Üzembehelyezési engedély


Vasúti jármű belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetéséhez a hatóság által kiadott üzembehelyezési engedély szükséges, kivéve a külföldi pályaszámú történelmi, muzeális, valamint bemutató és vizsgálat céljából a vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket, amelyekre különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.

Különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz a magyar pályaszámú vasúti járművekre, amennyiben azok üzembehelyezési engedéllyel rendelkeznek, de az üzembentartó a járműben az utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgyat, berendezést, vagy a jármű külső felületén a típusengedélyben nem szereplő berendezést, kiegészítő elemet, ideiglenes berendezést, a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítést - beleértve a jármű reklámmal, illetve fóliával történő ellátását - kíván elhelyezni legfeljebb 3 hónap időtartamra.

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra elhelyezni tervezett kiegészítő elem, ideiglenes berendezés, a díszítés esetén átalakítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.

Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések:

 • motorvonatok, motorkocsik,
 • vontatójárművek,
 • személykocsik,
 • teherkocsik, ideértve a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket,
 • a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai építését és karbantartását szolgáló mobil berendezések,
 • segély- és mentőszerelvényekbe sorozott járművek.

Az üzembentartó köteles gondoskodni arról, hogy a vasúti jármű mindenkor megfeleljen a jármű üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, valamint átjárhatósági műszaki előírásokban és az üzembehelyezési engedélyben meghatározott feltételeknek.

Üzembehelyezési engedély a hatóság által kiadott típusengedéllyel, átalakítási engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező járműtípusba tartozó vasúti járműre adható ki.

Az eljárás menete

Üzembehelyezési engedély iránti kérelmet a vasúti jármű tulajdonosa, az üzembentartó vagy az írásbeli hozzájárulásuk alapján a vasúti jármű üzemeltetője nyújthat be.

Mit kell mellékelni az üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez?

Az üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell a hatóság részére:

 • a jármű gyártása, vagy üzembehelyezését megelőző vizsgálata során keletkezett azon mérési jegyzőkönyveket, dokumentumokat, amelyekkel igazolható, hogy a jármű megfelel a típusengedélyben meghatározott típusazonosító adatoknak, a közlekedés- és üzletbiztonsági követelményeknek,
 • a járműre vonatkozó EK hitelesítési nyilatkozatot,
 • a jármű tulajdonosának személyét igazoló okiratot,
 • amennyiben a jármű üzemben tartója és tulajdonosa különbözik, akkor a tulajdonos írásbeli nyilatkozatát az üzembentartó személyéről,
 • a vasúti járműre vonatkozó kötelező felelősségbiztosítási szerződés hiteles másolatát, vagy a biztosítási jogviszonyt igazoló, a biztosító társaság által kiadott hiteles dokumentumot,
 • amennyiben a vasúti jármű a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függelék Melléklete, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) hatálya alá tartozik, az annak megfelelő dokumentumokat,
 • amennyiben a vasúti jármű a vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló rendelet hatálya alá tartozik, a rendeletben meghatározott dokumentumokat,
 • a jármű nemzeti járműnyilvántartásba történő felvételéhez szükséges űrlapokat
az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását
Mit kell mellékelni a különleges menetre vonatkozó üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez?

Különleges menet lebonyolítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell:

 • a vasúti jármű jellegtervét,
 • a vasúti járműre vonatkozó, az alábbi műszaki adatokat tartalmazó, a vasúti jármű üzembentartója vagy feladója által kitöltött dokumentumot:
  • szerkesztési szelvény
  • legnagyobb sebesség
  • ütközők közötti hossz
  • belső tengelytáv
  • legnagyobb magasság
  • legnagyobb szélesség
  • vonókészülék típusa
  • ütközőkészülék típusa
  • energiaellátás (dízel, villamos, áramnem, teljesítmény, visszatáplálás van, nincs)
  • fűtés fajtája, fűtési áramnemek
  • fékberendezés típus
  • fékezett tömeg (tonna, %)
  • biztonsági felszerelések (vonatbefolyásoló, éberségi stb.)
  • bejárható legkisebb sugár
  • saját tömeg
  • legnagyobb tengelyterhelés
  • különleges előírások (vontatásra, tolatásra vonatkozó előírások, egyéb környezeti, éghajlati, földrajzi kikötések),
 • a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai üzemeltetőjének nyilatkozatát arról, hogy a különleges menet lebonyolításához milyen műszaki, személyi és forgalomtechnikai feltételekkel járul hozzá,
 • a különleges menet lebonyolításának részletes programját,
 • a különleges menet lebonyolításához szükséges, a vasúti pálya, pályahálózat és tartozékai üzemeltetője által meghatározott feltételek teljesítésére végrehajtott, vagy betartandó intézkedések részletes ismertetését,
 • a különleges menet zavartalan lebonyolításához figyelembe veendő óvórendszabályok ismertetését,
 • a különleges menet lebonyolításáért felelős műszaki vezető megnevezését, képzettségét,
 • a különleges menetet helyszínen irányító személy nevét, képzettségét, képesítését,
 • a különleges menet tényleges lebonyolításában részt vevő személyek listáját;
 • az üzembentartó, vagy a feladó felelősségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a különleges menet lebonyolítása során keletkezett valamennyi kárt harmadik fél számára megtéríti, vagy a vasúti járműre vonatkozó kötelező felelősségbiztosítási szerződés hiteles másolatát, vagy a biztosítási jogviszonyt igazoló, a biztosító társaság által kiállított hiteles dokumentumot.
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását

A honosítási eljárás keretében kiadott típusengedély hatálya alá tartozó vasúti járművek üzembehelyezési engedélye több azonos típusú járműre összevontan is kiadható.

Bérleti szerződés alapján - legfeljebb 2 éves időtartamra - határozott idejű üzembehelyezési engedély is kiadható. Határozott idejű üzembehelyezési engedély kiadása iránti kérelemhez a bérleti szerződés másolatát is be kell nyújtani a hatósághoz.

Amennyiben az üzembentartó üzembehelyezési engedély módosítása iránti kérelmet a hatósági jelzés változása miatt nyújtja be, a kérelemben ennek indokait be kell mutatni és mellékelni kell a tulajdonos hozzájárulását, valamint a karbantartásért felelős szervezetnek a jármű műszaki állapotára vonatkozó nyilatkozatát.

Az üzembehelyezési eljárás során a vasúti járművel hatósági járművizsgát kell tartani. Hatósági járművizsgát kell tartani az átalakítási engedélyköteles járművek esetében is. A hatósági járművizsga során a hatóság a megváltozott jellemzők mellett a jármű általános műszaki állapotát is vizsgálja.

Egyedi esetek

Az engedélyező hatóság indokolt esetben további dokumentumok csatolását is elrendelheti, amelyek igazolják, hogy a vasúti jármű megfelel a működési helye szerinti pályahálózatnak és a helyhez kötött berendezéseknek, többek között az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a jelző-, irányító- és vezérlőrendszernek, a nyomtávnak és a pályahálózatra jellemző szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és egyéb hálózati kikötéseknek. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.

Ha a hatóság a vasúti járműre vonatkozóan engedélyezési eljárást folytatott le korábban, akkor meghatározott dokumentumok benyújtását mellőzheti.

Jogszabályi vonatkozás

A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

ÁME: kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírás.

Üzembehelyezés első engedélyezése

Az üzembe helyezés idején hatályos valamennyi vonatkozó ÁME-nak megfelelő vasúti jármű első üzembehelyezési engedélyét - amennyiben az alapvető fontosságú követelményeket az ÁME tartalmazza, valamint az ÁME hatályos és alkalmazandó a járműre - a hatóság az alábbiak szerint adja meg.

