Panasztétel, igényérvényesítés


  1. Járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén

 

Járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén a jogszabályban foglalt jogok sérelme okán felmerülő panaszügyeket mindenekelőtt a légitársasággal kell megkísérelni közvetlenül rendezni.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagyis a légitársaság a panasz benyújtását követő 6 héten belül nem válaszol, vagy az utas a légitársaság válaszával nem elégedett az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről alapján a légi utasok panaszainak elbírálására főszabály szerint az induló állam hatósága rendelkezik hatáskörrel. Az induló állam az, ahol a járattörlés, a késés vagy a visszautasított beszállás bekövetkezett.

Amennyiben az induló állam Magyarország, a panaszkezelésért felelős hatóság a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (nfh@nfh.hu; 1088 Budapest, József krt. 6.).

Abban az esetben azonban, ha az induló állam az EU-n kívül található, akkor vagy az átszállás (ha van ilyen), vagy az érkezés helye szerinti uniós állam hatósága jár el az ügyben.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok elérhetősége az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

 

Az alapul szolgáló panaszokat tehát további intézkedés végett a fent megjelölt Hatósághoz lehet benyújtani a gyorsabb ügyintézés érdekében az EU panaszbejelentő formanyomtatvány és az utazási dokumentumok másolatának csatolása mellett. A közös panasznyomtatvány angol, illetve magyar nyelven az alábbi címről tölthető le:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_en.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_hu.pdf

 

Ha a fenti eljárás azt állapítja meg, hogy fennáll a légitársaság kártérítési kötelezettsége, azonban az nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, végső soron polgári peres úton lehet kikényszeríteni a jogosan járó kártalanítási összeget az utas választása szerint azon tagállami bíróság előtt, amelynek területén az indulási vagy az érkezési hely található.

 

Ha pedig az elszenvedett kellemetlenségek miatt egyéb jogos igények is fennállnak a társaságok irányába, azt rendszerint polgári peres úton a hatályos jogszabályok és légitársaságok üzletszabályzata alapján lehet érvényesíteni.

 

 

  1. Poggyásszal kapcsolatos panaszok esetén

 

A poggyászok megsemmisüléséből, elvesztéséből, megrongálódásából vagy késedelméből eredő károkért alapvetően a fuvarozó felelős.

Az ilyen károk kapcsán keletkező igényeket az átvételre jogosult személynek a kár észlelését követően haladéktalanul, de ellenőrzött poggyász esetében legkésőbb az átvételtől számított 7 napon belül kell benyújtania a fuvarozónál.

Késedelem esetében az óvást legkésőbb a poggyász vagy az áru neki való kiszolgáltatása napjától számított 21 napon belül kell benyújtani.

Minden óvást írásban, a fent említett határidőn belül kell benyújtani ahhoz a légitársasághoz, amellyel a szerződést kötöttük, illetve, amennyiben a kettő különbözik, ahhoz a légitársasághoz, amely ténylegesen működteti a járatot. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, kereset nem indítható a fuvarozó ellen, kivéve azt az esetet, ha a fuvarozó csalást követett el.

Egyebek mellett a fent megjelölt károk kapcsán keletkező kártérítési igényeket a Montreáli Egyezmény rendelkezéseivel összhangban az illetékes bíróság előtt lehet keresettel érvényesíteni legkésőbb a célállomásra való érkezéstől számított 2 éven belül, illetve attól a naptól számított 2 éven belül, amikor a járatnak meg kellett volna érkeznie, vagy amelyen a fuvarozás megszakadt.

 

Ha a poggyászát hiányos tartalommal kapja vissza, a 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (1675 Budapest, Pf.: 10.), amennyiben a feladott poggyászok ellenőrzésének szakmai felügyeletét a rendőrség látja el.

 

Ha pedig poggyászával kapcsolatban a fenti körbe nem tartozó, a légitársaság Üzletszabályzatának megsértéséből eredő kárigénye keletkezik, a vonatkozó panaszokat az adott légitársaság felügyeleti szerve bírálja el. Magyarországon a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében a felügyelete alá tartozó légitársaságok Üzletszabályzata teljesítésének ellenőrzésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala rendelkezik hatáskörrel.

 

  1. Csökkent mozgásképességű utasok panaszai esetén

 

A csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek jogaik sérelme esetén első körben a repülőtér-üzemeltetőjéhez, illetve a légitársasághoz fordulhatnak panaszukkal. Ha azonban az utas nem elégedett a kapott válasszal, panaszt tehet az illetékes nemzeti hatóságnál, amelynek feladata annak biztosítása, hogy a fuvarozók minden utassal az őket megillető jogokkal összhangban bánjanak. Az illetékes hatóságok jegyzéke az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Magyarországon a légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait az Egyenlő Bánásmód Hatóság látja el az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 33. § (4) bekezdése alapján.