Karbantartásért felelős szervezeti tevékenységek tanúsítása


Jogszabályi vonatkozás

A Bizottság 445/2011/EU rendelete (2011. május 10.) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról

Karbantartásért felelős szervezet (ECM)

Az üzembehelyezés vagy a hálózaton való használat előtt valamennyi járműnek rendelkeznie kell egy karbantartásért felelős szervezettel, amelyet a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban nyilvántartásba kell venni.

A karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a vasúti jármű gyártója, a vasúti jármű üzembentartója vagy az üzembentartó által megbízott szervezet lehet.

A karbantartásért felelős szervezet karbantartási rendszere révén biztosítja, hogy az általa karbantartott járművek biztonságos üzemi állapotban legyenek. Ennek érdekében biztosítja, hogy a járművek karbantartása az alábbiakkal összhangban történjen:

  • az egyes járművek karbantartását igazoló dokumentumok;
  • a jogszabályok.

A karbantartást a karbantartásért felelős szervezet saját maga, vagy a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezéséről szóló jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő alvállalkozóként igénybe vett karbantartó műhelyek segítségével végzi.

Ha a karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a hatóság ellenőrzi a karbantartási rendszerét és elfogadja a vasúti társaság ezzel kiegészített vasútbiztonsági tanúsítványát. Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet nem vasúti társaság, a karbantartási rendszerét a hatóság kérelemre jóváhagyja.

Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet változik, erről az üzembentartó az Engedélyezett járművek szabványos nyilvántartási űrlapján tájékoztatja a hatóságot a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban szereplő adatok módosításáról. A karbantartásért felelős előző szervezetet a hatóság a nemzeti vasúti járműnyilvántartásból való törlését követően mentesíti a felelősségei alól.

Tanúsító szervek

A karbantartásért felelős szervezeti tanúsítványt bármely, az azt kérelmező karbantartásért felelős szervezet által választott illetékes tanúsító szerv kibocsáthatja.

A karbantartásért felelős szervezetek tanúsításának rendszere

A tanúsítás annak értékelésén alapul, hogy egy adott karbantartásért felelős szervezet képes-e teljesíteni a Bizottság 445/2011/EU rendeletének III. mellék­letében foglalt vonatkozó követelményeket, és következetesen alkalmazza-e azokat. A tanúsításnak felügyeleti rendszert is magában kell foglalnia annak biztosítására, hogy az alkalma­zandó követelményeknek való megfelelés a karbantartásért felelős szervezet tanúsítványának odaítélése után is folyamatos legyen.

A karbantartásért felelős szervezetek a tanúsítást a Karbantartásért felelős szervezeti tanúsítvány iránti kérelem formanyomtatvány használa­tával kérelmezik és rendelkezésre bocsátják a Bizottság 445/2011/EU rendeletének III. mellékletében meghatározott eljárásokhoz előírt igazoló okmányokat. A szer­vezetek haladéktalanul benyújtják a tanúsító szerv által kért összes kiegészítő adatot. A kérelmek értékelése során a tanúsító szervek a rendeletben meghatározott követelményeket és értékelési szempontokat alkalmazzák.

A tanúsító szerv legkésőbb négy hónappal azután meghozza döntését, hogy a tanúsítványt kérelmező karbantar­tásért felelős szervezet minden előírt adatot és kiegészítő adatot benyújtott a tanúsító szervhez. A tanúsító szervnek a karban­tartásért felelős szervezet tanúsítványának odaítélését megelő­zően el kell végeznie a szükséges vizsgálatokat a karbantartásért felelős szervezet telephelyén vagy telephelyein. A tanúsítvány odaítéléséről szóló döntést a karbantartásért felelős szervezettel a Karbantartásért felelős szervezeti tanúsítvány formanyomtatvány használatával közlik.

A karbantartásért felelős szervezeti tanúsítvány érvényes­ségi ideje öt év. A tanúsítvány tulajdonosa haladéktalanul tájé­koztatja a tanúsító szervet a tanúsítvány odaítélésének időpont­jában fennálló körülményekhez képest bekövetkezett jelentős változásokról. A tanúsító szerv ennek alapján határozhat arról, hogy módosítja, megújítja vagy visszavonja a tanúsítványt.

