Vasúti infrastruktúrához kapcsolódó tevékenységek


A témához kapcsolódó tartalmak

Bejelentési eljárás kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó esetében

A bejelentés megtétele Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. munkagépek tárolása, anyagtároló területek megközelítése céljából két évnél rövidebb időtartamra ideiglenes céllal létesülő vágányok, építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli események helyreállítására szolgáló vágány építése, az eseményt kiváltó ok megszűnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezés...

Bejelentési eljárás vasúti pálya esetében

A bejelentés megtétele Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. munkagépek tárolása, anyagtároló területek megközelítése céljából két évnél rövidebb időtartamra ideiglenes céllal létesülő vágányok, építési forgalom lebonyolítására, vagy rendkívüli események helyreállítására szolgáló vágány építése, az eseményt kiváltó ok megszűnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezés...

Bejelentési eljárás vasúti pálya tartozékai esetében

A bejelentés megtétele Vasútbiztonsági engedély birtokában a bejelentés köteles tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. vasúti hidak, alagutak, támfalak esetében: 5 m vagy annál kisebb szabadnyílású állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése, 5-10 m közötti szabadnyílású, típusterv szerinti kialakítású, állandó jellegű híd létesítése, vagy megszüntetése, vasúti alagút olyan átalakítása, amely az alagút erőtani szerkezeté...

Eltérési engedélyezési eljárás

Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és műszaki tervektől való eltéréshez a vasúti közlekedési hatóság engedélye szükséges, ha az eltérés a vasúti pálya helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését érinti, a vasúti pálya építési engedélyben meghatározott geometriai jellemzőit megváltoztatja, az alkalmazott berendezéseket megváltoztatja. Nem minősül az építési engedélytől eltérő megoldásnak, ha az eltérés az alkalmazandó szabványokban, műszaki előír...

Feltétfüzet alkalmazási engedély

Feltétfüzet: a hazai vasúti pályahálózaton első alkalommal létesített vagy alkalmazott berendezés, szerkezet, készülék, részegység, szerkezeti elem műszaki és biztonsági követelményeinek leírása. A kérelmező az alkalmazni tervezett berendezések, alrendszerek, alkatrészek műszaki, biztonsági követelményeire saját döntése, vagy jogszabály előírása szerint feltétfüzetet készít a megfelelőség-értékelő szervezet általi tanúsítás alapjául. A feltétfüzet alkalmazását a vasúti közlekedési hatós...

Hatósági ellenőrzési tevékenység

Vasúti építésfelügyeleti ellenőrzés A vasúti közlekedési hatóság - az építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltakon túl - ellenőrzi, hogy: a kivitelezési tevékenység a jogerős vasúti hatósági engedély mellékletét képező jóváhagyott - záradékolt - dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció alapján, a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történik-e, továbbá a vasúti építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek megfe...

Jogutódlás bejelentése

A vasúti közlekedési hatóság részére - annak igazolása mellett - írásban be kell jelenteni: ha a vasúti engedély időbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja lép, ha a használatbavételi engedéllyel rendelkező vasúti pálya vagy annak egy része tekintetében a tulajdonviszonyban, vagy az üzemeltetői jogviszonyban jogutódlás következik be.

Kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrende...

Kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó használatbavételi engedélyezés

Vasúti Pálya és Híd Osztály vasut.pho@nkh.gov.hu Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi a vasúti építmény használatbavételét, ha az építmény az építési, átal...

Kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó megszüntetési eljárás

A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. tervezői nyilatkozat a hatósági előírások megtartásáról és a tervezői jogosultságról; amennyiben a bontás engedélyese és az üzemeltető nem azonos, a tervdokumentáció üzemeltetői záradéka és szöveges hozzájárulás; amennyiben a bontás a meglévő vasúti építményhez, berendezéshez csatlakozik...

Nyilvántartás vezetése

A 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet szerinti engedélyekről a vasúti közlekedési hatóság nyilvántartást vezet. az engedély száma, az engedély fajtája, az engedélyes neve, székhelye, elérhetőségei, az engedélyezett vasúti építmények megjelölése, az engedély időbeli hatálya, az engedélyben rögzített korlátozások. A nyilvántartásba bejegyzett adatokat - ideértve az időközben módosított vagy törölt adatokat - az adott vasúti létesítmény nyilvántartásból való tö...

Üzemszünet engedélyezési eljárás

A vasúti építmény üzemszünet engedélyezésére irányuló kérelem nyújtható be az használatbavételi engedéllyel rendelkező vasúti építményre. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia a Ket. szerint: az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, Továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. Ezen felül a kérelemnek tartalmaznia kell: ...

Vasúti gépészeti berendezések építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrende...

Vasúti gépészeti berendezések használatbavételi engedélyezése

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom b...

Vasúti gépészeti berendezések megszüntetési eljárása

Helyhez kötött vasúti gépészeti berendezések: Vasúti rakodó-berendezés Vasúti kocsi-vontató Tolópad, fordítókorong Vasúti járműmérleg Egyéb vasútgépészeti berendezés A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. tervezői nyilatkozat a hatósági előírások megtartásáról és a tervezői jogosultságról; amennyiben a bon...

Vasúti pálya építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrende...

Vasúti pálya használatbavételi engedélyezés

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom b...

Vasúti pálya megszüntetési eljárás

A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. tervezői nyilatkozat a hatósági előírások megtartásáról és a tervezői jogosultságról; amennyiben a bontás engedélyese és az üzemeltető nem azonos, a tervdokumentáció üzemeltetői záradéka és szöveges hozzájárulás; amennyiben a bontás a meglévő vasúti építményhez, berendezéshez csatlakozik...

Vasúti pálya tartozékai építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrende...

Vasúti pálya tartozékainak használatbavételi engedélyezése

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom b...

Vasúti pálya tartozékainak megszüntetési eljárása

A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. Pályatartozékokra és a vasúti pályával összefüggő vagy kapcsolatos helyhez kötött létesítményekre csak akkor kell külön bontási terv, ha azok a vasúti pálya megszüntetésével nem kerülnek teljesen elbontásra, vagy ha csak azok megszüntetése az engedélykérelem tárgya. Mit kell mellékelni a megszüntetés...