Előzetes típusengedély


A belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetésre szánt, típusengedéllyel nem rendelkező járműtípusba tartozó első, prototípus jellegű vasúti jármű gyártása, valamint valamely EGT-állam által kiadott típusengedéllyel rendelkező, de a hagyományos transzeurópai vasúti rendszeren még nem közlekedő vasúti jármű beszerzése akkor kezdhető meg, ha a hatóság az adott járműtípusra előzetes típusengedélyt adott ki.

Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések:

 • motorvonatok, motorkocsik,
 • vontatójárművek,
 • személykocsik,
 • teherkocsik, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket,
 • a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések,
 • segély- és mentőszerelvényekbe sorozott járművek.

Nem szükséges előzetes típusengedély valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam, vagy a Svájci Államszövetség (a továbbiakban együtt: EGT állam) által kiadott típusengedéllyel rendelkező, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszeren már közlekedő vasúti jármű beszerzése esetén.

Az eljárás menete

Az előzetes típusengedély iránti kérelmet belföldön gyártásra kerülő vasúti jármű esetében a vasúti jármű gyártója, külföldről beszerzésre kerülő új vasúti jármű esetében a vasúti jármű gyártója vagy forgalmazója a megrendelő ellenjegyzésével nyújthatja be.

Mit kell mellékelni az előzetes típusengedély iránti kérelemhez?

Az előzetes típusengedély kiadása iránti kérelemhez legalább egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell:

 • a jármű részletes műszaki leírását,
 • a jármű jellegtervét,
 • a jármű ívbeállásának vizsgálatát,
 • a jármű szelvényvizsgálatát és szűkítési számítását,
 • a jármű forgóvázainak és kerékpárjainak összeállítási rajzát, a kerékpártengely szilárdsági számítását,
 • a jármű fékvázlatát és fékszámítását,
 • a jármű vezérlésének és biztonsági berendezéseinek - hardver és szoftver elemei - működését és biztonsági funkcióit leíró részletes műszaki leírást,
 • a jármű vezérlése és biztonsági berendezései hardver elemeinek elvi kapcsolási rajzát,
 • a jármű vezérlésének és biztonsági berendezéseinek energia ellátását biztosító segédüzemi berendezések elvi kapcsolási rajzát és részletes műszaki leírását,
 • a jármű tűzvédelmi jellemzőit, a tűzmegelőzésre tervezett megoldások részletes ismertetését,
 • a jármű munka- és környezetvédelmi szempontból való elbírálásához szükséges adatokat,
 • a jármű baleseti mentési lehetőségeinek részletes műszaki leírását és az esetlegesen szükségessé váló baleseti emelés és szétkapcsolás folyamatát bemutató műszaki rajzokat, leírásokat,
 • a járműbeszerzés tervezett darabszámát,
 • a járművet gyártó cég megnevezését és címét,
 • külön jogszabályban meghatározott bejelentett szervezet által kiadott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tervek és az azok szerint legyártott vasúti jármű megfelel a vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírásoknak,
 • külön jogszabályban meghatározott bejelentett szervezet által kiadott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a gyártó cég alkalmas vasúti jármű gyártására,
 • a saját célú vasút üzemeltetésére vonatkozó végrehajtási utasítást.
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását

Ha a vasúti jármű megfelel a Vasúti Anyagok Műszaki Engedélyezése (ATMF) európai szervezet előírásainak, részletes gyártási dokumentációjának, az előzetes típusengedély iránti kérelemhez csak az alábbiakat kell csatolni:

 • a jármű részletes műszaki leírását,
 • a jármű jellegtervét,
 • a jármű fékvázlatát és fékszámítását,
 • a jármű munka- és környezetvédelmi szempontból való elbírálásához szükséges adatokat,
 • a járműbeszerzés tervezett darabszámát,
 • a járművet gyártó cég megnevezését és címét,
 • a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát,
az Európai Vasutak Közössége (CER) által akkreditált független tanúsító szervezet tanúsítványát.

Az előzetes típusengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság a kérelemhez mellékelten benyújtott dokumentumok, valamint - amennyiben ilyen kiadásra került - az elvi előzetes típusengedély alapján megvizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott, továbbá az üzemeltetési követelményeknek.

A hatóság az előzetes típusengedélyben meghatározza:

 • a járműtípus sorozatjelét és pályaszám-csoportját,
 • a prototípus jármű gyártásának feltételeit, az elvégzendő prototípus-vizsgálatokat és az azokra vonatkozó különleges feltételeket,
 • a prototípus járműre vonatkozó tartampróbákat, és azok lebonyolításának feltételeit,
 • a prototípus-vizsgálatok teljes körű elvégzéséhez szükséges prototípus járművek darabszámát,
 • a szériavizsgálat tartalmát és feltételeit.

A hatóság az előzetes típusengedélyben előírhatja, hogy az engedélyezési dokumentációt a gyártónak a megrendelővel jóvá kell hagyatnia, valamint azt, hogy típusengedélyezési eljárás csak a jóváhagyás után kezdődhet el.

Az előzetes típusengedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig hatályos, amely időtartam alatt a prototípus jármű vagy nullszéria legyártását, továbbá a teljes körű prototípusvizsgálatot, valamint az egyéb hatósági vizsgálatokat sikeres eredménnyel el kell végezni.

Az előzetes típusengedély hatályának legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását - az előzetes típusengedély hatályának fennállása alatt - legfeljebb egy alkalommal lehet kérelmezni.

Az előzetes típusengedély - ideértve az azok alapján elvégzett vizsgálatok eredményeit is - a hatályának lejártát követően a típusengedély kiadása iránt eljárásban nem vehető figyelembe.

Amennyiben az előzetes típusengedély hatálya alatt a prototípus jármű nem készül el vagy annak vizsgálata nem zárul le teljes körűen, úgy típusengedély csak újabb előzetes típusengedély alapján adható ki. Az előzetes típusengedély iránti kérelem ismételt benyújtása esetén a korábbi eljárásban benyújtott dokumentumok, valamint a korábbi engedély alapján végzett vizsgálatok eredményei csak akkor használhatók fel, ha a hatályos előírásoknak való megfelelésüket a gyártó, és a hatóság által elfogadott független tanúsító szervezet, vagy a közösségi vasúti rendszeren közlekedő vasúti jármű esetén a bejelentett szervezet nyilatkozata igazolja.

Egyedi esetek

Az engedélyező hatóság indokolt esetben további dokumentumok csatolását is elrendelheti, amelyek igazolják, hogy a vasúti jármű megfelel a működési helye szerinti pályahálózatnak és a helyhez kötött berendezéseknek, többek között az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a jelző-, irányító- és vezérlőrendszernek, a nyomtávnak és a pályahálózatra jellemző szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és egyéb hálózati kikötéseknek. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.

Ha a hatóság a vasúti járműre vonatkozóan engedélyezési eljárást folytatott le korábban, akkor meghatározott dokumentumok benyújtását mellőzheti.

Jogszabályi vonatkozás

A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet