Kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó használatbavételi engedélyezés


Vasúti Pálya
és Híd Osztály

vasut.pho@nkh.gov.hu

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható.

A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz.

A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi a vasúti építmény használatbavételét, ha az építmény az építési, átalakítási engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket.

A vasúti közlekedési hatóság használatbavételi engedélyt

 • határozott időre vagy
 • határozatlan időre adja ki.

A vasúti közlekedési hatóság - legalább öt éves - határozott időre adja ki a használatbavételi engedélyt annak a vasúti építményt üzemeltető szervezetnek, amely nem rendelkezik vasútbiztonsági engedéllyel.

Az eljárás menete

Az építtetőnek a hatósági használatbavétel engedélyezése iránti kérelmet a használatbavétel tervezett időpontja, vagy az építési engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább negyvenöt nappal kell benyújtania a vasúti közlekedési hatósághoz.

Mit kell tartalmaznia a használatbavételi engedély iránti kérelemnek?

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia a Ket. szerint:

 • az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét.

Továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Ezen felül a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az építmény megnevezését,
 • az építési engedély számát és keltét,
 • az esetleges módosításokat engedélyező határozatok számát és keltét,
 • a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének tervezett időpontját,
 • a használatbavétel tervezett időpontját,
 • a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vasúti pályahálózat nyilvántartásban szereplő, vagy azok módosításához szükséges adatokat,
 • a vasúti építmény vagyonkezelőjének, tulajdonosának és annak a szervezetnek a megnevezését, amely a vasúti építmény üzemeltetője, vasúti pályahálózat esetén működtetője lesz.
Milyen dokumentumokat kell mellékelni a kérelemhez?
 • műszaki tervdokumentáció:
  • helyszínrajz,
  • műszaki leírás.
 • általános dokumentáció:
  • a beruházó nyilatkozata, mely szerint a kérelem tárgyát képező létesítmény az építési engedélynek megfelelően készült el, melyben fel kell tüntetni az építési engedély és az eltéréseket engedélyező engedélyek számait;
  • amennyiben jogszabály előírja, független tanúsító szervezet tanúsítása;
  • amennyiben független tanúsító szervezet tanúsítása nem előírt, mérési eredményeken, bizonylatokon, minőségi bizonyítványokon alapuló összefoglaló jelentés arról, hogy megvalósult vasúti építmény műszaki paraméterei az engedélyezési dokumentációban előírt feltételeknek megfelelnek (a jelentésnek ki kell terjednie a rendszerelemek, alrendszerek, strukturális alrendszerek megfelelőségére és minőségére vonatkozó értékelésére, valamint az építési termékek teljesítményére);
  • a vágányok melletti és fölötti létesítményeknek a vágánytengelytől és a sínkorona-szinttől mért távolságait, valamint a szabadon tartott tér felmérését tartalmazó jegyzőkönyv;
  • amennyiben jogszabály előírja a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez, vagy módosításához szükséges dokumentáció;
  • a kivitelezésnek (megépített, átalakított állapotnak) megfelelő, "kivitellel egyezik" záradékkal ellátott, a kivitelező, a műszaki ellenőr és a vasút üzemeltetője által záradékolt megvalósulási dokumentáció, az építménytípusoknál részletezettek szerint;
  • lezárt és kiértékelt próbaüzemi napló(k) és hiba-előjegyzési könyv(ek), valamint a hibák megszüntetésének jegyzőkönyvei;
  • műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, és jelentés a hiányosságok megszüntetéséről;
  • amennyiben volt ideiglenes használatbavétel, annak határozatában előírt feltételek megvalósulásáról tételes dokumentáció;
  • amennyiben a létesítmény nem vasútbiztonsági engedélyköteles, üzemeltetési és karbantartási utasítás;
  • a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartotta.

Saját célú vasúti pályahálózat esetében a vasúti pálya, a vasúti biztosítóberendezés, valamint a vasúti felsővezeték használatbavételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a csatlakozást biztosító csatlakozó vagy összekötő vasúti pálya pályahálózat-működtetőjének hozzájárulását.

Az építési engedély szerint több ütemben megvalósuló építmény esetén, ha a vasúti pályaszakaszon a forgalom biztonságosan lebonyolítható, a használatbavételi engedély külön-külön is megadható az építmény meghatározott szakaszára, pályatartozékára.

Új vasúti építmény esetén - kivéve, ha a vasúti közlekedési hatóság másként rendelkezik - az építtető vagy az engedélyes legkésőbb a helyszíni szemlén köteles bemutatni a vasúti közlekedési hatóságnak:

 • az elkészült létesítmény megvalósult állapotát feltüntető dokumentációt a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával arról, hogy az elkészült vasúti építmény a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti pályahálózat-működtető által megállapított, a vasúti közlekedési hatóság által a Vtv. 36/H. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott szabályokban foglalt követelményeknek megfelel,
 • az építtető nyilatkozatát arról, hogy a vasúti építmény az építési engedélynek megfelelően valósult meg,
 • a vasúti építmény műszaki átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit,
 • az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy a vasúti építmény üzemeltetésére biztosítja az előírt szakmai és szervezeti feltételeket.

Meglévő vasúti építménynél - kivéve, ha a vasúti közlekedési hatóság másként nem rendelkezik - az engedélyes legkésőbb a helyszíni szemlén köteles átadni a vasúti közlekedési hatóságnak:

 • a vasúti építmény állapotfelmérését tartalmazó szakértői jelentést arról, hogy az építmény a műszaki és forgalombiztonsági előírásoknak megfelel,
 • az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy a vasúti építmény üzemeltetésére biztosítja az előírt szakmai és szervezeti feltételeket.

A használatbavételi engedélyről szóló határozatnak - a Ket.-ben foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell:

 • az engedélyezett építmény megnevezését, az építési engedély számát és keltét,
 • a vasúti építmény kezelőjének, tulajdonosának a megnevezését,
 • a forgalom biztonságát nem veszélyeztető hibák, hiányosságok felsorolását és az építtető megfelelő határidő kitűzésével való kötelezését azok megszüntetésére,
 • az építtető figyelmeztetését, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetésére előírt határidő eredménytelen eltelte esetén a használatbavételi engedély hatályát vesztheti,
 • kötelezést a vasúti létesítmény használatbavételét engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, az ingatlan vonatkozásában bekövetkezett változás átvezetésére irányuló kérelem, valamint a megvalósult állapotról készült változási vázrajz földhivatalhoz történő benyújtására.

Ideiglenes használatbavétel

A vasúti közlekedési hatóság ideiglenes használatbavételi engedélyével a kérelmező az építményt vagy annak egy részét az építési munka teljes befejezése előtt, meghatározott időtartamra ideiglenesen használatba veheti, ha azt forgalomszervezési érdekek, műszaki vagy technológiai okok indokolják.

A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi új létesítésű vasúti építmény ideiglenes használatbavételét, ha az építmény, vagy annak egy része műszaki átadása megtörtént, az építési engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket.

Ideiglenes használatbavételi engedélyt a vasúti közlekedési hatóság kizárólag határozott időtartamra, legfeljebb két évre adhat, amely időtartamot a forgalomszervezési, műszaki, vagy technológiai igények és az építés ütemezésének figyelembevételével határoz meg.

A vasúti közlekedési hatóság ideiglenes használatbavételi engedély időbeli hatályának időtartamát kérelemre legfeljebb két alkalommal egy-egy év időtartamra meghosszabbíthatja.

Az ideiglenes használatbavételi engedélynek tartalmaznia kell a végleges használatbavételi engedély megadásának feltételeit.

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Ha az engedélyhez kötött építési munkát engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték el, a vasúti építményre az építtetőnek a vasúti közlekedési hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérnie.

A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a megépített vasúti építmény:

 • úgy készült-e el, hogy arra az építési engedély megadható lett volna, vagy
 • az átalakítással vagy egyéb módon a műszaki és forgalombiztonsági, valamint a szakhatóságok által előírt feltételeknek megfelelővé tehető-e.

A fennmaradási engedélyezésre a használatbavételi engedélyezési eljárás szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ahol a rendelet használatbavételi engedélyt említ, ott fennmaradási engedélyt kell érteni.