Vasúti pálya engedélyezése

6 cikk

Bejelentési eljárás vasúti pálya esetében

A bejelentés megtétele Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. Mely tevékenységek megkezdését kell bejelenteni a tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére is? munkagépek tárolása, anyagtároló területek megközelítése céljából két évnél rövidebb időtartamra ideiglenes céllal létesülő vágányok, építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli esemén...

Eltérési engedélyezési eljárás

Mikor van szükség eltérési engedélyezésre? Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és műszaki tervektől való eltéréshez a vasúti közlekedési hatóság engedélye szükséges, ha az eltérés a vasúti pálya helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését érinti, a vasúti pálya építési engedélyben meghatározott geometriai jellemzőit megváltoztatja, az alkalmazott berendezéseket megváltoztatja. Nem minősül az építési engedélytől eltérő megoldásnak, ha az eltérés az alkalmazandó szabványokban,...

Vasúti pálya használatbavételi engedélyezés

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom biztonsá...

Vasúti pálya megszüntetési eljárás

A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. Mit kell mellékelni a megszüntetési eljárás iránti kérelemhez? tervezői nyilatkozat a hatósági előírások megtartásáról és a tervezői jogosultságról; amennyiben a bontás engedélyese és az üzemeltető nem azonos, a tervdokumentáció üzemeltetői záradéka és szöveges hozzájárulás; amennyiben a bontás a meglévő vasú...

Vasúti pálya építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrendezési vá...

Üzemszünet engedélyezési eljárás

A vasúti építmény üzemszünet engedélyezésére irányuló kérelem nyújtható be az használatbavételi engedéllyel rendelkező vasúti építményre. Mit kell tartalmaznia az üzemszünet engedélyezés iránti kérelemnek? A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia a Ket. szerint: az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, Továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. Ezen fe...