Nemzetközi menetrend szerinti autóbuszjárat engedélyezése


A Magyarország és az Európai Unió valamely tagállama közötti menetrend szerinti személyszállításra jogosító járati engedélyekkel, illetve a nem tagállamba irányuló menetrend szerinti személyszállítás esetén a járati engedélyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály (ITM KJHF)


2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Forgalmi Engedélyezési Osztály


3) Illetékességi terület

Országos illetékesség


4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A kérelemhez csatolni kell:

Menetrend

A menetrendnek tartalmaznia kell a megállóhelyeket (magyarországiaknál lehetőleg a pontos cím megadásával), az indulási (és érkezési) időpontokat, a határátkelőhely-párokat (az adott országok hivatalos gépkocsijelével/országjelzésével együtt, az esetleges időzónaváltásokat is jelezve), az összesített km adatokat, a járat üzemeltetésének napjait (a napokat lehetőleg számokkal is jelezve, a könnyebb nemzetközi érthetőség kedvéért).

A menetrend összeállításánál nem fogadható el alternatív határállomások megadása, csak egy határátkelőhely-pár jelölhető meg az egyes határátlépéseknél.

Az engedélyezett menetrendtől való eltéréshez a járat működését engedélyező hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

Vezetési ütemterv 

A vezetési ütemtervnek lehetővé kell tennie annak ellenőrzését, hogy a Közösség vezetési és pihenőidőre vonatkozó jogszabályait betartják-e. Az ide vonatkozó részletes szabályozást a 2001. évi IX. törvény – a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről – tartalmazza.

Kérjük, hogy különös figyelmet fordítsanak a vezetési ütemterv menetrenddel való összhangjára és a vonatkozó jogszabályoknak (AETR, KRESZ) való megfelelésére.

A menetrend módosítása esetén az új menetrenddel összhangban levő módosított vezetési ütemterv engedélyeztetése is szükséges.

Nincs szükség vezetési ütemterv benyújtására, ha a járat időtartama naponta nem éri el a 4,5 órát.

Viteldíjtáblázat 

A viteldíjtáblázatban az árakat minden érintett ország pénznemében és minden viszonylatra vonatkozóan fel kell tüntetni. A járat indítását megelőzően a viteldíjakat az utazóközönség számára megismerhetővé kell tenni.

Az engedélyezett viteldíjtáblázattól való eltéréshez a járat működését engedélyező hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

Megfelelő léptékű térkép 

A térképen lehetőleg egy oldalon megjelenítve kell jelezni az útvonalat, valamint az utasok fel- és leszállásának helyeit a megállóhelyek nevének feltüntetésével.

Közösségi Engedély másolata

Az ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra jogosító közösségi engedélyeket az egyes személyszállítási cégek székhelye szerint területileg illetékes, a közlekedési hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalok állítják ki.

Ha a járatot társ- vagy alvállalkozó bevonásával működtetik, ezen vállalkozások közösségi engedélyei másolatának benyújtása is szükséges.

Megállóhelyi megállapodás 

Minden Magyarországon igénybevett autóbuszállomás vagy más, megállóhely céljára alkalmas hely használatára vonatkozó megállapodás, szerződés vagy szándéknyilatkozat másolata a terület tulajdonosa/üzemeltetője és a buszjáratot üzemeltető cég között.

Egyéb – tájékoztató jellegű – információk:

A felsoroltakon kívül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály szükség esetén egyéb – az ügy érdemi elbírálását lehetővé tevő, vagy azt segítő – okmány benyújtását is kérheti.

Az engedélyek kiadásához minden olyan tagállam hatóságainak egyetértése szükséges, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállhatnak. Az engedélyező hatóság (ITM KJHF) e hatóságok, illetve azon tagállamok illetékes hatóságai számára, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül áthalad, megküldi a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát, illetve azok értékelését.

A tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, a kérelemmel kapcsolatos határozatukról két hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. Az engedélyező hatóságnak a kérelem benyújtásától számított négy hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről. Az ügyintézési határidő szünetel a hiánypótlásra való felhívástól annak teljesítéséig terjedő ideig, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb esetekben egyaránt.

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet mellékletének 5. b) pontja határozza meg a menetrend szerinti járatokra és az engedélyköteles különcélú menetrend szerinti járatokra szóló engedély éves díját, melynek összege 13.690 Ft/db/év.

A kérelmeket postán az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Forgalmi Engedélyezési Osztály H-1441 Budapest, Pf.: 88. címén, személyesen pedig az 1138 Budapest, Váci út 188. szám alatt lehet benyújtani.


5) Alapvető eljárási szabályok

Az engedélyezési eljárás az Európai Parlament és a Tanács az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.


6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A járati engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az ITM KJHF-nak kell postai úton (1441 Budapest, Pf.: 88.) vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1138 Budapest, Váci út 188.).


7) Ügyfélfogadás ideje

H-CS: 9:00-12:00 és 12:30-14:00
P: 9:00-11:00


8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)

Négy hónap, ha a kérelem nemzetközi menetrend szerinti autóbuszjárati engedély kiadására irányul.

Hatvan nap, ha a kérelem tárgya egyéb engedély kiadására/döntés meghozatalára irányul.


9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Ld. 4. pont!


10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése 


11) Időpontfoglalás

Telefonon vagy e-mailen: Hoffmann Andrea (06-1/477-1577; andrea.hoffmann@itm.gov.hu) , Pátkai Eszter (06-1/477-1576; eszter.patkai@itm.gov.hu) és Tóth Gergely Zoltán (06-1/477-1572; zoltan.gergely.toth@itm.gov.hu) ügyintézőknél.


12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete ( 2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  • A BIZOTTSÁG 2014. április 9-i 361/2014/EU RENDELETE az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • Kétoldalú (bilaterális) nemzetközi megállapodások
  • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
  • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

 

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen. 

 

Kapcsolódó nyomtatványok