Vasúti járművek hatósági nyilvántartása


A vasúti járművek azonosítása

A vasúti jármű azonosítására a pályaszám és az alvázszám szolgál.

A vasúti járművek pályaszámát a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozatban meghatározottak szerint, valamint a vasúti vontatójárművek és a helyi, elővárosi, valamint keskeny-nyomközű pályahálózaton közlekedő járművek esetében a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 6. melléklete szerint kell képezni.

Az eljárás menete

Prototípus jármű esetében a pályaszám iránti kérelmet az előzetes típusengedéllyel egyidejűleg, a prototípus vizsgálatok elvégzéséhez a gyártómű által javasolt darabszám meghatározásával, és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolásával egyidejűleg kell benyújtani a hatósághoz.

Sorozatban gyártott, átalakított vagy beszerzett vasúti jármű esetében a pályaszám iránti kérelmet a honosítási vagy típusengedéllyel egyidejűleg, a gyártani, átalakítani vagy beszerezni kívánt jármű darabszám meghatározásával, és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolásával kell benyújtani a hatósághoz.

A vasúti jármű gyártása, javítása során keletkező, a jármű megfelelőségének igazolására szolgáló, mérési és vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentumokon - mint azonosító jelet - a jármű pályaszámát vagy - ha a jármű rendelkezik vele - alvázszámát kell feltüntetni.

A vasúti jármű pályaszámának közelében tilos olyan feliratot, jelet vagy reklámot elhelyezni, amely a pályaszámot eltakarja, vagy annak tartalma miatt azzal összetéveszthető.

A vasúti jármű alvázszámát a jármű alvázának legalább két átellenes helyén, jól azonosíthatóan és olyan módon kell elhelyezni, hogy az roncsolásmentes eljárással ne legyen eltávolítható.

Egyedi esetek

Amennyiben a gyártást, vagy javítást végző szervezet más - a pályaszámtól, vagy alvázszámtól eltérő, a járművek azonosítására szolgáló - jelölési rendszert alkalmaz, akkor annak olyannak kell lennie, hogy a jármű és a dokumentációja utólag is, pontosan és hitelt érdemlően azonosítható legyen és a pályaszámmal, vagy - ha a jármű rendelkezik vele - alvázszámmal egyértelműen összerendelhető legyen.

Az üzembentartó által vezetett járműnyilvántartás, rendszeres adatszolgáltatás

Az üzembentartó köteles az általa üzemben tartott vasúti járművekről nyilvántartást vezetni.

Az első adatközlés alkalmával vasúti járművenként, pályaszám szerint kell a vasúti jármű tulajdonosának és üzembetartójának adatait (név, székhely, levelezési cím, elektronikus postafiók címe, telefon- és faxszám) és a járműnyilvántartás adatlapok szerinti adatokat, valamint a tervszerű megelőző karbantartás szerint sorra kerülő karbantartási és javítási munkákra vonatkozó adatokat - a hely és az időpont feltüntetésével - a hatóság részére szolgáltatni.

Az üzembentartó minden év július 31-ig a vasúti pályaszám szerint azonosított vasúti járműnek a járműnyilvántartás adatlapokon meghatározott műszaki adatai közül csak azokat kell bejelentenie a hatóságnak, amelyekben az utolsó adatközlés óta változás állt be.

Nemzeti vasúti járműnyilvántartás

A hatóság a járműnyilvántartás adatlapok szerinti adattartalommal hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nemzeti járműnyilvántartás) vezet és gondoskodik annak naprakész állapotáról:

 • a  belföldön üzembehelyezett, közösségi vasúti rendszeren közlekedő vontató- és önjáró,
 • az EGT-államok közül első alkalommal belföldön üzembehelyezett, közösségi vasúti rendszeren közlekedő teher- és személyszállító vontatott, valamint
 • a belföldön üzembehelyezett, a közösségi vasúti rendszer körébe nem tartozó vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járművekről.

A hatóság együttműködik az Ügynökséggel, valamint az EGT-államok járműnyilvántartást vezető szerveivel és vasútbiztonsági hatóságaival, és a részükre a nemzeti járműnyilvántartásból adatot szolgáltat.

A hatóság a 2007/756/EK bizottsági határozat melléklet 3.3. pontjában felsorolt szervezetek részére az ott meghatározott hozzáférési jogosultságot biztosítja a nemzeti járműnyilvántartáshoz.

Ameddig az Ügynökség által működtetett virtuális járműnyilvántartás és annak valamennyi nemzeti járműnyilvántartással való összeköttetése nem működik teljes mértékben, a hatóság a más EGT-államok nyilvántartást vezető szerveivel való információcserével biztosítja az érintett járművel kapcsolatos adatszolgáltatást.

A nemzeti járműnyilvántartásba bejegyzett minden adatot - ideértve az időközben módosított vagy törölt adatokat is - az adott vasúti járműnyilvántartásból való törlését követő 10 évig meg kell őrizni. Az adatoknak legalább az első három évben online elérhetőeknek kell lenniük. Három év elteltével az adatok akár elektronikus formában, akár papíron, vagy bármely más archiválási rendszerben tárolhatók. Ha e 10 éves időszak alatt bármikor a járművel kapcsolatban vizsgálat kezdődik, szükség esetén a járműre vonatkozó adatokat további 10 évig meg kell őrizni.

A vasúti járműnyilvántartásnak meg kell felelnie a 2011/107/EU bizottsági határozat, valamint a 665/2011/EU bizottsági határozat előírásainak.

A hatóság a nemzeti vasúti járműnyilvántartás adatait a 665/2011/EU bizottsági határozatban meghatározott tartalommal és módon szolgáltatja az Európai Vasúti Ügynökség részére.

A vasúti járművek üzembe helyezésének első engedélyezésekor a hatóság valamennyi engedélyezett járművet a 2007/756/EK bizottsági határozat melléklet 2. függeléke szerint képzett európai járműszámmal lát el. Az európai járműszámozás alkalmazott rendszerét a forgalmi szolgálati és forgalomirányításról szóló ÁME tartalmazza.

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Az első engedély kérelmezője felelős az engedélyezett járművön az ahhoz rendelt európai járműszám feltüntetéséért.

A hatóság a vasúti járművet az üzembentartó vagy az üzemeltetőnek az üzembentartó hozzájárulásával benyújtott kérelmére veszi nyilvántartásba.

Az üzembehelyezési engedély iránti kérelem benyújtása nyilvántartásba vételi iránti kérelemnek is minősül. A nyilvántartásba való felvételhez a járműtípusra vonatkozó járműnyilvántartás adatlapokat kell benyújtani, amely adatlapokat az üzembehelyezési engedély kézhezvételét követő 30 napon belül az üzembehelyezési engedély adatai alapján kell kitölteni.

A valamely EGT-államban már korábban üzembehelyezett és nyilvántartásba vett, belföldön üzembehelyezett járműre vonatkozóan csak a 2007/756/EK bizottsági határozat melléklet 1. pontja szerinti táblázat 1., 2., 6., 11., 12. és 13. alpontjához tartozó adatokat kell a nemzeti járműnyilvántartásban rögzíteni.

Az országos vasúti pályahálózat nyomtávjától eltérő nyomtávot alkalmazó harmadikország és Magyarország között közlekedő széles nyomtávú kocsik, járművek engedélyezése során a hatóság dönt az adott járműre alkalmazandó, annak egyértelmű azonosítását biztosító kódrendszerről.

Kérelmek benyújtása

Az alábbi kérelmek benyújtása az Engedélyezett járművek szabványos nyilvántartási űrlapon történik:

 • nyilvántartásba vétel
 • a nyilvántartás tartalmának módosítása, valamint
 • a nyilvántartásból való visszavonás

Azonos járműtípusba tartozó járművek esetén a kérelmek azonos tartalommal összevontan is előterjeszthetők, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a járművek pályaszámának listáját.

Az első nyilvántartásba vételhez kiállított kérelemmel együtt be kell nyújtani a magyar pályaszámmal rendelkező járművekről pályaszámonként kiállított járműtípusra vonatkozó adatlapot is.

Nyilvántartott adatok módosítása, nyilvántartás visszavonása

Amennyiben az üzembentartó személye megváltozik, az addig bejegyzett üzembentartó ezt haladéktalanul bejelenti a hatóság részére. A hatóság a bejelentésről értesíti az üzembentartóként megjelölt szervezetet, és felhívja, hogy bejelentésben foglaltakra 10 munkanapon belül nyilatkozzon. A hatóság akkor törli az előző üzembentartót a nemzeti járműnyilvántartásból, ha az új üzembentartó a bejelentésben foglaltakat megerősítette.

Amennyiben a tulajdonos személye változik, az addig bejegyzett tulajdonos ezt haladéktalanul bejelenti a hatóság részére, aki ez alapján törli az előző tulajdonost a nemzeti járműnyilvántartásból. A hatóság az új tulajdonost kérelemre jegyzi be a nemzeti járműnyilvántartásba.

A módosítások rögzítését követően a hatóság új EASZ-t ad ki.

A vasúti jármű üzembentartója köteles bejelenti a hatóság részére a nemzeti nyilvántartásba bejegyzett vasúti járműnek a nyilvántartásban szereplő bármely adatában változás állt be, valamint ha a jármű megsemmisült.

A vasúti jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a vasúti jármű nyilvántartásának felfüggesztését, ha a jármű átmenetileg üzemképtelen, vagy üzemképes állapotban, inaktív vagy stratégiai tartalékként szándékozik tárolni.

A vasúti jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a közösségi vasúti rendszeren közlekedő vasúti jármű nyilvántartásból való visszavonását, ha

 • a vasúti jármű selejtezéséről döntött,
 • a járművet jelentősebb kölcsönösen átjárható rendszerelemek, modulok, pótalkatrészek pótlásának céljára vagy nagyobb átépítésre szánja,
 • a járművet a továbbiakban az európai vasúthálózaton kívül kívánja vasúti járműként használni,
 • ha járműnek a közösségi vasúti rendszeren kívüli használatáról, elszigetelt hálózaton műemlék gördülő állományként történő üzemeltetéséről, vagy helyben történő kiállításáról döntött.

A vasúti jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a közösségi vasúti rendszer részét nem képező vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműnyilvántartásból való visszavonását, ha

 • a vasúti jármű selejtezéséről döntött,
 • 54 a járművet a továbbiakban Magyarország területén kívül, az európai vasúthálózat részét nem képező vasúti pályahálózaton kívánja vasúti járműként használni,
 • ha járműnek helyben történő kiállításáról döntött.

A nyilvántartásba vétel visszavonását kérelmező szervezet az Engedélyezett járművek szabványos nyilvántartási űrlapján megjelöli a „Visszavonás" rovatot, kitölti a 10. tételt és benyújtja a hatóság, valamint minden olyan EGT-állam nyilvántartást vezető szervéhez, ahol a járművet nyilvántartásba vették.

A hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket az általa a nemzeti járműnyilvántartásban rögzített adatok helyességének biztosítására; e célból információt kérhet más EGT-államok nemzeti járműnyilvántartását vezető szervektől, különösen olyan esetben, ha a kérelmező belföldön nem rendelkezik székhellyel.

A hatóság a vasúti jármű nyilvántartott adatainak változását a vasúti járművel kapcsolatban hozott határozatai, a más EGT-államok nyilvántartás vezető szerveinek és biztonsági hatóságainak adatközlése, és az üzembentartó adatszolgáltatása alapján hivatalból vezeti át.

Karbantartásért felelős szervezet

Az üzembehelyezés vagy a hálózaton való használat előtt valamennyi járműnek rendelkeznie kell egy karbantartásért felelős szervezettel, amelyet a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban nyilvántartásba kell venni.

A karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a vasúti jármű gyártója, a vasúti jármű üzembentartója vagy az üzembentartó által megbízott szervezet lehet.

A karbantartásért felelős szervezet karbantartási rendszere révén biztosítja, hogy az általa karbantartott járművek biztonságos üzemi állapotban legyenek. Ennek érdekében biztosítja, hogy a járművek karbantartása az egyes járművek karbantartását igazoló dokumentumokkal és a jogszabályokkal összhangban történjen.

A karbantartást a karbantartásért felelős szervezet saját maga, vagy a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezéséről szóló jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő alvállalkozóként igénybe vett karbantartó műhelyek segítségével végzi.

Ha a karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a hatóság ellenőrzi a karbantartási rendszerét és elfogadja a vasúti társaság ezzel kiegészített vasútbiztonsági tanúsítványát. Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet nem vasúti társaság, a karbantartási rendszerét a hatóság kérelemre jóváhagyja.

Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet változik, erről az üzembentartó az 5. melléklet szerinti űrlapon tájékoztatja a hatóságot a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban szereplő adatok módosításáról. A karbantartásért felelős előző szervezetet a hatóság a nemzeti vasúti járműnyilvántartásból való törlését követően mentesíti a felelősségei alól.

Jogszabályi vonatkozás

A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

Letölthető dokumentumok

Járműnyilvántartás adatlapok

Járműnyilvántartási adatlap 8. táblázat - Különleges jármű
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.05.12.
Járműnyilvántartási adatlap 7. táblázat - Villamosmozdony
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.05.12.
Járműnyilvántartási adatlap 6. táblázat - Dízelmozdony
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.05.12.
Járműnyilvántartási adatlap 5. táblázat - Gőzmozdony
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.05.12.
Járműnyilvántartási adatlap 1. táblázat - Teherkocsi
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.05.12.

Engedélyezett járművek szabványos nyilvántartási űrlapja

Engedélyezett járművek szabványos nyilvántartási űrlapja
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.05.12.