Bejelentési eljárás kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó esetében


A bejelentés megtétele

Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni.

Mely tevékenységek megkezdését kell bejelenteni a tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére is?
 • munkagépek tárolása, anyagtároló területek megközelítése céljából két évnél rövidebb időtartamra ideiglenes céllal létesülő vágányok,
 • építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli események helyreállítására szolgáló vágány építése, az eseményt kiváltó ok megszűnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb a használatbavétel időpontjáig kerülnek megépítésre,
 • vasúti alépítményi szerkezetek kialakítása, cseréje, megerősítése esetén.

Az építési és a bontási bejelentés megtételétől számított egy évig folytatható a bejelentett tevékenység.

Mit kell tartalmaznia a bejelentésnek?
 • a bejelentő nevét, megnevezését,
 • a bejelentő címét, szervezet esetén székhelyét,
 • az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
 • a bejelentés megnevezését,
 • a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását a bejelentéssel érintett építmények számának, típusának és rendeltetésének megjelölésével,
 • a bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, számát és keltét,
 • a vasúti pályahálózat-működtető hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez,
 • az építési és bontási bejelentéshez csatolt tervezői nyilatkozatot, vagy a használatbavételi bejelentéshez csatolt felelős műszaki vezető nyilatkozatot, és
 • az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

A bejelentéshez mellékelni kell a bejelentett építmény hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatait tartalmazó műszaki leírást és a bejelentett építmény helyszínrajzát egy eredeti és egy másolati példányban, valamint tervezői nyilatkozatot.

Mit kell tartalmaznia a tervezői nyilatkozatnak?
 • az építtető nevét, jogi személy megnevezését,
 • a felelős tervező nevét, címét, jogosultsága számát,
 • az építési tevékenység
  • megnevezését,
  • helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, és
  • rövid leírását, jellemzőit.

A felelős műszaki vezetői nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakat tartalmazza.

A bejelentést legkésőbb a tevékenység tervezett megkezdésekor - a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint a területi vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó esetekben a tevékenység tervezett megkezdését legalább tizenöt nappal megelőzően - kell megtenni.

Az építtető 15 napon belül köteles bejelenteni a vasúti közlekedési hatóságnak a bejelentett tevékenység befejezését.

A bejelentés nyilvántartásba vétele

A vasúti közlekedési hatóság a bejelentés megérkezését követő naptól számított tíz napon belül a bejelentésben foglaltakat hivatalból nyilvántartásba veszi, és az erről szóló határozatában - a bejelentés fajtájától függően - tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy:

 • a bejelentés alapján annak megtételétől számított legfeljebb egy évig folytatható építési vagy bontási tevékenység, ezt követően a tevékenység jogszerűen nem folytatható, befejezetlen építési vagy bontási tevékenység esetén a tevékenység folytatásához új bejelentést kell tenni,
 • a bejelentett építési vagy bontási tevékenységtől eltérni csak ismételt bejelentés alapján lehet.

Bejelentés köteles tevékenységek kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó esetében

 • vasúti vágány olyan megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező szerkezeti átalakítása, amely nem jár:
  • a vasúti vágány főbb geometriai jellemzőinek, az irányviszonyok, lejtési viszonyok, vágánykapcsolati geometria,
  • a használatbavételi engedélyben meghatározott sebesség vagy tengelyterhelés,
  • alapvető pályaszerkezeti jellemzők, nyitott pályaszerkezet, burkolt pályaszerkezet, egyedi pályaszerkezet, vagy
  • a vasúti vágányt érő, nem a vasúti forgalomból származó terhelés megváltoztatásával,
 • amennyiben a vágány használatbavételi engedélyében meghatározott sebesség 60 km/h, vagy kisebb, a vágány olyan egyszeri átalakítása, amely a sebesség legfeljebb 20%-os emelésével jár, és nem emelkedik 60 km/h fölé,
 • amennyiben a vágány használatbavételi engedélyében meghatározott sebesség 100 km/h, vagy kisebb, a meglevő vasúti pálya 100 m hossz alatti, legfeljebb kettő év időtartamra épülő kísérleti célú átalakítása,
 • vasúti átjárók, burkolt vágányok átépítése, amennyiben a vasúti pályát keresztező burkolt szakaszok vízszintes irányú geometriai jellemzői nem változnak meg,
 • munkagépek tárolása, anyagtároló területek megközelítése céljából két évnél rövidebb időtartamra ideiglenes céllal létesülő vágányok,
 • építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli események helyreállítására szolgáló vágány építése, az eseményt kiváltó ok megszűnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb a használatbavétel időpontjáig kerülnek megépítésre,
 • vasúti alépítményi szerkezetek kialakítása, cseréje, megerősítése;