Típusengedély


A hatóság a típusengedély iránti kérelmet teljes körű típusengedélyezési eljárásban bírálja el azon járműtípus esetében, amelyre az EGT-államokban még nem került típusengedély kiadásra.

A hatóság a típusengedélyt az előzetes típusengedély vagy átalakítási engedély és a prototípusvizsgálatok eredményei alapján adja ki.

Az engedélyezés során alkalmazott ÁME-k és jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek változása esetén, az érintett típusengedélyeket a hatóság az erre irányuló kérelemre megújítja. A típusengedély megújítása során a hatóság kizárólag a változással érintett követelmények és megváltozott szabályok érvényesülését vizsgálja.

A típusengedély megújítása a korábban engedélyezett típusok alapján kiadott járműengedélyeket nem érinti.

Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések:

 • motorvonatok, motorkocsik,
 • vontatójárművek,
 • személykocsik,
 • teherkocsik, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket,
 • a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések,
 • segély- és mentőszerelvényekbe sorozott járművek.

Teljes körű típusengedélyezési eljárás megindítása iránti kérelmet belföldön gyártásra kerülő vasúti jármű esetében a vasúti jármű gyártója, külföldről beszerzésre kerülő új vasúti jármű esetében a vasúti jármű gyártója vagy forgalmazója a megrendelő ellenjegyzésével nyújthatja be.

A hatóság a típusengedély iránti kérelmet egyszerűsített típusengedélyezési eljárásban bírálja el azon járműtípus esetében, amely az EGT-államok valamelyikében már típusengedélyt kapott. Az egyszerűsített típusengedélyezési eljárásban csak az ÁME-k szerinti nemzeti sajátosságoknak való megfelelőséget vizsgálja.

Egyszerűsített típusengedélyezési eljárásban vizsgálandó járműtípusra vonatkozóan a típusengedély iránti kérelmet a vasúti jármű magyarországi forgalmazója, EGT-államok valamelyikében érvényes üzembehelyezési engedéllyel rendelkező vasúti jármű esetén a tulajdonos vagy magyarországi meghatalmazottja nyújthatja be.

Mit kell mellékelni a típusengedély iránti kérelemhez?

előzetes típusengedéllyel rendelkező jármű esetében

A típusengedély kiadása iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell:

 • a gyártó és a megrendelő együttes nyilatkozatát arról, hogy a vasúti jármű az előzetes típusengedélynek megfelelően készült el,

 • a jármű típusvizsgálatának és előírt vizsgálatainak mérési jegyzőkönyveit,

 • a jármű munkavédelmi minősítést, vagy munkavédelmi szakvéleményt,

 • a típusvizsgálati eredmények alapján módosított tervdokumentációt, amennyiben ezt a típusvizsgálatok eredményei szükségessé teszik,

 • a jármű menetíró berendezése által rögzített adatok kiolvasásához szükséges szoftvert, a menetíró berendezés kezelési utasítását,

 • igazolást a közlekedésbiztonsági szervezettől, hogy a rendelet szerinti szoftver és kezelési utasítás a közlekedésbiztonsági szervezet részére átadásra került,

 • a jármű baleseti mentési lehetőségeinek részletes műszaki leírását és az esetlegesen szükségessé váló baleseti emelés és szétkapcsolás folyamatát bemutató műszaki rajzokat, leírásokat, továbbá nyilatkozatot a szükséges speciális elemek rendelkezésre állásáról és a mentést végző szervezetről, valamint a mentést végző szervezet oktatásáról szóló bizonylatokat,

 • vontató járművek és önjáró járművek esetében táblázatos formában meg kell adni a vasúti pályahálózat működtetője által jóváhagyott:

  • a megindítható és a kritikusnál nagyobb sebességre felgyorsítható vonatterheléseket a terhelési szakaszok függvényében,

  • a megengedhető tartós igénybevétel alapján előírt legnagyobb vonatterheléseket a sebesség függvényében,

  • a vonókészülék szempontjából megengedhető legnagyobb terhelési értékeket a terhelési szakaszok függvényében,

  • a kissebességű vonattovábbításoknál, a vontató-, az előfogatoló- és a tolómozdonyként történő alkalmazáskor, az egy vontatómotorra jutó megengedett legnagyobb áram értékét, az áramkorlátozáshoz tartozó sebességhatár egyidejű megadásával,

  • az egyensúlyi vonatterhelést, amely megadja a terhelési szakasz és a sebesség függvényében azt a legnagyobb elegytömeget, amelyet a vontató vagy önjáró jármű a legkedvezőtlenebb viszonyok között is képes továbbítani a megadott sebességgel.

 • a típusvizsgálatokat és méréseket végző bejelentett szervezet, vagy a bejelentett szervezet által felkért minősítő intézet(ek) kijelölését, vagy akkreditálását igazoló tanúsítványt,

 • a gyártómű alkalmasságát igazoló tanúsítvány másolatát,

 • a gyártmány CE tanúsítását igazoló okirat másolatát,

 • a gyártómű - bejelentett szervezet által végzett - tanúsítását arra vonatkozóan, hogy a gyártómű az adott járműtípus sorozat gyártására alkalmas és a minőségbiztosítási feladatokat milyen átvételi rendszerben képes ellátni.

 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását

előzetes típusengedéllyel nem rendelkező jármű esetében

A típusengedély kiadása iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell a fentieken túl:

 • a jármű részletes műszaki leírását,

 • a jármű jellegtervét,

 • a jármű ívbeállásának vizsgálatát,

 • a jármű szelvényvizsgálatát és szűkítési számítását,

 • a jármű forgóvázainak és kerékpárjainak összeállítási rajzát, a kerékpártengely szilárdsági számítását,

 • a jármű fékvázlatát és fékszámítását,

 • a jármű vezérlésének és biztonsági berendezéseinek - hardver és szoftver elemei - működését és biztonsági funkcióit leíró részletes műszaki leírást,

 • a jármű vezérlése és biztonsági berendezései hardver elemeinek elvi kapcsolási rajzát,

 • a jármű vezérlésének és biztonsági berendezéseinek energia ellátását biztosító segédüzemi berendezések elvi kapcsolási rajzát és részletes műszaki leírását,

 • a jármű tűzvédelmi jellemzőit, a tűzmegelőzésre tervezett megoldások részletes ismertetését,

 • a jármű munka- és környezetvédelmi szempontból való elbírálásához szükséges adatokat,

 • a jármű baleseti mentési lehetőségeinek részletes műszaki leírását és az esetlegesen szükségessé váló baleseti emelés és szétkapcsolás folyamatát bemutató műszaki rajzokat, leírásokat,

 • a járműbeszerzés tervezett darabszámát,

 • a járművet gyártó cég megnevezését és címét,

 • külön jogszabályban meghatározott bejelentett szervezet által kiadott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tervek és az azok szerint legyártott vasúti jármű megfelel a vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírásoknak,

 • külön jogszabályban meghatározott bejelentett szervezet által kiadott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a gyártó cég alkalmas vasúti jármű gyártására,

 • a saját célú vasút üzemeltetésére vonatkozó végrehajtási utasítást.

A típusengedélyezési eljárás keretében a hatóság a benyújtott dokumentumok, valamint az előzetes típusengedélyben, az átalakítási engedélyben foglalt feltételek alapján:

 • hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályokban, valamint a nemzeti sajátosságok szerint meghatározott követelményeknek,

 • megvizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e a tervezett működési helye szerinti pályahálózat és a helyhez kötött berendezések, a jelző-, irányító- és vezérlőrendszer követelményeinek,

 • különleges próbaüzemet rendelhet el.

A kérelmező által kiadott típus-megfelelőségi nyilatkozatot a 201/2011/EU bizottsági rendelet szerinti formában kell kiállítani.