Járműátalakítás


Engedélyező hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

A jármű átalakítása a már forgalomba helyezett (magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott) jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje.

 

Mi nem minősül átalakításnak?
 • olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírja vagy megengedi;
 • a motor azonos típusú motorra történő cseréje;
 • a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;
 • a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;
 • szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;
 • a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;
 • a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletbenfoglalt követelményeknek;
 • a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a megyei (fővárosi) kormányhivatalok alkalmazási engedélyt adnak, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít;
 • a járműbe a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő rendszer („részecskeszűrő") utólagos beépítése, amennyiben arra a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalaa közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja.

 

A már forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija átalakításához szükséges előzetes engedélyt az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivataloktól kell a jármű tulajdonosának kérnie. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt. Az engedélyben a megyei (fővárosi) kormányhivatalok feltételeket határozhatnak meg. Az előírt feltételek teljesítését - az engedélyben meghatározott esetekben - az előzetes engedélyt kiadó szerv az engedély záradékolásával igazolja. Jármű átalakításához új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók fel. Ezen alkatrészekre - a gyári új alkatrészek kivételével - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az átalakítás során a jármű fajtája csak abban az esetben változtatható meg, ha
 • - különleges indokolt esetben - speciális rendeltetésű tehergépkocsi keletkezik,
 • 3500 kilogrammot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi átalakítása során lakó-felépítményű gépkocsi keletkezik,
 • az átalakítás során keletkező járműfajta az átalakításra kerülő típus gyári változataként is létezik; motorkerékpár segéd-motorkerékpárrá ebben az esetben sem alakítható át,
 • 65 kW (88,4 LE) motorteljesítményt és 6000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó mezőgazdasági vontató átalakítása során lassújármű keletkezik,
 • az N1 kategóriába tartozó tehergépkocsi átalakítása során olyan személygépkocsi keletkezik, amely teljesíti az M1 kategóriára vonatkozóan a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben előírt további műszaki feltételeket. E rendelkezés nem érinti a külön jogszabályban előírt egyéb feltételek teljesítésének kötelezettségét,
 • autóbusz átalakítását követően trolibusz keletkezik.

 

Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott, valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.

Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a megyei (fővárosi) kormányhivatalok által üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra adott engedély, illetőleg, ha a megyei (fővárosi) kormányhivatalok az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni. A vizsgálat során az átalakítási engedélyben foglaltakat, valamint az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX.törvény szerinti kategóriába sorolás, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolásának adatait a „Műszaki adatlap"-on rögzíteni kell.

Amennyiben a nem sorozatszerűen átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást - a megyei (fővárosi) kormányhivatalok által kiadott „Műszaki adatlap" alapján - az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda)a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe bevezeti.

Tehát egy járművet át lehet alakítani, amennyiben arra az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok engedélyt adtak és az átalakítás tényét a megyei (fővárosi) kormányhivatalok vizsgáló állomásán történt időszakos műszaki vizsgálat eredményeként a forgalmi engedélyben rögzítik. Természetesen ezek a követelmények csak a közúti forgalomban résztvevő, regisztrált, vagyis forgalmi rendszámmal rendelkező járművekre vonatkoznak. Fontos, hogy az átalakításra felhasznált alkatrészek, részegységek az adott járműhöz való jóváhagyással rendelkezzenek.  Ennek a követelménynek a közlekedésbiztonság szempontjából van jelentősége. Ilyen részek a fék, kormány, kerekek, ülések, biztonsági övek és bekötési pontjaik, a levegőszűrő, a kipufogó rendszer és még lehetne sorolni. Röviden, minden olyan részegység, tulajdonság, amire jóváhagyási illetve minősítési kötelezettséget ír elő a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

Amennyiben az időszakos vizsgálaton megállapítják, hogy a jármű engedély nélkül került átalakításra, úgy a jármű a vizsgán „megbukik", a műszaki érvényesség nem kerül meghosszabbításra, a járműveta visszaalakítás után, vagy az átalakítási engedélyeztetési eljárás után ismételten vizsgára kell állítani. Amennyiben a közúton találnak ellenőreink engedély nélkül átalakított járművet, akkor a műszaki érvényességet jelző matricát a rendszámról eltávolítják, a forgalmi engedélyben a műszaki dátumát érvénytelenítik, és a járművet berendelik műszaki vizsgálatra.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény.