Egyéb, a járművek használatához szükséges engedélyek, igazolványok, kártyák


Ezek az engedélyek valamely tevékenység gyakorlásához szükséges speciális, vagy kiegészítő engedélyek, okmányok (járati, sajátszámlás, áruszállítási, osztrák taxis, közlekedési korlátozás alóli engedély, digitális tachográf kártyák).

Sajátszámlás utasszállító igazolvány

Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető.

A közúti személyszállítási igazolványt járművenként két példányban, kérelemre – a székhely szerint illetékes Kormányhivatal adja ki.

Kérelem

Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha a jármű üzemeltetője nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenysége mindenben megfelel az autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek.

Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművet, rendszám szerint, valamint a jármű üzemeltetésének jogcímét és telephelyét (tárolási helyét).

Igazolvány és a jármű használata

Az igazolványt a Kormányhivatal a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre adja ki, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, kettő példányban. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető székhelyén kell őrizni, a másik példányt - a szállítási tevékenység közben - a járművön kell tartani.

Ha a járművet személyesen nem a tulajdonos vagy az üzemeltető vezeti, az igazolvány csak olyan dokumentummal együtt hatályos, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a járművet vezető személy az üzemeltető tagja, vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az üzemeltető az igazolványt a jármű forgalomból történő kivonása, üzemeltetői jogának megváltozása, vagy a saját számlás szállítási tevékenység megszűnése esetén, továbbá megújítás céljából az igazolvány időbeli hatályának lejártával köteles a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni.

Nemzetközi forgalomban

Autóbusszal saját számlás személyszállítás a Kormányhivatal által kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel, vagy a tagállamok a területén az 1073/2009/EK 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint is – végezhető.

Eljárási díj

Az igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díját a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló  44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet tartalmazza.

Sajátszámlás áruszállítási igazolvány

A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető.

Az igazolvány kiadása, a tevékenység gyakorlása a saját számlás utasszállító igazolványhoz hasonlóan történik.

Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha a jármű üzemeltetője nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenysége mindenben megfelel a saját számlás közúti áruszállítás feltételeinek.

Digitális tachográf kártyák

Tachográf kártya iránti kérelmet személyesen, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a megyei/fővárosi kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályaihoz lehet benyújtani.

 

Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Cím

Bács-Kiskun

6000 Kecskemét, Szent István körút 19/a

Baranya

7630 Pécs, Hengermalom utca 2.

Békés

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.

Borsod-Abaúj-Zemplén

3508 Miskolc, Futó utca 1.

Budapest

1033 Budapest, Mozaik utca 5.

Csongrád

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.

Fejér

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

Győr-Moson-Sopron

9028 Győr, Tatai út 3.

Hajdú-Bihar

4031 Debrecen, Bartók Béla utca 115.

Heves

3300 Eger, Kossuth Lajos út 26.

Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok, Indóház út 8.

Komárom-Esztergom

2800 Tatabánya, Táncsics M. utca 1/d

Nógrád

3100 Salgótarján, Csokonai út 3.

Pest

1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.

Somogy

7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza, Lujza utca 7.

Tolna

7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Vas

9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.

Veszprém

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

Zala

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/a

 

Tachográf kártya igénylésének díja

A tachográf kártya kiadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni a tachográf kártya kiadásához külön jogszabályban – 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklet IV. Fejezete – meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

 

A fizetendő díj kártyánként

Gépjárművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700 Ft

Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700 Ft

Üzembentartói kártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700 Ft

 

 

Gépjárművezetői kártya

A gépjárművezetői kártya iránti kérelem benyújtásához szükségesek személyazonosító okmányok, továbbá érvényes vezetői engedély. Amennyiben a vezetői engedély száma a gépjárművezetői kártya 5 éves érvényességi ciklusán belül megváltozik, az nem vonja maga után a gépjárművezetői kártya kötelező megújítását.

Figyelembe véve, hogy a kártya igénylésekor a kérelmezőről digitális fénykép készül és aláírás-mintája is digitális úton rögzítésre kerül, az adatlap kizárólag személyesen nyújtható be. A gépjárművezetői kártya érvényességének időtartama legfeljebb 5 év és a tulajdonos nevére szól.

 

Üzembentartói kártya

Az üzembentartói kártya kiadását közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás esetében a vállalkozás szakmai vezetője, bérelt jármű esetében a jármű bérbevevője, egyéb üzemben tartó esetében az üzembentartói jogok gyakorlására jogosult személy kérelmezheti.

A kérelem benyújtása kizárólag személyesen történhet.  Az üzembentartói kártya érvényességének időtartama legfeljebb 5 év. Az üzembentartói kártya a tulajdonos/vállalkozás nevére szól.

 

Műhelykártya

Műhelykártya annak a személynek adható ki, aki a gépjárműfenntartó tevékenység végzésének személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban foglaltak alapján megfelel a tevékenység végzéséhez meghatározott személyi feltételeknek, valamint rendelkezik a közlekedési hatóság által jóváhagyott tematika alapján a digitális tachográfok illesztéséhez, ellenőrzéséhez és adatkezeléséhez szükséges ismeretekkel, valamint meghatározott képzettséggel.

A műhelykártya kiadása iránti kérelmen a digitális tachográf műhely vezetőjének nyilatkoznia kell, hogy a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

A kártya igénylésekor a kérelmezőről digitális kamerával fénykép készül, illetve
aláírás-mintája is digitális úton kerül rögzítésre, ezért az adatlap benyújtása kizárólag személyesen történhet. A műhelykártya érvényességének időtartama legfeljebb 1 év. A műhelykártya a szervezet/műhely által foglalkoztatott, és arra feljogosított személy nevére szól.

Az említett kártyák bármelyikével történő mindennemű visszaélés a jogszabályokban meghatározott szankciókkal büntetendő.

Árutovábbítási engedély

Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet Magyarország területén kívül közúti közlekedési szolgáltatást abban az esetben végezhet, ha a tevékenységi engedélyen felül  rendelkezik az adott tevékenység végzésére jogosító:

 • az 1072/2009/EK rendelet 2. cikke 2. pontja szerinti nemzetközi közúti árutovábbítás esetén árutovábbítási közösségi engedéllyel;
 • a CEMT engedély érvényességi területén díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás esetén a tehergépjárművére kiadott CEMT engedéllyel;
 • az autóbusszal díj ellenében végzett, az 1073/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó és a 2. cikke 1. pontjában megjelölt nemzetközi személyszállítás esetén az 5. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak kivételével
  • személyszállítási közösségi engedéllyel, vagy
  • 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel;
 • az INTERBUS megállapodás alkalmazási területén autóbusszal végzett különjárati személyszállítás esetén az autóbuszra kiadott INTERBUS engedéllyel;
 • kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alkalmazási területén végzett közúti közlekedési szolgáltatás esetén a járműre az adott egyezmény alapján kiadott engedéllyel.

Ez utóbbi engedélyeket, az áruszállítási engedélyeket az NKH KGH JF adja ki. 

Díjak

A nemzetközi közúti áruszállítás egyes engedélyeinek díját, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet tartalmazza.

Osztrák üresjárati taxi-engedély

Az Osztrák Köztársaság területén, díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatás keretében személygépkocsival történő személyszállítás végzéséhez Ausztriából hoznak utast, ausztriai címre a megrendelőért üresen állnak ki Magyarországról, az utasokat Magyarországra az üres belépéshez - külön osztrák üresjárati taxi-engedély szükséges.

A sárga alapszínű hatósági jelzésű személy taxival, illetve személygépkocsis személyszállításra engedélyezett sárga alapszínű hatósági jelzésű személygépkocsikkal, csak osztrák üresjárati taxi-engedély birtokában lehet a fuvarfeladatot teljesíteni.

Az Osztrák Köztársaság által rendelkezésre bocsátott osztrák taxis engedélyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság megbízásából a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségénél (FUVOSZ) -nál lehet átvenni.

Közlekedési korlátozás

A 2008. augusztus 03-án hatályba lépett, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2014. december 15-től ismételten módosult. A módosítás érintette az automatikus mentesüléseket és az engedély iránti kérelmeket is.

Az egyes konkrét szállításra illetve közlekedésre vonatkozó előírások csak a rendelet egészének figyelmes tanulmányozásával állapíthatóak meg.

 

Mely járművekre terjed ki a korlátozás?

A rendelet hatálya minden olyan magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), kiterjed, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

 

Mikor érvényes a korlátozás?

A rendelet hatálya alá tartozó tehergépkocsival az ország közútjain

 • július 1-jétől augusztus 31-éig

szombaton amennyiben az nem munkanap 15 órától vasárnap 22 óráig,

munkaszüneti napokon a megelőző nap 22 órától a munkaszüneti nap 22 óráig,

 • szeptember 1-jétől június 30-áig a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig közlekedni

 

Ha a munkaszüneti nap, július 1 - augusztus 31. között, szombat vagy vasárnap előtti, vagy az szeptember 1 - június 30. között, vasárnap előtti napra esik, a forgalomkorlátozást a korlátozott időszak első nap 8 órától az utolsó nap 22 óráig időben folyamatosan, megszakítás nélkül kell alkalmazni.

Mely szállításokra nem vonatkozik a korlátozás?

I.

Nem szükséges engedély illetve a korlátozás nem vonatkozik az alábbi szállítások esetében:

1. a Magyar Honvédség, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a vámhatóság szervezete, valamint a közlekedési hatóság által üzemben tartott vagy igénybe vett,

2. a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelőzést, valamint segítségnyújtást végző,

3. a műszaki, baleseti és rakománymentést végző,

4. a kommunális feladatot ellátó, ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt,

5. a kizárólag friss virágrakományt vagy élő növényekből álló rakományt szállító,

6. a termény betakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezőgazdasági munkagép vagy lassú jármű áttelepítéséhez használt,

7. az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást, valamint friss, nyers, nem fagyasztott, nem szárított, nem feldolgozott zöldséget és gyümölcsöt, gabonát szállító,

8. a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt, ideértve a rádió, televízió és a külső filmfelvételekkel összefüggő szállításokat is,

9. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a miniszteri rendelet szerinti gyakorlati oktatás vagy vizsgáztatás során használt, és

10. az 1-7. pontban meghatározott szállítási cél érdekében - a fel- és lerakóhely között, továbbá azok és a telephely viszonylatában - üresen közlekedő,

továbbá

11. a november 4-e és március 1-je közötti időszakban a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsira.

II.

Fentieken túl, a 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a 3. mellékletben meghatározott útvonalak kivételével nem vonatkozik:

1. az Európai Közösség és Magyarország közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező törvényben meghatározott kombinált áruszállítást

    a) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, vagy felrakóhely között vagy

    b) a határátkelőhelyhez legközelebb lévő átrakó állomás és határátkelőhely között végző,

2. a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján humanitárius jellegűként kezelt küldemények szállítását végző legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

3. a postai tevékenység keretei között, levelek, csomagok és újságok szállítását végző,

4. a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony vagy gáznemű üzemanyagok, tüzelőanyagok és gyógyászati célú gázok szállítását végző, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

5. az út-, vasút- vagy közműépítéshez, közérdekű beruházásokhoz, továbbá ezek fenntartásához, javításához vagy tisztításához használt, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

6. az államhatár és a közlekedési hatóság által erre a célra kijelölt legközelebbi parkoló között közlekedő,

7. az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az első lerakóhelyig - a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakban - közlekedő,

8. a lakossági költöztetéshez használt legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

9. a vasúti-, hajóállomási és repülőtéri el- és felfuvarozást vagy legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, sajátszámlás szállítást (a feladó vagy fogadó cég telephelyétől legközelebb eső állomás viszonylatában) végző, a korlátozás ideje alatt érkező, illetőleg továbbításra kerülő árut szállító,

10. a vontatmány nélkül közlekedő, 7,5 tonnát meg nem haladó saját tömegű nyerges vontató kialakítású, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

11. a közút kezelője által a meghatározott össztömeget vagy tengelyterhelést vagy méretet meghaladó járművek közlekedésére kiadott hozzájárulás alapján közlekedő, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, és

12. az 1-2., 4-5., 8-9., és a 11. pontban meghatározott szállítási cél érdekében - a fel- és lerakóhely között, továbbá azok és a telephely viszonylatában - üresen közlekedő tehergépkocsira. 

 

Automatikus mentesülés esetén, a tehergépkocsi vezetője menetokmányként köteles magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni:

1) a felmentés okát tartalmazó iratot (olyan okmány, amely a felsorolt kedvezmények egyikének meglétét igazolja), és

2) e tájékoztató II. része 2., 3., 5., 9. vagy 12. pontjában felsorolt szállítás esetén, a rendelet 4. melléklet szerinti tartalommal a megbízó vagy a szállító által kiállított nyilatkozatot.

Tájékoztató a közlekedési tilalom alóli mentesítés iránt benyújtható kérelemhez

Kérelmet, a járművet üzemeltető vállalkozás, vagy a szállítás megrendelője, illetve meghatalmazással rendelkező képviselőjük nyújthat be!

Felmentést az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivataltól abban az esetben lehetséges kérni, amennyiben a szállítás terén az alábbiak mind teljesülnek:

 • más közlekedési eszközzel nem végezhető (bármely közlekedési eszköz),
 • termelési és kereskedelmi ellátó rendszerek folyamatos áruellátásában jelentkező zavarok elhárítását szolgálják,
 • a folyamatos üzemű termelési technológiák alkalmazása során felmerülő zavar elhárítását szolgálják, vagy egyedi jellegű, különleges szervezést igényelnek (nem zavar az, amennyiben a technológia igényei az üzem területén levő tároló helyre való előszállítással kielégíthetőek),
 • a tehergépkocsik forgalmi engedélyének másolata (legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású - a tevékenységet gyakorló által üzemeltetett - tehergépkocsival rendelkeznek),
 • a tiltott útvonalak (R 3. melléklet) igénybevételére, a Nyári korlátozás időszaka alatt nincs szükség.

 

A közlekedési korlátozás alóli felmentési kérelem és mellékletei tartalma:

a) a szállítani kívánt áru megnevezése, tömege, mérete, csomagolásának jellege,

b) a kérelem részletes indokolása, ideértve annak indokolását is, hogy a szállítás miért nem végezhető 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg alatti tehergépkocsival,

c) a szállításhoz szükséges tehergépkocsik számának indokolása,

d) a szállítás tervezett időpontja (csak eseti felmentés esetében),

e) a szállítás tervezett útvonala,

f) a szállító tehergépkocsik üzemben tartójának neve, címe,

g) a szállító tehergépkocsik gyártmánya, felépítmény kialakítása, forgalmi rendszáma,

h) a kérelmező aláírása, bélyegzője,

i) a kért felmentés időbeli hatálya,

j) nyilatkozat arról, hogy július 1 - augusztus 31. között időszakban a 3. mellékletben meghatározott útvonalakat nem veszik igénybe,

k) a tehergépkocsik forgalmi engedélyének másolata,

l) bérlő által benyújtott kérelem esetén a bérleti szerződés másolata,

m) megrendelő által benyújtott kérelem esetén a fuvarozási megrendelés másolata, és

n) engedélyenként (vonó járművenként) az eljárási illeték (2016-ban 3.000 Ft).

 

Fentieken túl, külföldi üzemben tartó (kérelmező) esetén, a kérelmet magyar nyelven, a hivatalos okmányok másolatáról hiteles magyar nyelvű fordítást mellékelve, a képviselet meghatalmazás terén diplomáciai felülhitelesítéssel szükséges benyújtani, továbbá magyar nyelven beszélő, a szállítás körülményeit ismerő kapcsolattartó, megbízott nevét és elérhetőségét is célszerű megadni (részletek a Képviselet-meghatalmazás tájékoztatóban),

Célszerű, valamennyi kért engedély esetében - járművenként csoportosítva - az engedély kitöltéséhez szükséges tételes adatokat is megadni.

Tartós, a következő évre érvényes engedélyek iránti kérelmek beadási határideje december 01. E határidő után eseti egy-egy útra, vagy rövidebb időszakra (pár hónapra) kérhető engedély. A nem tartós, nem éves engedélyek iránt - a feltételek ismételt igazolásával - kérelem az év során többször is benyújtható.

Az eljárás ügyintézési határideje huszonegy nap, amelybe egyebek mellett, az alábbiak sem számítanak bele:

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Fentiek alapján, az engedély kiadása - az új jogszabály hatályba lépését követően - lényegesen nehezebben, csak kivételes esetben lehetséges!

Letölthető anyagok:

Angol nyelvű tájékoztató a közlekedési korlátozásról és a kérelemről.

Képviselet-meghatalmazás.pdf

Közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat.PDF

 

Kérelem a közlekedési tilalom alóli mentesítésre

Kérelmet, a járművet üzemeltető vállalkozás, vagy a szállítás megrendelője, illetve valamelyiküktől meghatalmazással rendelkező képviselő nyújthat be!

Közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat.PDF
Gépjárműves szakterület    |   Hasznos Tudnivalók, Jármű Módszertani Szakterület |   Utolsó frissítés 2014.04.02.
G1-2-1-2-Képviselet-meghatalmazás.pdf
Gépjárműves szakterület    |   Hasznos Tudnivalók, Jármű Módszertani Szakterület |   Utolsó frissítés 2015.04.16.