Vasútbiztonsági engedély kiadása


A vasútbiztonsági engedélyt a közlekedési hatóság a vasúti biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelményekre és a biztonságirányítási rendszer alapelemeire a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet 1. mellékletében meghatározott, valamint a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítésének értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló, 2010. december 10-i 1169/2010/EU európai bizottsági rendeletben foglalt követelmények teljesítése esetén adja ki.

Mit kell mellékelni a vasútbiztonsági engedély iránti kérelemhez?
 • a biztonságirányítási rendszer szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozó dokumentumot, felelősségvállalási nyilatkozattal, az 1. melléklet szerinti tartalommal,
 • az általa működtetett pályahálózat azonosíthatóságát lehetővé tevő nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályahálózatot a jogszabályoknak megfelelően működteti,
 • a pályahálózat és tartozékai használatbavételi engedélyének a számát, valamint a vasúti üzemi létesítmények használatbavételi engedélyének a számát és a kibocsátó hatóság megnevezését,
 • azoknak a belső utasításoknak a jegyzékét, amelyek a vasúti pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üzemi létesítmények karbantartásának alapelveit és követelményeit határozzák meg,
 • nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt foglalkoztat, és e személyek a megfelelő képzettséggel rendelkeznek,
 • az előző pontban meghatározott munkakörökben dolgozók képzésére és oktatására vonatkozó belső utasítások és szabályzatok jegyzékét.

A helyi vasúti pályahálózatra vonatkozó vasútbiztonsági engedélykérelemhez a fentieken túl csatolni kell a csatlakozó pályavasúti társasággal, illetve az integrált vasúti társasággal egyeztetett kiegészítő forgalmi utasítást.

A hatósági használatba vételi engedéllyel rendelkező saját célú vasúti pályahálózatot működtető szervezetnek vasútbiztonsági engedéllyel nem kell rendelkeznie.

A vasúti biztonságirányítási rendszer

A pályavasúti társaságnak és a vállalkozó vasúti társaságnak olyan biztonságirányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely:

 • lehetővé teszi a közös biztonsági célok elérését,
 • megfelel a nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak,
 • teljesíti a Vtv. 2. §-a 6.1. pontjában meghatározott, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírásokat (a továbbiakban: ÁME),
 • eleget tesz a Vtv. 2. §-a 7.1. pontjában meghatározott közös biztonsági módszerek alkalmazására vonatkozó előírásoknak,
 • megfelel a biztonságirányítási rendszerre és annak alapelemeire meghatározott követelményeknek.

A biztonságirányítási rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság a tevékenységéből, a karbantartásból, az anyagbeszerzésekből, valamint személyek munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatásából származó összes kockázatot figyelembe vegye.

A pályavasúti társaság, valamint az integrált vasúti társaság a biztonságirányítási rendszerét úgy alakítja ki, hogy figyelembe veszi a vállalkozó vasúti társaság és a nemzetközi csoportosulás tevékenységének kockázatait, és lehetővé teszi, hogy ezek tevékenységüket az ÁME-kal, a nemzeti vasútbiztonsági szabályokkal és a vasútbiztonsági tanúsítványban foglaltakkal összhangban végezhessék.

A pályavasúti és az integrált vasúti társaság, valamint az általuk működtetett pályahálózaton forgalmat lebonyolító vállalkozó vasúti társaságok és nemzetközi csoportosulások - a pályavasúti társaság, illetve az integrált vasúti társaság biztonságirányítási rendszere alapján - megállapodásban rögzítik a rendkívüli események során követendő eljárást.

A vasúti társaság felelős a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottak számára nyújtott képzés színvonaláért, valamint azért, hogy az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezető rendelkezzen vasúti járművezetői engedéllyel és tanúsítvánnyal.

A vasúti társaság a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóit a biztonságirányítási rendszerére vonatkozóan képzésben részesíti, amelynek tartalmát és gyakoriságát a biztonságirányítási rendszerében határozza meg.

A vasúti biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelmények és a biztonságirányítási rendszer alapelemei

A biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelmények

A biztonságirányítási rendszer minden lényeges részét dokumentálni kell. Ismertetni kell a felelősségek megosztását a vasúti társaság szervezetén belül. Be kell mutatni, hogy a vasúti társaság vezetése hogyan valósítja meg az ellenőrzést a különböző szinteken, hogyan vonja be a rendszerbe a vasutas munkavállalókat és azok képviselőit mindegyik szinten, és hogyan gondoskodik a biztonságirányítási rendszer folyamatos továbbfejlesztéséről.

A biztonságirányítási rendszer alapelemei

 • a vasúti társaság vezetője által jóváhagyott és minden vasutas munkavállalóval ismertetett biztonsági politika;
 • a vasúti társaság minőségi és mennyiségi céljai a biztonság fenntartására és javítására, valamint a célok eléréséhez szükséges tervek és eljárások;
 • azok az eljárások, amelyek az ÁME-kben vagy a nemzeti vasútbiztonsági szabályokban, valamint más jogszabályokban vagy hatósági határozatokban szereplő meglévő, új és módosított műszaki, valamint működési előírásoknak való megfelelést szolgálják,
 • azok az eljárások, amelyek a berendezések, létesítmények teljes életciklusa és működtetése alatt a szabványoknak és más előírásoknak való megfelelőségét szolgálják;
 • eljárások és módszerek a kockázatok értékelésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására, minden olyan esetben, amikor az üzemeltetési feltételekben bekövetkezett változások vagy új berendezések, eszközök, anyagok stb. alkalmazása újabb kockázatot jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre nézve;
 • képzési programok a vasutas munkavállalók szaktudásának szinten tartására és továbbfejlesztésére, annak érdekében, hogy feladataikat ennek megfelelően végezzék;
 • intézkedések a szervezeten belüli megfelelő információáramlás érdekében, és ahol szükséges, az ugyanazon az infrastruktúrán üzemeltetést végző szervezetek között;
 • eljárások és alakiságok kidolgozása a vasútbiztonsági információk dokumentálására, valamint eljárások a döntő fontosságú vasútbiztonsági információk összeállítására;
 • az illetékes hatóságokkal egyeztetett módon a balesetek és a váratlan vasúti események haladéktalan bejelentésére, valamint vizsgálatának végrehajtására létrehozott, folyamatos ügyeletet és készenlétet ellátó biztonsági szervezet, továbbá a balesetek és váratlan vasúti események kivizsgálása és elemezése alapján a szükséges megelőző intézkedések meghozatalát biztosító rendszer kialakítása;
 • a balesetek és váratlan vasúti események következményeinek elhárításához szükséges riasztási, bevetési és mindezzel összefüggő tájékoztatási intézkedések rendszere;
 • a biztonságirányítási rendszer belső ellenőrzési rendszere;
 • az országos működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság esetében a vasúti járművezetői tanúsítvány kiadása és megújítása során követendő eljárás, valamint a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapvizsga, és megújításához az időszakos vizsgák gyakoriságának meghatározása, továbbá a tanúsítvány kiállítására, megújítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó munkáltatói döntés felülvizsgálatára irányuló, a vasúti járművezető kérelmére indítható eljárás ismertetése; valamint
 • a vasúti járművezetők ellenőrzésére hivatott rendszer, vagy a vasúti járművezetőnek a munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek való meg nem felelésére utaló körülmény felmerülése esetén megteendő intézkedések meghatározása.

Egyéb rendelkezések

A vasútbiztonsági tanúsítvány, kiegészítő tanúsítvány és a vasútbiztonsági engedély iránti kérelmet, valamint ezek mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani.

A közlekedési hatóság a honlapján részletes tájékoztatót tesz közzé a vasútbiztonsági tanúsítvány és a kiegészítő tanúsítvány megszerzéséhez teljesítendő feltételekről, valamint honlapján a vasútbiztonsági tanúsítvány, valamint a kiegészítő tanúsítvány iránti kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat közzéteszi.

A pályahálózat meghatározott szakaszán végzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan előterjesztett vasútbiztonsági tanúsítvány iránti kérelem esetében a közlekedési hatóság fentieken kívül a pályahálózatnak a kérelemben meghatározott szakaszára vonatkozó szabályokról a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a vasúti társaság vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkaköreiben foglalkoztatott személyek képzése nem vizsgaköteles, és a képzésről bizonyítványt nem bocsátanak ki, a vasúti társaság részére a képzést lefolytató szervezetnek a képzésről igazolást kell kiadnia.

A közlekedési hatóság ellenőrzi a képzés, illetve a bizonyítvány az ÁME-knak és a Vtv. 30. §-ában meghatározott nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak való megfelelését.

A vasúti társaság elismeri az általa foglalkoztatott vasúti járművezetők és vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatott egyéb személyek korábban, más vasúti társaságnál szerzett szakmai képzését, képesítéseit és tapasztalatait. A vasúti társaság az érintettek rendelkezésére bocsátja a képzést, képesítéseket és tapasztalatot igazoló iratokat.

Jogszabályi vonatkozás

40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról.