kikötő megszüntetésének eljárása 51 000
a komp- és révátkelőhely üzemben tartásának engedélyezése 141 000
komp- és révátkelés megszüntetése 139 000