Bejelentési eljárás vasúti pálya tartozékai esetében


A bejelentés megtétele

Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni.

Mely tevékenységek megkezdését kell bejelenteni a tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére is?

vasúti hidak, alagutak, támfalak esetében:

 • 5 m vagy annál kisebb szabadnyílású állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése,
 • 5-10 m közötti szabadnyílású, típusterv szerinti kialakítású, állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése,
 • vasúti alagút olyan átalakítása, amely az alagút erőtani szerkezetét nem változtatja meg,
 • tám- és bélésfal, görgetegfogó fal létesítése és bontása, ha idegen tulajdonú területet nem érint.

Az építési és a bontási bejelentés megtételétől számított egy évig folytatható a bejelentett tevékenység.

Mit kell tartalmaznia a bejelentésnek?
 • a bejelentő nevét, megnevezését,
 • a bejelentő címét, szervezet esetén székhelyét,
 • az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
 • a bejelentés 4. melléklet szerinti megnevezését,
 • a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását a bejelentéssel érintett építmények számának, típusának és rendeltetésének megjelölésével,
 • a bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, számát és keltét,
 • a vasúti pályahálózat-működtető hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez,
 • az építési és bontási bejelentéshez csatolt tervezői nyilatkozatot, vagy a használatbavételi bejelentéshez csatolt felelős műszaki vezető nyilatkozatot, és
 • az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

A bejelentéshez mellékelni kell a bejelentett építmény hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatait tartalmazó műszaki leírást és a bejelentett építmény helyszínrajzát egy eredeti és egy másolati példányban, valamint tervezői nyilatkozatot.

Mit kell tartalmaznia a tervezői nyilatkozatnak?
 • az építtető nevét, jogi személy megnevezését,
 • a felelős tervező nevét, címét, jogosultsága számát,
 • az építési tevékenység
  • megnevezését,
  • helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, és
  • rövid leírását, jellemzőit.

A felelős műszaki vezetői nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakat tartalmazza.

A bejelentést legkésőbb a tevékenység tervezett megkezdésekor - a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint a területi vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó esetekben a tevékenység tervezett megkezdését legalább tizenöt nappal megelőzően - kell megtenni.

Az építtető 15 napon belül köteles bejelenteni a vasúti közlekedési hatóságnak a bejelentett tevékenység befejezését.

A bejelentés nyilvántartásba vétele

A vasúti közlekedési hatóság a bejelentés megérkezését követő naptól számított tíz napon belül a bejelentésben foglaltakat hivatalból nyilvántartásba veszi, és az erről szóló határozatában - a bejelentés fajtájától függően - tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy:

 • a bejelentés alapján annak megtételétől számított legfeljebb egy évig folytatható építési vagy bontási tevékenység, ezt követően a tevékenység jogszerűen nem folytatható, befejezetlen építési vagy bontási tevékenység esetén a tevékenység folytatásához új bejelentést kell tenni,
 • a bejelentett építési vagy bontási tevékenységtől eltérni csak ismételt bejelentés alapján lehet.

Bejelentés köteles tevékenységek vasúti pálya tartozékai esetében

vasúti jelző- és biztosítóberendezések esetében
 • vasúti jelzőberendezések létesítése, átalakítása, megszüntetése,
 • olyan biztosító, vagy védelmi berendezések bontása, amelyeknél a védendő vasúti pálya megszűnik, és a biztosító, vagy védelmi berendezés nincs szerkezeti függésben elbontásra nem kerülő berendezéssel,
 • vasúti átjárót fedező sorompó berendezés létesítése, átalakítása és megszüntetése, ha annak működése nincs összefüggésben vasúti biztosító berendezéssel vagy közúti forgalomirányító fényjelző készülékkel,
 • vasúti biztosítóberendezés, vagy folyamatirányító automatika, központi forgalomirányító berendezés olyan, az 1. és 2. mellékletnek megfelelően dokumentált átalakítása, amely a berendezés rendszerét annak teljes hatáskörzetére kiterjedően nem változtatja meg.
 • vasúti pályára telepített járműdiagnosztikai berendezések létesítése, átalakítása és megszüntetése, ha nem kapcsolódnak jelző vagy biztosítóberendezéshez,
 • korlátozott szolgáltatási szintű forgalom lebonyolítására, vagy építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli események helyreállítása érdekében biztosítóberendezések telepítése, az eseményt kiváltó ok megszűnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb két évre kerülnek beépítésre,
 • központi forgalomellenőrző berendezés rendszer létesítése, átalakítása és megszüntetése,
 • olyan védelmi berendezések telepítése, vagy bontása, amelyek nincsenek szerkezeti függésben biztosító berendezéssel, és a vasúti pályára engedélyezett legnagyobb sebesség legfeljebb 15km/h,
 • kizárólag jelzőeszközök elhelyezését szolgáló létesítmények, jelzőhidak telepítése, bontása;
vasúti hidak, alagutak, támfalak esetében
 • 5 m vagy annál kisebb szabadnyílású állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése,
 • 5-10 m közötti szabadnyílású, típusterv szerinti kialakítású, állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése,
 • olyan átalakítás, amely nem jár a teherbíró szerkezet, vagy a nyílásméret, vagy a teherbírás megváltoztatásával,
 • valamely káresemény elhárítása, vagy építési munkák miatt ideiglenes szerkezetű híd beépítése, amelyen az alkalmazható legnagyobb sebesség 80 km/h, valamint a beépítés ideje nem haladja meg a két évet,
 • vasúti alagút olyan átalakítása, amely az alagút erőtani szerkezetét nem változtatja meg,
 • tám- és bélésfal, görgetegfogó fal létesítése és bontása, ha idegen tulajdonú területet nem érint;
vasúti villamos felsővezeték és a hozzá kapcsolt berendezések esetében
 • a felsővezetéki hosszlánc, munkavezeték cseréje, ha nem jár sebesség növeléssel,
 • a kapcsoló szekrények, kapcsolókertek átalakítása, ha az áramköri kialakítás nem változik,
 • építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli események helyreállítására szolgáló felsővezetéki berendezések telepítése, az eseményt kiváltó ok megszűnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb két évre kerülnek beépítésre;
vasúti térvilágítás esetén
 • vasúti térvilágítási berendezések átépítése, bővítése, ha a fénytechnikai paraméterek, a megvilágítás, fénysűrűség, térbeli egyenletesség előírt értéke nem változik, zavaró hatások nem keletkeznek;