A tanúsító szerv minden döntését részletes indokolással látja el. A tanúsító szerv a döntéséről és annak indokairól érte­síti a karbantartásért felelős szervezetet, a fellebbezési eljárás és határidő, valamint a fellebbezési szerv elérhetőségének megjelö­lésével.

A tanúsító szerv a tanúsított karbantartásért felelős szer­vezetek földrajzi és funkcionális szempontból összes tevékeny­ségét képviselő kijelölt telephelyen, vagy kijelölt telephelyeken legalább évente egyszer vizsgálati tevékenységet végez annak ellenőrzése érdekében, hogy a szervezet továbbra is megfelel-e a rendeletben meghatározott szempontoknak.

Ha a tanúsító szerv úgy véli, hogy a karbantartásért felelős szervezet nem felel meg többé azoknak a követelmé­nyeknek, amelyek alapján megkapta a karbantartásért felelős szervezeti tanúsítványt, az előírások nem teljesítésének mérté­kétől függően fejlesztési tervben állapodik meg a karbantartásért felelős szervezettel, vagy korlátozza a tanúsítvány hatályát, vagy felfüggeszti a tanúsítványt.

 A tanúsítási követelményeknek vagy a fejlesztési tervnek való folyamatos meg nem felelés esetén a tanúsító szerv döntésének indokolásával, a fellebbezési eljárás és a fellebbezési határidő, valamint a fellebbezési szerv elérhetőségének megjelölésével korlátozza a karbantartásért felelős szervezet tanúsítványának hatályát vagy visszavonja azt.

Ha egy vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági engedély iránti kérelmet nyújt be, az általa használt tehervagonokra a következők alkal­mazandók:

amennyiben a tehervagonokat a kérelmező tartja karban, akkor a kérelmezőnek kérelme részeként érvényes karbantar­tásért felelős szervezeti tanúsítványt kell csatolnia (ha rendel­kezésre áll), vagy a biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági engedély iránti kérelme részeként meg kell vizsgálni a karbantartásért felelős szervezeti minőségét;
amennyiben a tehervagonokat nem a kérelmező tartja karban, akkor a kérelmezőnek biztonságirányítási rendszerén keresztül biztosítania kell a tevékenységével kapcsolatos összes kockázat ellenőrzését, beleértve az ilyen vagonok használatát is; ezzel kapcsolatban különösen a rendelet 5. cikkének előírásai alkalmazandók.

A tanúsító szervek és a nemzeti biztonsági hatóságok minden esetben folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytatnak a kettős értékelés elkerülése érdekében.

A kiszervezett karbantartási feladatok tanúsítási rendszere

Ha egy karbantartásért felelős szervezet úgy dönt, hogy a rendelet 4. cikk, (1) bekezdésének b) c) vagy d) pontjában említett egy vagy több feladatot vagy azok részeit kiszervezi, az alvállalko­zónak az e rendelet tanúsítási rendszere alapján, önkéntes módon történő tanúsítása a karbantartásért felelős szervezet számára a III. mellékletben meghatározott, vonatkozó követel­ményeknek való megfelelőség vélelmét vonja maga után, amennyiben az alvállalkozó önkéntes tanúsítása kiterjed ezekre a követelményekre. Ilyen tanúsítás hiányában a karbantartásért felelős szervezetnek a tanúsító szerv felé igazolnia kell, hogy a kiszervezendő feladatok tekintetében megfelel a III. mellékletben meghatározott összes követelménynek.

A kiszervezett karbantartási feladatokra vagy részeikre vonatkozó tanúsítványt a tanúsító szervek adják ki, a rendelet 6. és a 7. cikkben, valamint a 10. cikk (3) bekezdésében szereplő, a kérelmező konkrét esetéhez igazított eljárások alapján. A tanú­sítványok az Unió egész területére érvényesek

A kiszervezett karbantartási feladatokra vagy részeikre vonat­kozó tanúsítvány iránti kérelmek elbírálásakor a tanúsító szervek a rendelet I. mellékletben meghatározott elveket követik.

 

Kapcsolódó dokumentumok