Légi jármű lajstromba vétel


Magyar polgári légi jármű akkor vehet részt a légi közlekedésben, ha a Légügyi Hivatal lajstromba vette. Ez alól kivételt képeznek az ún. lajstromozásra nem kötelezett légi járművek, melyek definícióját lásd lentebb.

A lajstrom közhiteles nyilvántartásként igazolja a légi járműnek a légi alkalmassági jellemzőivel, tulajdonosi hátterével és egyéb jogi követelésekkel kapcsolatos adatait.

Jogszabályi háttér

 

Felség- és lajstromjel

Magyar lajstromban lévő légi járműnek az egyértelmű azonosítás érdekében rendelkeznie kell a piros-fehér-zöld színjelzésből és a HA betűcsoportból álló felségjellel és a lajstromjellel, amely a HA betűcsoportot követő, attól kötőjellel elválasztott három vagy négy számjegyből, vagy három, ritkán négy betűből áll attól függően, hogy a légi jármű melyik kategóriába tartozik.

A lajstromban lévő légi jármű tulajdonosának kötelezettségei

 • A tulajdonjog kezdetétől számított 30 napon belül kérelmezni kell a légi jármű lajstromba vételét.
 • A lajstromozási bizonyítványt és a légi alkalmassági bizonyítványt minden repülés során a fedélzeten kell tartani és hatósági ellenőrzés esetén be kell azt mutatni
 • A lajstromozási bizonyítvány elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén azt 3 munkanapon belül be kell jelenteni, és egyidejűleg kérni kell a bizonyítvány pótlását.
 • A lajstromozási bizonyítvány adatainak megváltozása esetén 15 napon belül kérelmezni kell a bizonyítvány módosítását.

Lajstromba vételi eljárás

Előzetes lajstromjel kijelölés esetén

Abban az esetben, ha egy másik állam lajstromába felvett légi jármű kerül magyar lajstromba (használt légi jármű importja), a lajstromba vétel előtt előzetes lajstromjel kijelölése szükséges / lehetséges.

Kérelem

NKH LH LDO 001 ELOZETES LAJSTROM KIJELOLES REV.03 (2016.04.11.).PDF
Előzetes lajstrom kijelölés kérelme (NKH_LH_LDO_001)

A Légügyi Hivatal határozatban jelöli ki az előzetes lajstromjelet (és ha a kérelmező igényelte, a fedélzeti vészrádió /ELT/ és válaszjeladó /S-módú transzponder/ kódot), amelyet 6 hónapig, indokolt esetben 1 évig tart fenn.

Végleges lajstromba vétel esetén

A légi jármű lajstromba vételére irányuló kérelmet a légi jármű tulajdonjogának kezdetétől vagy a lajstromba bejegyzés alapjául szolgáló bírósági vagy hatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Kérelem

A lajstromozási bizonyítványban szereplő adatok megváltozása

A lajstromban lévő légi jármű lajstromozási bizonyítványában szereplő bármely adat megváltozása esetén 15 napon belül kérelmezni kell a bizonyítvány módosítását és új bizonyítvány kiadását.

Kérelem

Légi jármű törlése a lajstromból

A légi jármű nem törölhető a lajstromból mindaddig, amíg a légi járműre bejegyzett jelzálogjog és/vagy egyéb követelés jogosultjának kiegyenlítetlen követelése áll fenn, kivéve, ha a jogosult a légi jármű lajstromból való törléséhez hozzájárult.

Milyen esetekben törölhető a légi jármű a lajstromból?

A légi jármű lajstromból törlése történhet kérelemre az alábbi esetekben:

 • a tulajdonos erre irányuló kérelmének benyújtása,
 • a légi jármű üzemben tartása végleg megszűnt.

A Légügyi Hivatal a légi járművet hivatalból törli a lajstromból, ha:

 • a légi jármű üzemeltetésre végleg alkalmatlanná vált,
 • a légi jármű megsemmisült,
 • a légi járművet állandóan külföldön tartják üzemben és nem lehetséges a Légügyi Hivatal szakmai felügyelete,
 • a légi jármű több mint 5 éve nincs légi alkalmas állapotban.

Kérelem

Jelzálogjog és egyéb jog bejegyzése, módosítása, törlése

Lajstromban lévő légi járműre jelzálogjogot és egyéb követeléseket lehet bejegyezni. Ez történhet a légi jármű egészére, vagy közös tulajdonú légi jármű esetén a tulajdonostársat megillető eszmei hányadára a 11/2001. (IX..1.) IM rendelet szerint. A már bejegyzett jog módosítható, törölhető.

Kérelem

A lajstromozásra nem kötelezett légi járművek

A lajstromozásra nem kötelezett légi járműveket az 1995. évi XCVII. törvény 12. § (1) bekezdés határozza meg:

 • jogszabályban légi járműnek minősített repülőmodell,
 • ejtőernyő (kivéve pilóta mentőernyő, mert az légi jármű komponensnek tekinthető),
 • személyzet által vezetett egyéb repülő eszköz.

A lajstromozásra nem kötelezett légijárművek kivétel nélkül nemzeti hatáskörben, a 21/2015 (V.4) NFM rendeletben kerülnek szabályozásra. A jogszabályokat, szakmai anyagokat és a kialakult gyakorlatot tekintve a Légügyi Hivatal a következő légijárműveket tekinti lajstromozásra nem kötelezett légi járműnek: 

 • ejtőernyő (kivéve a légijárműbe épített ejtőernyős mentőrendszert, mert az légijármű komponensnek tekinthető)
 • repülőgépek, motoros vitorlázó repülők, motoros siklórepülők és motoros siklóernyők legfeljebb két üléssel, amelyek legnagyobb felszálló tömege (MTOM) nem több mint a következő:
  • 300 kg szárazföldi, együléses légijármű esetében; vagy
  • 450 kg szárazföldi, kétüléses légijármű esetében; vagy
  • 330 kg kétéltű vagy úszótestes, együléses légijármű esetében; vagy
  • 495 kg kétéltű vagy úszótestes, kétüléses légijármű esetében, feltéve hogy amennyiben úszótestes repülőgépként és szárazföldi repülőgépként is üzemel, adott esetben mindkét MTOM-határ alá tartozik;
  • 472,5 kg szárazföldi, törzsre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező kétüléses légijármű esetében; vagy
  • 315 kg szárazföldi, törzsre szerelt ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező együléses légijármű esetében;
 • és repülőgépek, amelyeknél az átesési sebesség vagy a minimális állandó repülési sebesség leszálláskor nem haladja meg a 35 csomós kalibrált repülési sebességet (CAS);
 • az együléses, legfeljebb 80 kg, vagy kétüléses, legfeljebb 100 kg üres tömegű vitorlázórepülők, siklórepülők, siklóernyők beleértve a lábbal indítottakat is;
 • bármely más típusú légijármű, melynek legnagyobb üres tömege üzemanyaggal együtt legfeljebb 70 kg.