 • Ha a vasúti jármű valamennyi strukturális alrendszerét engedélyezték, az üzembehelyezési engedélyt minden további ellenőrzés nélkül meg kell adni.
 • Az EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező vasúti jármű üzembehelyezési engedélyének kiadása során a hatóság - kizárólag a felsoroltakra kiterjedő - további ellenőrzést végezhet az alábbiak vizsgálata érdekében:
 • a jármű releváns alrendszerei közötti műszaki összeegyeztethetőség,
 • a jármű vasúti rendszerbe történő biztonságos integrációja,
 • a jármű és az adott vasúti pályahálózat műszaki összeegyeztethetősége,
 • az alkalmazandó nemzeti sajátosságokra és eltérésekre vonatkozó szabályok

További üzembehelyezési engedélyezések

Az egyéb EGT tagállamban elsőként üzembehelyezett, az ÁME-nak teljes mértékben megfelelő járművek Magyarországon történő további üzembehelyezését nem kell további engedélyhez kötni, ha a jármű kizárólag az ÁME-nak megfelelő nemzeti vasúti pályahálózaton közlekedik, és az igénybe venni szándékozott pályahálózat és a jármű műszaki és biztonsági összeegyeztethetőségét egyedi esetek és az ÁME-tól eltérő nemzeti műszaki előírások nem befolyásolják. Az ennek nem megfelelő járművek további üzembehelyezési engedélyét a hatóság adja ki.

A hálózaton való tervezett közlekedés megjelölésével a kérelmező benyújtja a hatóság részére a vasúti jármű vagy jármű-típus dokumentációját.

Mit kell tartalmaznia a dokumentációnak?
 • a vasúti jármű egyéb EGT államban történő első üzembe helyezéséről szóló okirat másolatát és idegen nyelvű okmány esetén annak magyar nyelvű fordítását (a továbbiakban: másolat),
 • a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló miniszteri rendeletben felsorolt műszaki követelmények másolatát; adatrögzítővel felszerelt járművek esetében mellékelni kell az adatrögzítő berendezés leolvasását és értékelését lehetővé tevő eljárás dokumentációját, valamint az adatrögzítő leolvasásához szükséges eszközöket, programokat, berendezéseket,
 • a jármű korábbi karbantartására vonatkozó nyilvántartásokat, és az első engedélyezés után végzett, hatósági engedélyhez nem kötött műszaki módosítások dokumentációját,
 • a működési hely szerinti infrastruktúráknak és helyhez kötött berendezéseknek, az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a vezérlő- és jelzőrendszernek, a nyomtávnak és az infrastrukturális szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és az egyéb hálózati kikötéseknek való megfelelés műszaki és működési dokumentációját.

 

Az engedélyezési eljárás során a hatóság ellenőrzése kizárólag:

 • a jármű és az érintett vasúti pályahálózat műszaki összeegyeztethetőségére, ideértve az összeegyeztethetőség biztosításához szükséges, valamint alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek, és
 • a vonatkozó ÁME-ban meghatározott különleges esetekben alkalmazandó szabályok vizsgálatára terjed ki.

A hatóság az engedélyezendő jármű üzembe helyezésével kapcsolatos, valamint a feltételek teljesítésének ellenőrzését szolgáló mérések elvégzése érdekében további információkat kérhet. A hatóság - a kérelmezővel folytatott konzultációt követően - meghatározza a további információk, kockázatelemzések, valamint vizsgálatok terjedelmét és tartalmát. A további vizsgálatok helye szerinti vasúti pályahálózat-működtető - a kérelmezővel egyeztetve - köteles a kérést követő három hónapon belül a vizsgálat lefolytatása érdekében rendelkezésre állni.

A hatóság a megállapított ellenőrzésekre csak a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentumról szóló 2009. november 30-i bizottsági 2009/965/EK határozatban meghatározott referencia-dokumentumban szereplő B. vagy C. csoporthoz tartozó nemzeti szabályok keretein belül jogosult.

Ha a hatóság határozatát a vasúti közlekedésről szóló törvényben erre az eljárásra előírt határidőn belül nem hozza meg, a vasúti jármű üzembe helyezését a határidő lejártát követő három hónap után engedélyezettnek kell tekinteni, azzal, hogy az engedély kizárólag arra a hálózatra érvényes, amelynek tekintetében a hatóság az előírt határidőn belül nem hozott határozatot.

(Pl.: a hagyományos, vagy nagysebességű vasúti rendszeren közlekedő vasúti járművek)

ÁME: kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírás.

Üzembehelyezés első engedélyezése 

Az üzembe helyezés idején hatályos valamennyi vonatkozó ÁME-nak nem megfelelő vasúti jármű első üzembehelyezési engedélyét - ideértve az eltérés tárgyát képező járművek engedélyezését, és az alapvető követelmények vonatkozó ÁME-kban történő részleges vagy hiányos meghatározását is - a hatóság a következők szerint adja meg.

A valamely ÁME által szabályozott műszaki szempontnak való megfelelőség vizsgálatánál az EK-hitelesítési eljárást kell alkalmazni.

Az egyéb műszaki szempontok vizsgálatánál a hatóság az üzembe helyezési eljárása során a bejelentett szervezet által igazolt előírásokat alkalmazza.

További üzembehelyezési engedélyezések  

Az egyéb EGT tagállamban elsőként üzembe helyezett, az ÁME-nak nem megfelelő járművek Magyarországon történő további üzembe helyezéséhez szükséges további üzembehelyezési engedély szükségességéről a hatóság dönt.

A hálózaton való tervezett közlekedés megjelölésével a kérelmező nyújtja be a hatóságnak a vasúti jármű vagy járműtípus műszaki dokumentációját.

Mit kell tartalmaznia a dokumentációnak?
 • a vasúti jármű egyéb EGT államban történő eredeti üzembe helyezési engedélyének másolatát,
 • a vasúti jármű hatályos biztonsági előírásoknak való megfelelését igazoló, követendő eljárásról szóló dokumentációt, ideértve az eredeti engedélyező hatóság járműre vonatkozó, engedélyezett eltéréseket tartalmazó igazolását,
 • a járműre vonatkozó műszaki adatok, karbantartási program és működési jellemzők dokumentációját; adatrögzítővel felszerelt járművek esetében mellékelni kell az adatrögzítő berendezés leolvasását és értékelését lehetővé tevő eljárás dokumentációját, valamint az adatrögzítő leolvasásához szükséges eszközöket, programokat, berendezéseket,
 • a jármű korábbi üzemeltetésével és karbantartásával, valamint az első engedélyezés utáni, hatósági engedélyhez nem kötött műszaki módosításokkal kapcsolatos nyilvántartásokat,
 • a működési hely szerinti vasúti pályának, pályahálózatnak és tartozékainak és a helyhez kötött berendezéseknek, az éghajlati feltételeknek, az energiaellátási rendszernek, a vezérlő- és jelzőrendszernek, a nyomtávnak és az infrastrukturális szelvényeknek, a legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és az egyéb hálózati kikötéseknek való megfelelés műszaki és működési dokumentációját

Az engedélyezési eljárás során a hatóság, a valamely EGT-állam által kibocsátott dokumentációban foglalt adatokat kizárólag a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető kockázatok szempontjából bírálhatja felül.

A hatóság az engedélyezendő jármű üzembe helyezésével kapcsolatos, valamint a feltételek teljesítésének ellenőrzését szolgáló mérések elvégzése érdekében további információkat kérhet. A hatóság - a kérelmezővel folytatott konzultációt követően - meghatározza a további információk, kockázatelemzések, továbbá a vizsgálatok terjedelmét és tartalmát. A további vizsgálatok helye szerinti vasúti pályahálózat-működtető - a kérelmezővel egyeztetve - köteles a kérést követő három hónapon belül a vizsgálat lefolytatása érdekében rendelkezésre állni.

A hatóság a megállapított ellenőrzésekre csak a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentumról szóló 2009. november 30-i bizottsági 2009/965/EK határozatban meghatározott referencia-dokumentumban szereplő B. vagy C. csoporthoz tartozó nemzeti szabályok keretein belül jogosult.

Az üzembehelyezési engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság a benyújtott dokumentumok, a vasúti jármű hatósági járművizsgája, valamint a típusengedélyben, vagy a jármű tűzvédelmi, közlekedésbiztonsági, munka- és környezetvédelmi jellemzői változása esetén az átalakítási engedélyben foglalt feltételek alapján:

 • megvizsgálja, hogy a jármű megfelel-e a jogszabályokban, műszaki előírásokban meghatározott, továbbá a típusengedélyben foglalt előírásoknak,
 • elvégzi a vasúti jármű azonosítását és ellenőrzi a hatósági jelzések megfelelőségét,
 • ellenőrzi, hogy a vasúti jármű megfelel-e a típusengedélyben meghatározott típusazonosító adatoknak.

A vasúti jármű üzembentartója biztosítja az üzembehelyezési engedélyhez szükséges hatósági járművizsga feltételeit és viseli annak költségeit.

A hatóság az üzembehelyezési engedélyben igazolja a típusengedély alapján gyártott, beszerzett vagy átalakított vasúti jármű típusazonosságát és a vasúti jármű közlekedésre való műszaki alkalmasságát. A hatóság az az üzembehelyezési engedélyben meghatározza a vasúti jármű üzemeltetésének feltételeit és szükség esetén a közlekedtetéssel kapcsolatos korlátozásokat rendel el.

A szériavizsgálat során a hatóság azon alrendszer, részegység vagy alkatrész vizsgálatát végzi, amely az adott járműbe való beépítésével, integrációjával együtt megfelel a vonatkozó ÁME előírásainak és EC tanúsítással rendelkezik. Szériavizsgálat keretében a prototípus járműnél teljes körű vizsgálatot követően a széria járművek hatóság által meghatározott számánál egyszerűsített vizsgálatot kell elvégezni az előzetes típusengedélyben, átalakítási engedélyben, illetve típusengedélyben foglaltaknak megfelelően.

Az üzembehelyezési engedély - a szériavizsgálat előírásában foglalt eltéréssel - határozatlan időre szól.

Milyen esetben veszíti hatályát az üzembehelyezési engedély?
 • a tulajdonos vagy az üzembentartó személyének megváltozása esetén (átírás) - az üzembehelyezési engedély hatálya nem érinti az időszakos vizsga hatályát, a vizsgaciklust,
 • pályaszám (hatósági jelzés) változása esetén,
 • a vasúti jármű járműtípusára vonatkozó típusengedély módosítása vagy visszavonása esetén, a hatóság erre vonatkozó határozatában meghatározott időpontban,
 • a vasúti járműre vonatkozó átalakítási engedélynek megfelelő átalakítás elvégzésével,
 • a járműnek a nemzeti járműnyilvántartásból való visszavonása esetén [34. § (3)-(4) bekezdése],
 • ha a hatóság a vasúti jármű forgalomból való kivonását rendeli el,
 • a bérleti szerződés alapján határozott idejű üzembehelyezési engedély lejártával.

A különleges menetet lebonyolító vasúti járműre a hatóság a különleges menet időtartamára szóló, határozott időre adja ki az üzembehelyezési engedélyt.

A hatóság az üzembehelyezési engedélyt felfüggeszti, ha a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban vezetett üzembentartó, karbantartásért felelős szervezet adatainak változása esetén az előző üzembentartó, karbantartásért felelős szervezet nyilvántartásból való törlésének időpontjáig új üzembentartó, karbantartásért felelős szervezet nem ismeri el üzembentartói, karbantartásért felelős szervezeti jogállását.