Típusalkalmassági vizsgálat


A légijármű csak abban az esetben tartható üzemben, ha olyan típushoz tartozik, amelyre a Hatóság az elvégzett típusalkalmassági vizsgálat alapján típusalkalmassági bizonyítványt adott ki.

A típusalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a légijármű építése megfelel-e a nemzetközi előírásoknak, határozatoknak, továbbá a repülésbiztonsági követelményeknek.

A Hatóság a külföldön gyártott légijármű típusvizsgálata során elfogadja a gyártó állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a típus a vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelel, és biztonságos repülésre alkalmas.

Típusalkalmassági vizsgálat lefolytatása szükséges minden új – az eddig üzemben nem tartott – típusú légijármű hazai beszerzése esetén, illetve jelentősen módosított légijárműtípus első alkalmazása előtt.

Jelentős módosulásnak minősül mindazon fejlesztési, átalakítási munka, valamint szervezési és elvi módosítás, amely a típusalkalmassági bizonyítványban meghatározott felhasználási kör, repülési tulajdonság, szerkezet, üzemidő és az üzemben tartási rendszer megváltozását eredményezi.

Az eljárás menete

A típusalkalmasság megállapítására vonatkozó hatósági eljárás a légijármű gyártója, annak megbízottja vagy a fenntartó kérelmére indul. A típusalkalmassági vizsgálat kezdeményezésekor a kérelmező a gyártó ország légiközlekedési hatósága által kiállított típusalkalmassági bizonyítványt bemutatja.

A kérelmező biztosítja a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételeket és eszközöket.

A típusalkalmassági vizsgálati eljárás megkezdhető a típusválasztást követően, a beszerzés előkészítése során.

Ha az adott típusú légijárművet több változatban szerzik be, és a változatok felhasználási célja, teljesítménye, repülési jellemzői eltérőek, a típusalkalmassági vizsgálatot változatonként, külön-külön kell végezni.

A vizsgálat menete

A Hatóság a vizsgálat során a gyártó előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás szempontjai figyelembevételével határozza meg az üzemeltetésre, üzemben tartásra vonatkozó azon feltételeket, amelyeken belül a légijármű biztonságosan üzemeltethető, üzemben tartható.

A Hatóság a gyártó előírásaitól eltérő korlátozást a repülésbiztonság követelményeire tekintettel állapíthat meg.

A Hatóság a típusalkalmassági vizsgálat során – a gyártóval egyeztetve – megállapítja azoknak a gyári vagy üzemi vizsgálatoknak a körét és a tartalmát, amelyeket részben vagy egészben vizsgálata alapjául elfogad, és amelyek az alkalmassági bizonyítvány kiadására, illetve megtagadására irányuló döntéshez szükségesek, így különösen:

 • az anyagvizsgálatot,
 • a fárasztási, szilárdsági és merevségi vizsgálatot,
 • a tömeg- és tömegközéppont mérést,
 • a gyári ellenőrző repülést.

A Hatóság elfogadhatja a gyári ellenőrzés, kísérlet hivatalos jegyzőkönyvét is.

A bizottság a típusalkalmassági vizsgálat lezárása után vizsgálati jelentést készít, amely tartalmazza

 • a légijármű leírását;
 • a vizsgálati programnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok és próbák eredményeit, a vizsgálat esetleges elhagyásának okait;
 • a légialkalmassági vizsgálatkor végrehajtandó ellenőrzések felsorolását;
 • az üzembe állításra, kiszolgálásra, javításra, az üzemidők vezetésére vonatkozó követelményeket;
 • a jóváhagyott műszaki okmányok jegyzékét;
 • a típusalkalmasság, légialkalmasság kiadására vagy elutasítására vonatkozó javaslatot.
Mikor nincs szükség típusalkalmassági vizsgálatra?

A típusalkalmassági vizsgálat nem szükséges, ha a légijárművet korábban megvizsgált és elfogadott építési előírások alapján gyártották, és az erre vonatkozó igazolásokat a kérelmező bemutatta.

A Hatóság típusalkalmassági vizsgálatot nem végez, ha az adott típusú légijárművet a légiközlekedési hatóság engedélyével a Magyarországon rendszeresen üzemeltetik, és a kérelmező azt megfelelő bizonylatokkal igazolja.

Típusalkalmassági bizonyítvány

A Hatóság a típusvizsgálat lefolytatását követően az alkalmasnak minősített légijármű típusra „Típusalkalmassági bizonyítvány"-t ad ki a következő adattartalommal:

 • a légijármű típusa,
 • a légijármű rendeltetése,
 • a légijármű gyártója,
 • arra való utalás, hogy a légijárműre vonatkozó műszaki adatokat a bizonyítványhoz csatolt „Műszaki és teljesítményadatok" leírás tartalmazza,
 • a légijárműre vonatkozó, érvényesnek elismert dokumentációk felsorolása.

A típusalkalmassági bizonyítvány az első légialkalmassági bizonyítvánnyal együtt is kiadható.

A típusalkalmassági bizonyítvány visszavonásig hatályos.

Milyen esetben vonhatja vissza a Hatóság a típusalkalmassági bizonyítványt?

A Hatóság a típusalkalmassági bizonyítványt visszavonja

 • a légijármű típus utolsó egyedi példányának nyilvántartásból való törlésekor,
 • a légijármű típus jelentős módosítása esetén,
 • ha a légijármű a biztonságos üzemeltetésre alkalmatlannak bizonyul.

A típusalkalmassági bizonyítványnak része az ahhoz csatolt melléklet, amely tartalmazza a légijármű technikai jellemzőit, üzemeltetési korlátozását, teljesítményadatait, a légiüzemeltetési és kiszolgálási utasítás jegyzékét.

A típusalkalmassági bizonyítvány eredeti példányát a Hatóság őrzi, annak egy-egy másolati példányát a gyártó, illetve a fenntartó részére kiadja.

A Hatóság a típusalkalmassági bizonyítvány kiadásáról szóló határozatot a Honvédelmi Közlönyben teszi közzé.

A típusalkalmassági vizsgálat során készített iratokat, továbbá a típusalkalmassági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos valamennyi okmányt, a légijármű típus utolsó egyedi példányának nyilvántartásból való törlését követő öt évig kell megőrizni.

Jogszabályi vonatkozás

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról