A vasúti járművezetői engedély kiadása (okmánykiadás)


Jogszabályi háttér

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 
  36/C. § (1) Vasúti jármű vezetése a közlekedési hatóság által kiállított vasúti járművezetői engedélyhez (a továbbiakban: engedély) kötött tevékenység. Engedélyt az kaphat, aki 20. életévét betöltötte, valamint teljesíti az alapvető oktatásra és vizsgára, az egészségi alkalmasságra és az általános szakmai készségekre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feltételeket. Az engedély jogosultja a járművezető.
  (2) Az országos vasúti pályahálózaton vasúti jármű vezetésére jogosító - a külön jogszabályban meghatározott formában kiadott - engedély valamennyi EGT-állam területén hatályos.
  (3) Az engedéllyel szemben támasztott tartalmi követelményeket és az engedély megszerzésének és hatályának részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
  (4) A járművezetőnek - amennyiben nem a vasúti járművezetői engedélyről és tanúsítványról szóló miniszteri rendelet szerinti meghatalmazott útján jár el - az engedély iránti kérelmet személyesen kell előterjesztenie.
  80. § (1) A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
  l) a vasúti járművezetői engedélyek kiállítása, megújítása, nyilvántartása, másolatok készítése, az engedélyek felfüggesztése és visszavonása, valamint a kiállító vasúti társaság értesítése a tanúsítványok felfüggesztésének kéréséről, továbbá a tanúsítvánnyal kapcsolatos munkáltatói döntés felülvizsgálata,
  81. § (8) A közlekedési hatóság a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltésének feltételeire vonatkozó rendelkezések megsértése esetén:
  a) a közlekedési hatóság által kiállított engedélyt felfüggeszti, erről az érintett vasúti járművezetőt és a foglalkoztató vasúti társaságot haladéktalanul értesíti, egyúttal meghatározza az engedély visszaszerzése érdekében követendő eljárást,
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és épzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
  34. § (1) Az alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság … hatósági igazolványt állít ki.
  (2) A hatóság kérelemre
  a) a betelt, az elveszett, a megrongálódott, a névváltozás folytán vagy egyéb okból használhatatlanná vált hatósági igazolvány helyett új igazolvány állít ki…
 • 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról
  2. §
  (1) A vasúti járművezetői engedély
  a) az országos vasúti pályahálózatra vagy
  b) az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra szólhat.
  (2) Az országos vasúti pályahálózatra vonatkozó vasúti járművezetői engedéllyel (a továbbiakban: országos engedély) rendelkező vasúti járművezető az országos vasúti pálya hálózattal összeköttetésben lévő térségi, elővárosi, helyi, saját célú vasúti pályahálózaton - amennyiben arra járművezetői tanúsítvánnyal is rendelkezik - is jogosult vasúti jármű közlekedtetésére.
  3. § Az országos engedéllyel egy tekintet alá esik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-állam) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban kiállított vasúti járművezetői engedély.
  4. § (1) A vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az országos engedélyt a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendeletben meghatározottak szerint állítja ki.
  (2) A közlekedési hatóság az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra vonatkozó vasúti járművezetői engedélyt az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelően állítja ki.
  (3) A vasúti járművezetői engedélyt a közlekedési hatóság egy eredeti példányban állítja ki. A közlekedési hatóság a jogosult kérelmére az engedélyről másolatot ad ki, az engedélyt egyéb más módon sokszorosítani tilos.
  5. § Vasúti járművezetői engedélyt az a személy kaphat, aki
  a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szóló rendeletben (a továbbiakban: KR.) foglaltak szerint a vasúti járművezetői engedélyhez szükséges alapvizsgát letette,
  b) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványa érvényes, és abban „vasúti járművezetői munkakör betöltésére alkalmas" minősítés szerepel, valamint
  c) a KR.-ben meghatározott, a képzésben való részvétel iskolai végzettségre vonatkozó feltételeinek megfelel.
  5/A. § Az a vasúti járművezető, aki a KR. hatálybalépése előtt szerzett vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultságot, vasúti járművezetői engedélyt kaphat, ha igazolja, hogy időszakos vizsgáról szóló érvényes igazolással, valamint „alkalmas" minősítésű, érvényes időszakos egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik.
  6. § (1) A vasúti járművezetői engedély a kiállítását követő 10 évig hatályos. A vasúti járművezető munkaviszonyának megszűnése a vasúti járművezetői engedély hatályát nem érinti.
  (2) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedély hatályát kérelemre további 10 évre megújítja, ha az engedély kiadásának feltételei továbbra is fennállnak, és a kérelmező igazolja, hogy a KR. szerinti időszakos vizsgával rendelkezik, valamint 6 hónapnál nem régebben időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton vett részt, amely „alkalmas" minősítéssel zárult. A vasúti járművezetői engedély megújítása iránti eljárásra egyebekben az engedély kiadása iránti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
  7. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyben szereplő adat változása esetén az engedélyt kérelemre módosítja.
  (2) A kérelmezőnek a vasúti járművezetői engedély módosítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adat változását hitelt érdemlően igazolnia kell.
  8. § (1) Az engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban a kérelmet a kérelmező képviseletében a kérelmezővel munkaszerződést vagy tanulmányi szerződés kötött vasúti társaság, valamint az a képzőszervezet is előterjesztheti, amellyel a kérelmező tanulói jogviszonyban áll.
  (2) Az országos engedély kivételével az engedéllyel kapcsolatos kérelmeket a közlekedési hatóság által rendszeresített formanyomtatványon - a 4. melléklet szerinti iratok csatolásával - kell előterjeszteni.
  (3) A vasúti járművezetői engedély megszerzésének és megújításainak feltételeiről, valamint az engedéllyel kapcsolatos eljárásokról a hatóság a hivatalos internetes oldalán tájékoztatót tesz közzé.
  9. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyt legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggeszti és bevonja, ha az engedély jogosultja
  a) a KR.-ben meghatározott időszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli időszakos hatósági vizsgát határidőben nem teszi le, vagy
  b) az ER.-ben meghatározott előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvételt elmulasztja vagy az egészségi alkalmassági vizsgálat „ideiglenesen nem alkalmas" eredménnyel zárul.
  (2) A közlekedési hatóság felfüggesztés hatályát megszünteti, ha a vasúti járművezetői engedély jogosultja az (1) bekezdés szerinti határidőn belül
  a) az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy
  b) előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi vizsgálaton vesz részt, amely „alkalmas" eredménnyel zárul.
  (3) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyt visszavonja és bevonja, ha
  a) a felfüggesztés megszüntetésének feltétele a felfüggesztés időpontjától számított 6. hónapot meghaladóan nem teljesül, vagy
  b) az ER.-ben meghatározott előzetes, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálata „nem alkalmas" eredménnyel zárul.
  10. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az engedély kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.
  (2) A nyilvántartás tartalmazza továbbá a vasúti járművezetői engedélyben feltüntetett valamennyi adatot, valamint az 5. § szerinti feltételek fennálltának ellenőrzésével kapcsolatos adatokat.
  (3) A közlekedési hatóság biztosítja, hogy a nyilvántartott adatok az egyes mozdonyvezetők részére kiadott nemzeti nyilvántartási szám alapján lekérdezhetők legyenek.
  11. § A közlekedési hatóság indokolással ellátott kérelemre információt szolgáltat a nyilvántartott vasúti járművezetői engedélyekről az EGT-államok vasútbiztonsági hatóságai, az Európai Vasúti Ügynökség, valamint az érintett vasúti járművezető foglalkoztató szervezet számára.
 • A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet
  2. melléklet 22. Vasúti járművezetői engedély kiállításának és cseréjének díja 13 125 Ft.
 • lásd még: a 2010/36/EU Bizottsági rendelete.

A vasúti járművezetői engedéllyel kapcsolatos eljárások, ügyek 

 • új engedély kiállításának kérelmezése,
 • engedély aktualizálásának /módosításának kérelmezése,
 • engedélyről másolat készítésének kérelmezése,
 • engedély meghosszabbításának kérelmezése.

Az új vasúti járművezetői igazolvány kézhezvételekor a régi (meglévő) igazolvány érvényessége megszűnik. A régi igazolványt a Hatóság részére vissza kell szolgáltatni, amely a kérelmező feladata és felelőssége. A Hatóság a régi – érvényüket vesztett – igazolványokat visszavonja.

Az engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban a kérelmet előterjesztheti
 • a járművezetői engedély jogosultja (kérelmező), 
 • a kérelmező képviseletében a kérelmezővel munkaszerződést vagy tanulmányi szerződés kötött vasúti társaság, 
 • az a képzőszervezet is, amellyel a kérelmező tanulói jogviszonyban áll. 

 

Az engedéllyel kapcsolatos kérelem előterjesztése

A vasúti társaságoknak lehetőségük van arra, hogy a vasúti járművezetői engedéllyel kapcsolatos eljárások kérelmezésekor a kérelem lapot (Formanyomtatvány mozdonyvezetői engedély kérelmezéséhez.pdf*) elektronikusan töltsék ki. Az elektronikus kitöltés elérhetősége és hozzáférhetősége (felhasználónév/jelszó) az NKH honlapjáról letölthető jogosultság igénylő lap (Excel táblázat) (Jogosultsag_igenylo_lap.xls*) alapján kerül kiadásra. Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt és lepecsételt jogosultság igénylő lap papír alapú példányát postai úton a Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály címére, a kitöltött, aláírt és lepecsételt jogosultság igénylő lap papír alapú példányának szkennelt változatát, valamint a kitöltött Excel táblázatot - az ügymenet felgyorsítása érdekében – elektronikus úton is legyenek szívesek a Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály email címére (vasut.kvfo@nkh.gov.hu), illetve másolatban inf1@nkh.gov.hu email címre megküldeni. Az engedély-kérelmezési formanyomtatvány kitöltéséhez segítséget nyújtó útmutató (Útmutató az engedélykérelmezési formanyomtatvány kitöltéséhez.pdf*) az NKH honlapján megtalálható. Az elektronikus kitöltés lehetősége miatt - az eljárások felgyorsítása és a kérelmező terheinek csökkentése érdekében - célszerű, ha a kérelmeket a vasúti társaság, vagy a képzőszervezet terjeszti elő. Ezekben az esetben, azonban a kérelmező képviseletében eljáró vasúti társaságnak, illetve képzőszervnek rendelkeznie kell a kérelmező által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba/közokiratba foglalt meghatalmazással, valamint igazolnia kell a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet szerinti jogviszony (munkaviszony, tanulmányi szerződés, illetve tanulói jogviszony) fennállását. A kérelem kitöltését segítő program fénykép és aláírás feltöltésére nem alkalmas, ezért az elektronikusan kitöltött kérelem lap kinyomtatott példányát kell ellátni a kérelmező aláírásával, majd az aláírt kérelembe kell beragasztani az előre elkészített fényképet. Fényképpel kapcsolatos megkötések (a géppel olvasható úti okmányokról szóló 9303. sz. ICAO-dokumentum 2006. évi kiadás IV. szakaszának 11. függelékében található előírások összefoglalása): 

a) a fényképnek a teljes arcot kell mutatnia, szemből, nyitott szemmel 

b) a fényképen a személy egész arcának kell látszania, a haja felső részétől a 
válláig 

c) a fényképet sima fehér vagy törtfehér háttér előtt kell készíteni 

d) kerülni kell az árnyékok képződését az arcon vagy a háttérben 

e) az arcot természetes arckifejezéssel (zárt szájjal) kell lefényképezni 

f) a fényképen szereplő személy nem viselhet színezett lencséjű napszemüveget vagy vastag keretes szemüveget, a lencséken a fény nem tükröződhet vissza

g) a fényképen szereplő személy nem viselhet kalapot, a hatóságok által elfogadott eseteket kivéve 

h) a fényképnek szokványos kontraszttal és megvilágítással kell készülnie 

A kérelemben feltüntetett adatok - ideértve a fényképet is - valóságáért a kérelmező felelős. Az elektronikusan kitöltött és kinyomtatott, majd aláírással és fényképpel ellátott kérelmezési formanyomtatványhoz mellékelni kell az alább felsorolt dokumentumokat.

A vasúti járművezetői engedély kérelmezésére szolgáló iratok jegyzéke

 • Új vasúti járművezetői engedély kérelmezésekor
  a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány,
  b) felhatalmazás a személyes adatok feldolgozására,
  c) a legmagasabb iskolai végzettség igazolása,
  d) az egészségügyi alkalmasság igazolásáról szóló határozat,
  e) foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolásáról szóló határozat (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza),
  f) általános szakmai alkalmasság igazolása (alap- és időszakos vizsgák igazolása),
  g) az útlevél/a személyazonosság igazolására szolgáló egyéb elismert azonosító dokumentum másolata,
  h) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.
 • A vasúti járművezetői engedély aktualizálásának/módosításának kérelmezésekor: 
  a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány,
  b) a jelenlegi engedély,
  c) az adatok aktualizálására/módosítására irányuló módosítás indoklása,
  d) az egészségügyi alkalmasság igazolásáról szóló határozat,
  e) foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolásáról szóló határozat (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza),
  f) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.
 • A vasúti járművezetői engedély másolatának kérelmezésekor: 
  a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány,
  b) a másolat szükségességének indoka (az engedély megrongálódott/megsemmisült/azt ellopták/ elvesztését bejelentették),
  c) az engedély, csak abban az esetben, ha másolat az engedély megrongálódása miatt szükséges,
  d) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.
 • A vasúti járművezetői engedély megújításának kérelmezésekor: 
  a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány,
  b) a jelenlegi engedély,
  c) az egészségügyi alkalmasság igazolásáról szóló határozat,
  d) foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolásáról szóló határozat (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza),
  e) az utolsó engedély másolata,
  f) általános szakmai alkalmasság igazolása (alap- és időszakos vizsgák igazolása),
  g) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

 

Az eljárások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

 • személyesen az Innovációs és Technológiai Minisztérium pénztárában (Cím: 1138 Budapest, Váci út 188. fszt. Ügyfélszolgálat), illetve
 • banki átutalással (Innovációs és Technológiai Minisztérium MAK Budapest számlaszáma: 10032000-00290713-38100004) is.

 

Kapcsolódó tartalmak*

Formanyomtatvány mozdonyvezetői engedély kérelmezéséhez 2017.pdf
Vasút Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.08.26.
Jogosultság_igénylő_lap.xls
Vasút Hatóság    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2014.08.26.