Veszteglőhelyekkel (lekötő) kapcsolatos hatósági eljárások


Veszteglőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelmet írásban (a szükséges mellékletekkel) kell benyújtani.

Mit kell tartalmaznia a veszteglőhely létesítési engedély iránti kérelemnek?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
 • szükség szerint jogerős hatósági környezetvédelmi engedélyt;
 • az általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki terveit az építési előírásokban meghatározott általános követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal 3 (a közreműködő szakhatóságok számának megfelelően további 1-1) példányban;
 • a tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezői nyilatkozatot;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.
 • a létesítmény vízterületének, valamint a víziút hozzá kapcsolódó 500-500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát;
 • a helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a legközelebbi országos vízmérce alapadataira vonatkoztatott helyi adatokat): helye, 0 pont magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás;
 • az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály előírja, akkor a külön jogszabályban meghatározottak szerint);

 

A létesítési engedély alapján megvalósított veszteglőhely használatbavételi engedély alapján vehető használatba és annak alapján üzemeltethető.

Mit kell tartalmaznia a veszteglőhely használatbavételi engedély iránti kérelemnek?
 • létesítmény helyének és rendeltetésének megjelölését, illetőleg megnevezését;
 • a létesítési engedély számát és keltét;
 • kivitelezési munka végzését irányító felelős műszaki vezető (ellenőr)
 • nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki terveknek, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek (módosításnak) megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, valamint azt, hogy az veszteglőhely rendetetésszerű használatra alkalmas, illetve
 • ha a hajózási létesítményt a jogerős és végrehajtható létesítési engedélytől, valamint a jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól eltérően alakították ki, de az eltérés nem engedélyhez kötött, az eltérést ismertető nyilatkozatát;
 • a megvalósulási tervdokumentációt 3 (továbbá a közreműködő szakhatóságok számának megfelelően + 1-1) példányban;
 • az üzemeltetési rend tervezetét;
 • eljárási díj befizetési igazolását.

 

A veszteglőhely a használatbavételi engedélyben meghatározott időszak lejáratát követően csak üzemben tartási engedély birtokában üzemeltethető. Ha az üzemben tartási engedély érvényessége lejárt, illetőleg az ellenőrzés során a hajózási hatóság az üzemben tartást megtiltotta, a veszteglőhely üzemeltetését mindaddig szüneteltetni kell, amíg a hatóság – újabb vizsgálat eredményeként – a további üzemeltetést engedélyezi.

Mit kell tartalmaznia az üzemben tartási engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
 • a használatbavételi, illetve – ha ilyen már kiadásra került – a legutóbbi üzemben tartási engedély kiadása óta elvégzett engedélyhez és bejelentéshez nem kötött munkálatok leírását;
 • az eljárási díj befizetési igazolását.

Adatváltozás átvezetése

A veszteglőhely üzemeltetése alatt bekövetkezett változások az üzemben tartási engedélyben átvezetésre kerülnek.

Mit kell mellékelni az adatváltozás átvezetéséhez?
 • a Rendelet mellékletét képező Adatlapot;
 • a megváltozott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat;
 • az eljárás díjának befizetési igazolását.

Bejelentési kötelezettségek

A veszteglőhely üzemeltetője köteles bejelentést tenni az engedélyező hatóságnál a létesítmény üzemképességét befolyásoló esemény, hajózási baleset, vagy megszüntetés esetén.

 

Az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján olyan kérelemre induló eljárás, melynek során a víziközlekedésről szóló 2000. XLII. törvényrendelkezései alapján a hajózási hatóság a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak figyelembevételével az üzemben tartó javaslata alapján jóváhagyja a hajózási létesítmény használatának rendjére vonatkozó szabályzatokat.

Mit kell tartalmaznia az üzemeltetési szabályzat jóváhagyása vonatkozó kérelemnek?
 • a hajózási létesítmény üzemben tartójának és a hajózási létesítmény adatait;
 • a hajózási létesítmény tervezett üzemeltetési szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell a Rendeletben meghatározott adatokon kívül a kikötő helyszínrajzát, feltüntetve valamennyi hajózásbiztonsági, környezetvédelmi és kommunális szolgáltatás, kikötőhelyek, hajóállások, mentőeszközök, berendezések, tájékoztató táblák helyét;
 • a hajózási hatósági eljárási díj befizetési igazolását.

Meghirdetés, közzététel

A hajózási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat hajóforgalmat érintő részét hajósoknak szóló hirdetményben is közzé kell tenni.

A közforgalmú kikötő kikötőrendjét a kikötő üzemben tartójának a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is meg kell hirdetnie.

Jogszabályi vonatkozás

A "hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességről" szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó részletes szabályok jóváhagyásával kapcsolatos hatósági jogkört a hajózási hatóság gyakorolja.

Hajózási létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások díjai Ft/darab
kikötő létesítésének vagy a fennmaradásának engedélyezése  

a kikötő létesítési terv felülvizsgálati, engedélyezési eljárásának alapdíja

 

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötő, valamint ferde pályás hajókiemelő berendezés, hajóállomás, úszóműves kikötőhely esetében

153 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötő esetében

80 000

az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5 szerese alapján méterenként

 

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötőnél

2 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötőnél

1 000

a kikötő fennmaradásának engedélyezési díja a 8/A.-8/B. pont és 12. pont a) alpontjában megállapított eljárási díj összegének kétszerese

 

a kikötő létesítési terv módosításának engedélyezési díja, illetve a létesítési engedély meghosszabbításának díja

89 000
komp- és révátkelőhely  

a) létesítésének engedélyezése

138 000

b) fennmaradásának engedélyezése

203 000
hajóhíd létesítésének használatba vételének engedélyezése, a létesítési vagy üzemben tartási engedély kiadása eljárásonként  

a) nemzetközi vízi úton

164 000

b) egyéb belvizeken

155 000
hajózási létesítmény elhelyezésének elvi engedélyeztetési díja 80 000
a kikötő használatbavétele során  

a) a használatbavétel engedélyezése

 

aa) a használatbavétel engedélyezése a kikötő part élének hossza alapján

1 000

ab) a használatbavétel engedélyezése úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként

1 000

b) hajózási létesítmény üzemelési szabályzat megállapítása

32 000

c) kikötőrend jóváhagyása

29 000

ca) medencés kikötő esetében

34 000

cb) egyéb kikötő, kikötőhely esetében

7 000
komp- és révátkelőhely használatba vételi eljárásának díja 140 000
kikötők üzemben tartásának engedélyezése a kikötők part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hossza alapján méterenként 10 000
kikötő megszüntetésének eljárása 51 000
a komp- és révátkelőhely üzemben tartásának engedélyezése 141 000
komp- és révátkelés megszüntetése 139 000