Elvi előzetes típusengedély


Vasúti jármű beszerzésére vagy átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás elvi előzetes típusengedély birtokában folytatható le. A vasúti jármű beszerzésére vagy átalakítására vonatkozó szállítási előszerződés műszaki feltételei alapján elvi előzetes típusengedély iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz. Ha a hatóság elvi előzetes típusengedélyt adott ki, az előzetes típusengedély kiadása iránti eljárásban annak alapján határoz.

Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések:

 • motorvonatok, motorkocsik,
 • vontatójárművek,
 • személykocsik,
 • teherkocsik, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket,
 • a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések,
 • segély- és mentőszerelvényekbe sorozott járművek.

Az eljárás menete

Az elvi előzetes típusengedély iránti kérelmet a megrendelő (ajánlatkérő) nyújtja be a hatósághoz.

Mit kell mellékelni az elvi előzetes engedély iránti kérelemhez?
 • a jármű részletes műszaki leírását,
 • a jármű jellegtervét,
 • az alábbiak teljesítéséhez szükséges alapparamétereket leíró részletes feltétfüzetet, vagy tender dokumentációt:
  • a jármű ívbeállásának vizsgálata,
  • a jármű szelvényvizsgálata és szűkítési számítása,
  • a jármű forgóvázainak és kerékpárjainak összeállítási rajza, a kerékpártengely szilárdsági számítása,
  • a jármű fékvázlata és fékszámítása,
  • a jármű vezérlésének és biztonsági berendezéseinek - hardver és szoftver elemei - működését és biztonsági funkcióit leíró részletes műszaki leírás,
  • a jármű vezérlése és biztonsági berendezései hardver elemeinek elvi kapcsolási rajza,
  • a jármű vezérlésének és biztonsági berendezéseinek energia ellátását biztosító segédüzemi berendezések elvi kapcsolási rajza és részletes műszaki leírása,
  • a jármű tűzvédelmi jellemzői, a tűzmegelőzésre tervezett megoldások részletes ismertetése,
  • a jármű munka- és környezetvédelmi szempontból való elbírálásához szükséges adatok,
  • a jármű baleseti mentési lehetőségeinek részletes műszaki leírása és az esetlegesen szükségessé váló baleseti emelés és szétkapcsolás folyamatát bemutató műszaki rajzok, leírások,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

A mellékleteket legalább egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban kell benyújtani.

 

Az elvi előzetes típusengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem mellékletét képező dokumentumokban megfogalmazott feltételek szerint beszerzésre vagy átalakításra kerülő járműtípust leíró feltételrendszer (feltétfüzet) megfelel-e a jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott, továbbá a jármű üzemeltetési követelményeinek.

Közbeszerzési eljárás esetén a hatóság a vizsgálat eredménye alapján az elvi előzetes típusengedélyben meghatározza azokat a feltételeket,

 • amelyekkel a közbeszerzési eljárás (szállítási előszerződés) műszaki dokumentációját ki kell egészíteni annak érdekében, hogy a beszerzésre vagy átalakításra kerülő jármű megfeleljen a jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott feltételeknek,
 • amelyeket a szállítónak teljesítenie kell ahhoz, hogy a beszerzésre vagy átalakításra kerülő jármű megfeleljen a jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott feltételeknek.

Az elvi előzetes típusengedély a határozat jogerőre emelkedését követő két évig hatályos.

Az elvi előzetes típusengedély hatályának legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását - az elvi előzetes típusengedély hatályának fennállása alatt - legfeljebb egy alkalommal lehet kérelmezni.

Az elvi előzetes típusengedély a hatályának lejártát követően előzetes típusengedély kiadása iránti eljárásban nem vehető figyelembe. Az elvi előzetes típusengedély iránti kérelem ismételt benyújtása esetén a korábbi eljárásban benyújtott dokumentumok csak akkor használhatók fel, ha a jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott feltételeknek való megfelelésüket a gyártó, a megrendelő és megfelelőségértékelő szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerint kijelölt független megfelelőségértékelő szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet), vagy a közösségi vasúti rendszeren közeledő vasúti jármű esetén a bejelentett szervezet nyilatkozata igazolja.

Egyedi esetek

Az engedélyező hatóság indokolt esetben további dokumentumok csatolását is elrendelheti, amelyek igazolják, hogy a vasúti jármű megfelel a működési helye szerinti pályahálózatnak és a helyhez kötött berendezéseknek, többek között az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a jelző-, irányító- és vezérlőrendszernek, a nyomtávnak és a pályahálózatra jellemző szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és egyéb hálózati kikötéseknek. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.

Ha a hatóság a vasúti járműre vonatkozóan engedélyezési eljárást folytatott le korábban, akkor meghatározott dokumentumok benyújtását mellőzheti.

Jogszabályi vonatkozás

A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet