A vasúti járművek időszakos vizsgája


Az üzembentartó a vasúti jármű időszakos vizsgáját az üzembehelyezést követően a hatóságtól a meghatározott vizsgaciklusok szerint kérelmezi.

Hogyan alakulnak az időszakos vizsgaciklusok?
 • a vontató, a személyszállító, valamint a veszélyes anyagot szállítójármű esetén legalább 4 év,
 • a csak saját célú pályahálózaton közlekedő vontatójárművek esetében legalább 6 év
 • egyéb vasúti jármű esetében legalább 6 év

Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések:

 • motorvonatok, motorkocsik,
 • vontatójárművek,
 • személykocsik,
 • teherkocsik, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket,
 • a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések,
 • segély- és mentőszerelvényekbe sorozott járművek.

A vasúti jármű üzembentartója legfeljebb egy vizsgaciklusnak megfelelő időtartamra kérheti az üzembehelyezési engedély felfüggesztését. A felfüggesztés időtartam alatt a vasúti jármű nem közlekedtethető, és az üzembentartót nem terheli a jármű karbantartásával és időszakos vizsgájával kapcsolatos kötelezettség. A jármű a felfüggesztés követően az időszakos vizsga elvégzését követően üzemeltethető ismét.

A határidő elmulasztása esetén - ha az üzembentartó nem kérte az üzembehelyezési engedély felfüggesztését - a vasúti jármű az időszakos vizsga elvégzéséig vasúti pályahálózaton nem közlekedhet.

Mit kell mellékelni az időszakos vizsga iránti kérelemhez?
 • a jármű tervszerű megelőző karbantartásának keretében elvégzett javítások szakszerűségét igazoló dokumentumokat;
 • a jármű futójavítása során elvégzett javítási munkák szakszerűségét igazoló dokumentumokat;
 • amennyiben a jármű üzemben tartója és tulajdonosa különböző, akkor a tulajdonos írásbeli felhatalmazását - pl. szerződést az üzemeltetői jogok és kötelezettségek átadásáról - arra vonatkozóan, hogy a vasúti járművet ki üzemelteti,
 • a vasúti járműre vonatkozó biztosítási szerződés hiteles másolatát, vagy a biztosítási jogviszonyt igazoló, a biztosító társaság által kiadott hiteles dokumentumot,
 • amennyiben a vasúti jármű a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függelék Melléklete, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) hatálya alá tartozik, az annak megfelelő dokumentumokat,
 • amennyiben a vasúti jármű a vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló rendelet hatálya alá tartozik, a rendeletben meghatározott dokumentumokat.
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását

Az időszakos vizsga során a hatóság a benyújtott dokumentumok, valamint a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző vizsgahely műhelyi vizsgálata alapján:

 • vizsgálja, hogy a jármű üzemben tartója és a karbantartásért felelős szervezet teljesíti-e a jármű típusengedélyében, a jogszabályokban meghatározott követelményeket,
 • ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e az üzembehelyezési engedélyben meghatározott típusazonosító adatoknak,
 • ellenőrzi a vasúti jármű pályaszámát és alvázszámát.

A vasúti jármű üzembentartója biztosítja az időszakos hatósági vizsgához szükséges hatósági járművizsga feltételeit és viseli annak költségeit.

Az időszakos vizsga eredményeképpen a hatóság:

 • megállapítja, hogy a vasúti jármű a soron következő időszakos vizsgáig forgalomban tartható, amennyiben a hatósági vizsgálatok megfelelő eredménnyel zárultak,
 • ha a vasúti jármű műszaki állapota indokolja, meghatározza a jármű további üzemeltetésének feltételeit, továbbá a soron következő időszakos vizsga határidejét a meghatározottnál rövidebb időszakra korlátozhatja, valamint a jármű javítását vagy átalakítását rendelheti el,
 • a vasúti jármű javításának vagy átalakításának végrehajtásáig a vasúti jármű üzemben tartását felfüggeszti,
 • a közlekedés biztonságát veszélyeztető hiányosság, valamint ha a vasúti jármű tényleges és nyilvántartott pályaszámában vagy alvázszámában eltérés vagy azokon megváltoztatásra vagy olvashatatlanná tételre irányuló beavatkozás észlelhető, a vasúti járművet a forgalomból azonnal kivonja.

Egyedi esetek

Az engedélyező hatóság indokolt esetben további dokumentumok csatolását is elrendelheti, amelyek igazolják, hogy a vasúti jármű megfelel a működési helye szerinti pályahálózatnak és a helyhez kötött berendezéseknek, többek között az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a jelző-, irányító- és vezérlőrendszernek, a nyomtávnak és a pályahálózatra jellemző szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és egyéb hálózati kikötéseknek. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.

Ha a hatóság a vasúti járműre vonatkozóan engedélyezési eljárást folytatott le korábban, akkor meghatározott dokumentumok benyújtását mellőzheti.

Jogszabályi vonatkozás

A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet