Műszaki vizsgabiztosok és vizsgáló állomások ellenőrzése


Eljáró hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala 

A műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivataloknak a kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezheti.

A vizsgáló állomások és ezen belül a műszaki vizsgabiztosok tevékenységét a megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala ellenőrzi.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálaton bemutatott jármű vizsgálatát és a vizsgálati eredmények rögzítését követően, a vizsgálati eredmények valódisága ellenőrzésének idejére, de legfeljebb két óra időtartamra, a műszaki vizsgáló állomáson történő visszatartását rendelheti el.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala felfüggeszti a vizsgabiztos tevékenységét, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy:

  • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM vagy a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendeletben foglalt előírásokat megszegte,
  • az adataiban bekövetkezett változások bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.

A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala a következő okokból a Nyilvántartásból való törlést alkalmazta:

  • a rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az első megszegéstől számított – 2 éven belül legalább további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte;
  • a műszaki vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített;

A vizsgáló állomások ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetében az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok a hatósági szerződésben foglalt szankciókat vagy a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokrólszóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott bírságot alkalmazzák.

Az alábbiakban meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti:

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások Bírság összege forintban
A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A" típusú alkalmatlannak minősítendő - jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként 500 000
A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány („Műszaki adatlap") kiadása 200 000

 

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet.A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.