Villamos felsővezeték engedélyezése

6 cikk

Bejelentési eljárás vasúti pálya tartozékai esetében

A bejelentés megtétele Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. Mely tevékenységek megkezdését kell bejelenteni a tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére is? vasúti hidak, alagutak, támfalak esetében: 5 m vagy annál kisebb szabadnyílású állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése, 5-10 m közötti szabadnyílású, típusterv szerinti kialakítás...

Eltérési engedélyezési eljárás

Mikor van szükség eltérési engedélyezésre? Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és műszaki tervektől való eltéréshez a vasúti közlekedési hatóság engedélye szükséges, ha az eltérés a vasúti pálya helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését érinti, a vasúti pálya építési engedélyben meghatározott geometriai jellemzőit megváltoztatja, az alkalmazott berendezéseket megváltoztatja. Nem minősül az építési engedélytől eltérő megoldásnak, ha az eltérés az alkalmazandó szabványokban,...

Vasúti pálya tartozékai építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrendezési vá...

Vasúti pálya tartozékainak használatbavételi engedélyezése

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom biztonsá...

Vasúti pálya tartozékainak megszüntetési eljárása

A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. Pályatartozékokra és a vasúti pályával összefüggő vagy kapcsolatos helyhez kötött létesítményekre csak akkor kell külön bontási terv, ha azok a vasúti pálya megszüntetésével nem kerülnek teljesen elbontásra, vagy ha csak azok megszüntetése az engedélykérelem tárgya. Mit kell mellékelni a megszüntetési eljárás...

Üzemszünet engedélyezési eljárás

A vasúti építmény üzemszünet engedélyezésére irányuló kérelem nyújtható be az használatbavételi engedéllyel rendelkező vasúti építményre. Mit kell tartalmaznia az üzemszünet engedélyezés iránti kérelemnek? A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia a Ket. szerint: az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, Továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. Ezen fe...