Műszaki vizsgálóállomás létesítése


Engedélyező hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

A közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata, valamint az ennek keretében elvégzett rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat során − a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott feltételek esetén − az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok által engedélyezett tanúsító szervezet (vizsgálóállomás) működik közre a tényállás tisztázásában.

A vizsgálóállomások létesítésének szabályait a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

A vizsgálóállomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok bírálják el.

Az engedély iránti kérelemnek − a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl − tartalmaznia kell:

a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,
b) a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását,
c) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,
d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a megyei (fővárosi) kormányhivatalok eljárásában.

A törvény szövegében említett miniszteri rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, amely tartalmazza a vizsgáló állomásokkal szemben támasztott személyi és tárgyi feltételeket.

Vizsgáló állomási tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amely a következő feltételeknek megfelel:

a) a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást,
b) az időszakos vizsgálatok elvégzéséhez az e rendelet alapján előírt feltételeket biztosítja,
c) a közlekedési hatóság Nyilvántartásában szereplő vizsgabiztost alkalmaz a teljes vizsgáztatási időszakban

A hatósági szerződés megkötésének feltételei

Hatósági szerződést a kérelmező székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet előírásai szerint tevékenykedőgépjárműfenntartó szervezet kérelmére kötik meg.
A közreműködői megállapodás megkötéséről az alábbi szempontok figyelembe vételével döntenek a megyei (fővárosi) kormányhivatalok:

 • a gépjárműfenntartó által végzett tevékenységek választéka, a személyi és a dologi feltételek minősége,
 • a végzett gépjárműfenntartó tevékenység minősége, a minőségi reklamációk intézése,
 • a szakirodalom megléte, a dolgozók felkészültsége (szakirányú képesítése), a továbbképzések rendszere,
 • az alkatrészek (új és lecserélt) kezelése,
 • az ügyfélfogadó helyiségek kulturáltsága, tisztasága,
 • a nyitvatartási idő, a járműfenntartói kapacitás,
 • a járművek állagmegóvása, tárolása.

A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek

A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételeket a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza.

A vizsgáló állomásokon a járművek műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztosok végzik.

A műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala annak engedélyezi, aki

a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
b) az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását megelőzően legalább két év szakirányú szakmai gyakorlattal, és
c) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel, és
d) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, valamint
e) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot és az azt követő rendszeres továbbképzéseket eredményesen elvégezte.

A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, aki kötelezettségeit − az első megszegéstől számított − 2 éven belül legalább további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte, a műszaki vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített és emiatt a Nemzeti Közlekedési HatóságKözúti Gépjármű-közlekedési Hivatala a Nyilvántartásból való törlést alkalmazta. Az engedély csak az ismételten elvégzett vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:

a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét,
e) állampolgárságát,
f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,
g) vezetői engedély számát,
h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,
i) jelenlegi beosztását (munkakörét),
j) munkáltatójának megnevezését és címét.
A kérelemhez mellékelni kell:
a) előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
b) a szakirányú szakmai gyakorlati időről kiállított munkáltatói igazolást,
c) a számítógépes alapismeret megszerzéséről szóló nyilatkozatot.

 

A vizsgáló állomás kialakításának feltételei

A vizsgáló állomás azon a gépjárműfenntartó telephelyen alakítható ki, amely rendelkezik az adott tevékenységre vonatkozó, bejelentett telephellyel, teljesíti az egyéb hatósági előírásokat (munkaügyi, egészségbiztonsági, környezetvédelmi, stb.).

Milyen eszközökkel kell rendelkezni a vizsgálatok elvégzéséhez?

A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat eszközei (a vizsgált járműkategória függvényében)a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének 1.2. pontja tartalmazza:

 • vizsgálóakna: 
  • gépi működtetésű aknaperem-emelővel,
  • kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és
  • a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).
 • görgős fékerőmérő berendezés (a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell)
 • mérő-adatgyűjtő berendezés a jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel legyen ellátva, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással
 • fényszóró ellenőrző készülék
 • gázelemző műszer (a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell)
 • füstölésmérő berendezés (a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell)
 • fordulatszámmérő
 • zajmérő berendezés
 • lengéscsillapító vizsgáló próbapad (a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell)
 • pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék
 • pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszer
 • etalon gömbfej
 • tolómérő
 • mélységmérő
 • fénymérő
 • a vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök: 
  • mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és zseblámpa)nagyító, kézitükör, tolómérő, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy
  • gumiabroncs légnyomását ellenőrző, töltő műszer
  • mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács
  • UV-lámpa
  • kézi gázszivárgás-ellenőrző
 • menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés
 • telephelyenként különböző publikus internet felől fix IP cím
 • internet böngésző program (Firefox, vagy Internet Explorer)
 • Windows, vagy azzal egyenértékű rendszerek,
 • Acrobat Reader
 • Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas legalább 1 GB RAM, 100GB HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD-olvasó, DVD-író, Operációs rendszer és környezete:Windows XP prof HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17" TFT -1280*1024) 600 DPI lézernyomtató, 1200DPIscanner, billentyűzet pufferes vonalkód olvasó, digitális fényképezőgép, vizsgasori fékpad szoftver által vezérelt digitális kép (640*480 jpeg) készítésére alkalmas eszköz


A megyei (fővárosi) kormányhivatalok a szerződés megkötése előtt helyszíni ellenőrzést tartanak, aminek keretében vizsgálják, hogy a vállalkozás valóban rendelkezik-e a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Amennyiben az ellenőrzés a vállalkozást megfelelőnek minősíti, a megyei (fővárosi) kormányhivatalok a szerződést a vállalkozással megkötik.

Kapcsolódó jogszabályok

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, és a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet.